+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Automotive

Automotive

De automotive is een zeer innovatieve branche die de komende jaren te maken zal krijgen met grote veranderingen. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan de veranderende behoeftes van haar klanten ten aanzien van mobiliteit, maar ook in verband met allerlei doelstellingen in het kader om de klimaatveranderingen tegen te gaan. De duidelijke verschuiving van het rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden is daar een voorbeeld van. De grote toekomstige veranderingen en uitdagingen waar de automotive branche mee te maken zal krijgen zullen een impact hebben op bijvoorbeeld de organisatie en het personeel van de dealer- en schadebedrijven. Van het personeel zal andere kwaliteiten en vaardigheden worden gevraagd teneinde te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klanten. Ook zal de automotive branche steeds meer te maken krijgen met de Europese privacy regelgeving.

De Vos en Partners heeft als zakelijke partner van diverse toonaangevende Nederlandse dealer- en schadebedrijven in de automotive de kennis en ervaring in huis om de bedrijven uit de automotive te begeleiden en te voorzien van advies op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht bedrijfsruimte, overnames, contractenrecht en privacy regelgeving.  Recente blog berichten • Automotive

02-03-2021 - door Marthe Wiebe

Het eerste homologatievonnis onder de WHOA!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA geeft ondernemingen die in financiële nood verkeren een mogelijkheid om hun schulden te herstructureren en een faillissement te voorkomen. Het was even afwachten, maar op vrijdag 19 februari 2021 heeft de rechtbank Amsterdam voor het eerst een akkoord gehomologeerd (‘goedgekeurd’) onder de nieuwe wet.  Het in Haarlem gevestigde Jurlights was voor de corona-crisis een goedlopende onderneming gespecialiseerd in lichtshows. De komst van de corona-crisis bracht daar verandering in. Sinds 15 maart 2020 zijn grote evenementen niet meer toegestaan, waardoor de activiteiten van Jurlights volledig stil vielen. In de zomer van 2020 heeft Jurlights geprobeerd een reorganisatie door te voeren om kosten te besparen. Vervolgens heeft zij geprobeerd om – vóór de inwerkingtreding van de WHOA - haar schuldeisers een (buitengerechtelijk) akkoord aan te bieden. Dit akkoord slaagde niet omdat enkele schuldeisers niet instemden met het akkoord. Voor het slagen van een (buitengerechtelijk) akkoord is immers vereist dat alle schuldeisers daarmee instemmen. WHOA traject Met de inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 ontstond een nieuw herstructureringsinstrument, dat door Jurlights met beide handen werd aangegrepen. Al op 29 december 2020 startten Jurlights en Jurlights Holding een WHOA traject. In dit traject werd aan drie klassen (een retentor, de Belastingdienst en de concurrente schuldeisers) een akkoord aangeboden.    Alle drie de klassen stemden uiteindelijk voor homologatie van het akkoord. Interessant gegeven is dat de Belastingdienst zich pas na het verstrijken van de stemtermijn akkoord verklaarde met de homologatie. Hierdoor telde zijn stem niet meer mee. Dat is jammer. Een schuldenaar lijkt er verstandig aan te doen om, indien de stem van de Belastingdienst relevant is voor het slagen van het akkoord, een langere stemtermijn te hanteren. Verder valt op dat de concurrente schuldeisers vrijwel unaniem instemden met een uitkering van slechts 16% van hun vordering. Uit het vonnis blijkt niet of zich onder de concurrente schuldeisers ook Mkb’ers bevonden. Over de bescherming van deze groep schuldeisers is veel te doen geweest. Op 18 mei 2020 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op grond waarvan is bepaald dat Mkb-schuldeisers in een WHOA traject minimaal 20% van hun vordering uitbetaald moeten krijgen. Dit is slechts anders indien de klasse waartoe de Mkb’ers behoren instemt met een lagere uitkering of in het geval dat de schuldenaar zwaarwegende redenen aanvoert voor een lager uitkeringspercentage. Deze zwaarwegende redenen zullen echter door de rechter worden getoetst. In deze procedure heeft de concurrente klasse, vrijwel unaniem, ingestemd met een uitkering van 16% van hun vordering. Hierdoor kwam mogelijke Mkb’ers geen minimumbescherming toe. Als Mkb’er doet u er aldus verstandig aan om goed te letten op het uitkeringspercentage dat u wordt aangeboden. Toetsing rechtbank In een WHOA traject zal een aangeboden akkoord worden gehomologeerd, tenzij zich een van de in de WHOA opgenomen weigeringsgronden voordoet. De rechtbank ziet in deze procedure geen redenen om het aangeboden akkoord niet te homologeren. De rechtbank neemt in haar beoordeling onder meer mee dat de schuldenaren voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij beiden, als gevolg van de corona-crisis, verkeren in een toestand waarin zij met het betalen van hun schulden niet kunnen voortgaan en dat zonder een akkoord een faillissement het enige alternatief is. Tot slot maakt deze uitspraak maakt ook duidelijk dat de rechtbanken voorlopig een praktische aanpak hanteren met betrekking tot de vele (nieuwe) formaliteiten uit de WHOA. Zo heeft het akkoord dat werd aangeboden aan de schuldeisers betrekking op eigen schulden van zowel Jurlights áls Jurlights Holding. De rechtbank oordeelt dat ten aanzien van deze eigen schulden eigenlijk twee afzonderlijke akkoorden hadden moeten worden aangeboden. Dit is niet gebeurd. Toch ziet de rechtbank dit bij deze eerste homologatie door de vingers. Immers moet voor alle schuldeisers duidelijk zijn geweest dat in feite sprake was van twee akkoorden en hebben alle klassen ingestemd met het akkoord. WHOA: geslaagd instrument? Met de eerste homologatie van een akkoord wordt steeds duidelijker hoe de WHOA wordt toegepast in de praktijk. Heeft zij de test glansrijk doorstaan? Daar ziet het wel naar uit. Uit deze eerste procedure blijkt dat een schuldenaar haar schulden volledig heeft kunnen herstructureren. En dat binnen een termijn van enkele weken! Het doel van de WHOA lijkt daarmee gehaald. Zeker nu een buitengerechtelijk akkoord van dezelfde schuldenaar (eerder) werd weggestemd. Daarmee is de WHOA een sterk instrument voor ondernemers in nood.   Heeft u vragen over de WHOA of bent u als schuldeiser betrokken bij een WHOA-traject? Neem dan vrijblijvend contact op met Marthe Wiebe van De Vos & Partners Advocaten.

Lees meer

25-06-2020 - door Els Doornhein

Column van Els Doornhein in het vakblad van de Nederlandse Orde van Uitvinders

Welke invloed heeft de corona crisis op contracten; wanneer is er sprake van overmacht? Hoe los je dit soort zaken op, vooral wanneer beide contractspartijen geen schuld hebben, maar net als u last van de maatregelen? Kan de regelgeving over onvoorziene omstandigheden een rol spelen? In deze column voor het vakblad van de Nederlandse Orde van Uitvinders gaat Els Doornhein op deze onderwerpen in. Lees hier de column!

Lees meerHoofdcategorie

Handel, Industrie & MKB

Ons kantoor is een sterke partner voor ondernemingen in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Iedere... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage