+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Familierecht

Familierecht

Het familierecht heeft betrekking op allerlei ingrijpende gebeurtenissen die zich in uw leven kunnen voordoen. Het gaat hierbij om leuke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld adoptie of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, maar ook om zeer verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Onze familierechtadvocaten houden zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

OPLOSSINGSGERICHT

Doordat de familierechtadvocaten van De Vos en Partners zijn getraind in het herkennen en sturen van emotionele aspecten, kunnen wij uw juridische positie goed in kaart brengen. Een duidelijk advies over uw juridische positie zal u uiteindelijk helpen om weloverwogen keuzes te maken. Ons doel is om voor onze cliënten het beste juridische en financiële resultaat te bereiken waarbij het belang van de kinderen voorop staat.

Er zal altijd worden geprobeerd om in onderling overleg tot een oplossing te komen, maar dat is niet in alle situaties realistisch en haalbaar. Door een geruime ervaring in de rechtszaal van onze familierechtadvocaten, wordt een juridische procedure in deze gevallen niet uit de weggegaan.

VOOR WIE WERKEN ONZE FAMILIERECHTADVOCATEN?

Onze familierechtadvocaten treden op voor zowel particulieren als ondernemers. Dit kunnen zij doen in de rol van advocaat maar ook in de rol van (echtscheidings)mediator.

NATIONAAL EN INTERNIONALE ECHTSCHEIDINGEN

Aan de verbreking van een relatie zijn geregeld internationale aspecten verbonden. Men kan met iemand zijn gehuwd in het buitenland maar zich nadien hebben gevestigd in Nederland. Men kan zich met iemand van een andere nationaliteit en vermogen in het buitenland in Nederland hebben gevestigd. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden te noemen.

Onze familierechtadvocaten zijn dan ook gespecialiseerd in het toepassen van deze internationale aspecten, denk hierbij aan de bevoegde rechter en het van toepassing zijnde recht op diverse juridische vraagstukken.

Al uw problemen en vragen in familierecht gerelateerde kwesties kunt u met onze advocaten delen. Op ons kantoor zijn dat: Frederique Mackay-BeinsMandy Roggeveen, Danielle den Hartog en Rick de Boer.Recente blog berichten • Familierecht

26-11-2021 - door Rick de Boer

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstandig aan doen om een (aanvullende) beroep te doen op de legitieme portie. Dat antwoord is helaas niet eenduidig te geven, omdat dit van een aantal omstandigheden afhangt. Eén van die omstandigheden is of er bij leven veel giften zijn gedaan door de overledene. De wet bepaalt namelijk dat de legitieme porties worden berekend over de waarde van de goederen, welke waarde wordt vermeerderd met in aanmerking te nemen giften. De wetgever heeft deze bepaling opgenomen, omdat de gedachte is dat de legitieme portie niet (bewust) moet kunnen worden uitgehold. Indien giften namelijk niet zouden worden meegeteld, zou de overledene bij leven zijn hele vermogen kunnen schenken, waarmee de legitieme portie op nihil zal uitkomen. Tellen alle giften mee voor de berekening van de legitieme portie? Het korte antwoord hierop is nee. De wet bepaald welke giften meetellen in de berekening. Artikel 4:67 BW geeft een lijst van giften die meetellen voor berekening van de legitieme portie, te weten: giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld; giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard; giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten; giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is; andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied. Vreemd genoeg is de hoofdregel te vinden onder punt 5. Alle giften, welke binnen 5 jaar voor het overlijden zijn gedaan, tellen mee in de berekening. De overige vier categorieën zijn speciale gevallen en uitzonderingen op deze regel. De overige categorieën giften zijn niet begrensd in tijd en tellen dus ook mee wanneer zij langer dan vijf jaar voor het overlijden zijn gedaan. Voorgaande opsomming is wel limitatief. Dat wil zeggen, valt een gift niet onder één van de categorieën, dan telt deze niet mee voor de berekening. Gebruikelijke, niet bovenmatige giften en de legitieme portie Belangrijk is nog om te vermelden dat een onderscheid wordt gemaakt als het gaat om ‘gebruikelijke, niet bovenmatige giften’. Deze tellen namelijk niet mee in de berekening van de legitieme portie. Onder deze categorie giften vallen in ieder geval verjaardagscadeaus. Daarbij wordt rekening gehouden met de welstand van de schenker. Een meer vermogend persoon zal in de regel ook grotere cadeaus geven. In de rechtspraak wordt ook wel de vuistregel gehanteerd dat giften, die niet groter zijn dan het jaarlijks van schenkbelasting vrijgestelde bedrag, gebruikelijk en niet bovenmatig zijn. Imputatie Als vervolgens is vastgesteld welke giften moeten worden meegeteld in de berekening en de berekening van de legitieme portie is gemaakt, zijn we er nog niet. Namelijk, alle giften gedaan aan diegene die een beroep op de legitieme portie doet, worden in mindering gebracht op zijn/haar legitieme portie. Dat is de zogenoemde imputatie. Daarnaast is ook bepaald dat giften aan een kind van de overledene, die is overleden voor de overledene, in mindering worden gebracht op de legitieme portie van een kleinkind. Immers, de wetgever is ervan uitgegaan dat de gift middels bij overlijden aan de kleinkinderen is toegekomen en zij daarvan niet dubbel profijt van mogen hebben. Bovendien wordt de legitieme portie ook verminderd met een eventuele verkrijging van een sommenverzekering, die geen pensioenverzekering is, en die door het overlijden tot uitkering komt.   Conclusie Kortom, of u er verstandig aan doet om een beroep te doen op de legitieme portie hangt af van verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de giften die door de overledene, al dan niet aan u, zijn gedaan. Daarbij is ook van belang om vast te kunnen stellen óf er sprake is van een gift, aan wie de gift is gedaan en wanneer de gift is gedaan. Heeft u vragen over giften en de legitieme portie, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met ons kantoor via 020-2060700 of info@devos.nl. Een team van erfrechtspecialisten staat voor u klaar om u te woord te staan.  

Lees meer

17-11-2021 - door Frederique Mackay Beins

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie voor 2022 bekend

Ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Het volgende is voor u dan zeker belangrijk! Ieder jaar wordt de indexering van de alimentatie aangepast, zo ook voor het jaar 2022. Door middel van deze jaarlijkse indexering wordt er bij de hoogte van de alimentatie rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. Verhoging Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2022 van rechtswege verhoogd met 1,9 %, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten of partijen andere afspraken hebben gemaakt. Dat heeft de Minister voor Rechtsbescherming deze week bekend gemaakt. Dit betekent dat het bedrag dat u maandelijks aan partner- dan wel kinderalimentatie ontvangt, vanaf 1 januari 2022 met 1,9 % wordt verhoogd. Deze verhoging is automatisch van toepassing maar u als alimentatiegerechtigde, dient dit wel zelf bij uw ex-partner aan te geven zodat het daadwerkelijk wordt betaald. Als u al langere tijd partner- of kinderalimentatie ontvangt en er nooit rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering, houdt u hier dan nu wel direct rekening mee. Actiepunten voor u Het betalen van alimentatie verjaart na 5 jaar. Het is daarom van belang dat u zich goed bewust bent van het bovenstaande en op tijd actie onderneemt. Wij adviseren u voor de maand december de volgende actiepunten in uw agenda te noteren: ·Bereken de alimentatie + indexering waar u met ingang van januari van het nieuwe jaar aanspraak op maakt via https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ ; ·Informeer uw voormalige partner dat de alimentatie omhoog gaat per 1 januari en meld het nieuwe bedrag; en ·Check eind december of begin januari of het geïndexeerde alimentatiebedrag tijdig op uw bankrekening is bijgeschreven. Uiteraard helpen wij u graag bij de berekening van uw alimentatie. Mocht uw voormalige partner het geïndexeerde alimentatiebedrag niet (willen) overmaken, neemt u dan contact met ons gespecialiseerde team Familierecht op. Wij staan u graag bij. Frederique Mackay-Beins, Mandy Roggeveen, Rick de Boer en Danielle den Hartog

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage