+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Handel, Industrie & MKB

Handel, Industrie & MKB

Ons kantoor is een sterke partner voor ondernemingen in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Iedere ondernemer, startend, al groot geworden, kan bij ons kantoor terecht. Van pionier tot gevestigd, ons kantoor heeft de kennis en ervaring in huis om uw bedrijf te helpen, te adviseren en waar nodig te procederen in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

De Vos & Partners is al jarenlang actief in diverse branches van het MKB, de retailmarkt en de industrie en heeft daardoor een schat aan ervaring die wij u graag aanbieden. Daarin staan wij naast en achter u en fungeren als sparring partner in de dagelijkse praktijk van ondernemers en ondernemingen. Bij ons krijgt u altijd een vast contact met wie u alle zaken bespreekt en regelt. Wij zijn adviseurs voor de zakelijke markt en begeleiden bij financieringen, herstructurering en samenwerkingen.

Onze advocaten maken vaak deel uit van een team van professionals zoals register valuators, fiscalisten, notarissen en accountants en andere (financiële) deskundigen. Onze gezamenlijke kwaliteiten leiden tot heldere en deskundige adviezen voor al onze relaties.

De maak- en levensmiddelenindustrie is, naast de internationale handel, van oudsher een belangrijke pijler binnen ons kantoor. De Vos & Partners ondersteunt en adviseert al jaren een groot aantal industriële cliënten die actief zijn in onder meer de automotive, zuivelindustrie, elektrotechnologie, ICT, staalcoatingindustrie, hoogwaardige lasertechnologie, duurzame verwarmingsketels, installatietechniek en luchtbehandelingsinstallaties.

JURIDISCHE VRAGEN

Daar waar nodig zal de noodzakelijke expertise door de voor u verantwoordelijke advocaat binnen het kantoor van De Vos & Partners in het belang van uw zaak worden gebundeld. Wij verlenen juridische bijstand en begeleiding bij onder meer:

  • arbeids- en medezeggenschapsrecht;
  • vennootschaps- en ondernemingsrecht;
  • het opstellen van (inter)nationale (koop)contracten en algemene voorwaarden;
  • bescherming intellectuele eigendomsrechten;

INTERACT

De Vos & Partners is onderdeel van het Interact. Een internationaal netwerk van vooraanstaande advocatenkantoren dat De Vos & Partners ook in staat stelt ten behoeve van u op eenvoudige en toegankelijke wijze internationale expertise aan te boren.

WAT DOEN ONZE ADVOCATEN?

Wij kunnen u helpen bij geschillen tussen aandeelhouders, het overleg met de raad van commissarissen, corporate governance, handelscontracten en samenwerkingsovereenkomsten, kredieten en zekerheden, incassozaken, arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers en de ondernemingsraad, reorganisaties, algemene voorwaarden, cookiebeleid, financieringen en verzekeringen en insolventie gerelateerde problematiek als bijvoorbeeld leveranciers of relaties die in surseance of faillissement (dreigen te) verkeren.

En onze dienstverlening stopt niet aan de grens. Dankzij ons wereldwijde Interact netwerk kunnen wij u in Europa, maar ook in de rest van de wereld van dienst zijn met hoogwaardige collega kantoren.Recente blog berichten • Handel, Industrie & MKB

21-01-2022 - door wieke verberne

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curator aangesteld die de belangen van de gezamenlijke schuldeisers moet behartigen. Vanzelfsprekend zijn de schuldeisers het meest gebaat bij een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel, zodat zij (een gedeelte van) hun vordering betaald kunnen krijgen. De curator zal daarom proberen om de activa van het bedrijf voor de hoogst mogelijke prijs te verkopen. In dat kader zal de curator onderzoeken of er een doorstart mogelijk is. Doorstart Een doorstart na een faillissement houdt in dat de gehele onderneming (of een deel daarvan) wordt verkocht. Door middel van een doorstart worden alle waardevolle bezittingen van het failliete bedrijf als het ware in één transactie overgedragen aan de doorstartende partij. Kort nadat het faillissement is uitgesproken, zal de curator op zoek gaan naar partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van de activa. Om zo veel mogelijk geïnteresseerde partijen te bereiken, stelt de curator vaak een biedingsprotocol op, dat de curator vervolgens naar potentiële doorstarters stuurt. De curator geeft daarmee iedere partij een gelijke kans. Mocht de bestuurder of aandeelhouder van het failliete bedrijf interesse hebben in een doorstart, dan zal deze bestuurder of aandeelhouder dus moeten concurreren met andere geïnteresseerde partijen. In het biedingsprotocol brengt de curator in kaart waarop partijen een bod kunnen uitbrengen. Denk daarbij aan de inventaris, de voorraden, het personeel, het klantenbestand en de handelsnaam. Partijen mogen dan een bod uitbrengen op de genoemde activa. Indien de curator met een geïnteresseerde partij overeenstemming bereikt over de overname van de activa en de koopprijs die deze partij daarvoor betaalt, zullen de activa in één transactie worden overgedragen. De koopprijs die de doorstarter daarvoor betaalt, vloeit vervolgens in de boedel en komt naar evenredigheid toe aan de gezamenlijke schuldeisers.   Personeel Bij een doorstart is het mogelijk om (een gedeelte van) de werknemers van het failliete bedrijf over te nemen. Als geïnteresseerde partij is het van belang om bij de curator kenbaar te maken of je wel of niet geïnteresseerd bent in de overname van de werknemers. Zoals ik in de inleiding van dit artikel aangaf, behartigt de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Het hoogste bod zal daardoor doorgaans het meest interessant voor de curator zijn. De Hoge Raad heeft echter eerder bepaald dat het behoud van de werkgelegenheid bij een doorstart – vanuit maatschappelijke overwegingen – ook van zwaarwegend belang is. In dat kader is het voor de curator interessant als een geïnteresseerde partij een aantal werknemers wil overnemen. Op die manier zorgt de curator ervoor dat een gedeelte van de werkgelegenheid behouden blijft. Beoordeling van het bod Bij de beoordeling van de biedingen die de curator naar aanleiding van het biedingsprotocol heeft ontvangen, zal de curator allereerst kijken naar de hoogte van het bod. Omdat de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers moet behartigen, zal het hoogste bod in beginsel het meest aantrekkelijk zijn. De schuldeisers zijn immers gebaat bij een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel. Gezien het maatschappelijke belang om werkgelegenheid te behouden, kan de curator er ook voor kiezen om in zee te gaan met een partij die weliswaar niet het hoogste bod heeft uitgebracht, maar wel bereid is om een aantal werknemers over te nemen. Heeft u vragen over een mogelijke doorstart na een faillissement? Neem dan contact op met de advocaten van De Vos & Partners. Zij voorzien u graag van advies.

Lees meer

31-12-2021 - door Jim Drenth

Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Bij het aangaan van overeenkomsten hanteren partijen vaak algemene voorwaarden met verstrekkende gevolgen. Vaak voorkomende voorwaarden gaan over de (beperking van de) aansprakelijkheid, uitsluiting van wettelijke bevoegdheden (opschorting, verrekening, vernietiging, etc) en wijze van geschilbeslechting. Het zal vaak de opdrachtnemer zijn die dicteert welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar dat hoeft niet[1]. Aangezien het antwoord op de vraag of en aan welke algemene voorwaarden partijen gebonden zijn het verschil kan zijn tussen winst of verlies in een procedure, is het zaak om daar voldoende aandacht aan te besteden. In een recente zaak van het hof Arnhem-Leeuwarden[2] twisten partijen over de vraag of de algemene voorwaarden op een deel van de werkzaamheden van toepassing was. Het antwoord op die vraag maakte dat het hof oordeelde onbevoegd te zijn om kennis te nemen van de zaak. Behoudens een andersluidend oordeel in cassatie, houdt het oordeel van het hof in dat de gehele procedure opnieuw gevoerd zal moeten worden bij de juiste instantie. Een kostbare en langdurige exercitie. Hoe kwam het hof tot dit oordeel?  Feiten van de zaak In deze zaak zijn twee grote bouwondernemingen, Casconed en MBS, in overleg getreden voor de realisatie van bouwprojecten in Rotterdam en Amsterdam. Partijen hadden daarvoor al enkele malen samengewerkt. MBS heeft voor het werk in Rotterdam een schriftelijke overeenkomst met daarbij gevoegde algemene voorwaarden opgesteld en aan Casconed verzonden en daarbij opgemerkt: “In dezelfde lijn zou ik ook Amsterdam aan je willen bevestigen, echter hier hebben we een totaalprijs voor afgesproken van €215.000.excl.BTW. Laat maar even weten of ik dit zo kan bevestigen.” Voor het werk in Amsterdam is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld. MBS heeft nagelaten een deel van de facturen voor het werk in Amsterdam te betalen, waarop Casconed een procedure aanhangig maakte bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. MBS verweerde zich in de procedure met een onbevoegdheidsberoep op grond van de in de algemene voorwaarden opgenomen geschillenregeling. In eerste aanleg slaagde dit verweer, waarop Casconed hoger beroep instelde. Oordeel hof Het hof oordeelt dat de algemene voorwaarden ook voor wat betreft het werk in Amsterdam van toepassing zijn en overweegt daartoe als volgt: “Gelet op het feit dat partijen professionele contractspartijen zijn, partijen in het verleden diverse malen zaken met elkaar hebben gedaan, MBS expliciet per e-mail kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’ in lijn zou zijn met ‘het werk Rotterdam’ (en Casconed daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt), op die laatste overeenkomst de algemene voorwaarden van MBS van toepassing zijn, Casconed niet heeft geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of de inhoud ervan en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij een opdracht als deze gebruikelijk zijn, zodat Casconed daarop ook bedacht had dienen te zijn, is het hof van oordeel dat de algemene voorwaarden van MBS deel uitmaken van de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’.”  Oftewel, uit de feiten en omstandigheden volgt dat Casconed de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ook voor het werk in Amsterdam heeft aanvaard, althans MBS mocht erop vertrouwen dat dit het geval was. Aangezien uit de algemene voorwaarden volgt dat geschillen moeten worden beslecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, verklaart het hof zich onbevoegd om kennis te nemen van de zaak. Casconed wordt veroordeeld in de proceskosten. Een vervelend oordeel voor Casconed, die zich, zonder enig inhoudelijk oordeel te hebben gehad, nu voor de vraag gesteld ziet om tegen dit oordeel cassatie in te stellen of om de hele procedure alsnog aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het komt geregeld voor dat partijen twisten over de gebondenheid aan algemene voorwaarden. De beoordeling daarvan luistert nauw en is afhankelijk van (een interpretatie van) de feiten en omstandigheden.[3] De gevolgen kunnen groot zijn. Indien er vragen zijn over (de beoordeling van) algemene voorwaarden kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor om met één van onze advocaten de vraag te bespreken en te worden geadviseerd. [1] Als partijen ieder hun eigen algemene voorwaarden willen hanteren, dan is er sprake van battle of forms en geldt in het Nederlands recht de vuistregel van artikel 6:225 lid 3 BW, de first shot rule. De algemene voorwaarden van de partij die als eerste zijn/haar algemene voorwaarden toepasselijk heeft verklaard gelden, tenzij de andere partij deze uitdrukkelijk verwerpt. Deze regel is van aanvullend recht en kan opzij worden gezet door de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang kan zijn of partijen eerder zaken met elkaar hebben gedaan. Bij internationale overeenkomsten kunnen andere regels gelden, zoals de last shot rule en de knocked out rule. [2] ECLI:NL:GHARL:2021:8356 [3] Zie bijvoorbeeld ook: ECLI:NL:HR:2011:BT6684, waarin gebondenheid aan de algemene voorwaarden werd aangenomen nadat in de pre-contractuele fase meerdere offertes waren toegezonden, maar niet telkens de algemene voorwaarden waren bijgevoegd. 

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage