+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Handel, Industrie & MKB

Handel, Industrie & MKB

Ons kantoor is een sterke partner voor ondernemingen in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Iedere ondernemer, startend, al groot geworden, kan bij ons kantoor terecht. Van pionier tot gevestigd, ons kantoor heeft de kennis en ervaring in huis om uw bedrijf te helpen, te adviseren en waar nodig te procederen in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

De Vos & Partners is al jarenlang actief in diverse branches van het MKB, de retailmarkt en de industrie en heeft daardoor een schat aan ervaring die wij u graag aanbieden. Daarin staan wij naast en achter u en fungeren als sparring partner in de dagelijkse praktijk van ondernemers en ondernemingen. Bij ons krijgt u altijd een vast contact met wie u alle zaken bespreekt en regelt. Wij zijn adviseurs voor de zakelijke markt en begeleiden bij financieringen, herstructurering en samenwerkingen.

Onze advocaten maken vaak deel uit van een team van professionals zoals register valuators, fiscalisten, notarissen en accountants en andere (financiële) deskundigen. Onze gezamenlijke kwaliteiten leiden tot heldere en deskundige adviezen voor al onze relaties.

De maak- en levensmiddelenindustrie is, naast de internationale handel, van oudsher een belangrijke pijler binnen ons kantoor. De Vos & Partners ondersteunt en adviseert al jaren een groot aantal industriële cliënten die actief zijn in onder meer de automotive, zuivelindustrie, elektrotechnologie, ICT, staalcoatingindustrie, hoogwaardige lasertechnologie, duurzame verwarmingsketels, installatietechniek en luchtbehandelingsinstallaties.

JURIDISCHE VRAGEN

Daar waar nodig zal de noodzakelijke expertise door de voor u verantwoordelijke advocaat binnen het kantoor van De Vos & Partners in het belang van uw zaak worden gebundeld. Wij verlenen juridische bijstand en begeleiding bij onder meer:

  • arbeids- en medezeggenschapsrecht;
  • vennootschaps- en ondernemingsrecht;
  • het opstellen van (inter)nationale (koop)contracten en algemene voorwaarden;
  • bescherming intellectuele eigendomsrechten;

INTERACT

De Vos & Partners is onderdeel van het Interact. Een internationaal netwerk van vooraanstaande advocatenkantoren dat De Vos & Partners ook in staat stelt ten behoeve van u op eenvoudige en toegankelijke wijze internationale expertise aan te boren.

WAT DOEN ONZE ADVOCATEN?

Wij kunnen u helpen bij geschillen tussen aandeelhouders, het overleg met de raad van commissarissen, corporate governance, handelscontracten en samenwerkingsovereenkomsten, kredieten en zekerheden, incassozaken, arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers en de ondernemingsraad, reorganisaties, algemene voorwaarden, cookiebeleid, financieringen en verzekeringen en insolventie gerelateerde problematiek als bijvoorbeeld leveranciers of relaties die in surseance of faillissement (dreigen te) verkeren.

En onze dienstverlening stopt niet aan de grens. Dankzij ons wereldwijde Interact netwerk kunnen wij u in Europa, maar ook in de rest van de wereld van dienst zijn met hoogwaardige collega kantoren.Recente blog berichten • Handel, Industrie & MKB

31-08-2021 - door Carel Abeln

Overdragen van activiteiten aan nieuwe zustervennootschap en achterlaten leeg zusje: onrechtmatig jegens schuldeisers?

Een dochtervennootschap wordt met een forse claim geconfronteerd en, zoals dat dan gaat, worden vervolgens (met of zonder begeleiding?!), de meest creatieve ideeën ontwikkeld om daarvan te worden bevrijd. Het laten doodbloeden van een dochtervennootschap is er zo een. Haar activiteiten binnen de groep worden overgenomen door een nieuw opgerichte zustermaatschappij. De voor het bedrijf benodigde activa (die worden overgedragen aan de holding) worden aan de nieuwe zuster (voor weinig of niets) ter beschikking gesteld. De veroordeelde dochter krijgt geen nieuwe opdrachten meer en na verloop van tijd valt daar niets meer bij haar te verhalen. Mooi toch? En waarom zou dit niet mogen? Maar kan dit zomaar ongestraft plaatsvinden? Dat daar wringt iets.  In de kwestie die speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden van 28 mei 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:4587, JOR 2019/157) werd Tieben Bouwbedrijf BV opgericht kort nadat een aannemingsovereenkomst met Bouwbedrijf Tieben BV wegens wanprestatie was ontbonden. Bestaande opdrachten werden weliswaar nog door deze vennootschap uitgevoerd en ook langlopende schulden werden nog afgelost, maar toen na verloop van tijd in de door de opdrachtgever aangespannen procedure de schade definitief was vastgesteld, bood Bouwbedrijf Tieben BV geen enkel verhaal. Een vergelijkbare constructie om onder de betalingsverplichtingen uit te komen werd toegepast in de casus die aan de orde was in het vonnis van de rechtbank Gelderland van 25 juli 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:4456). In beide gevallen werd geoordeeld dat dit onaanvaardbaar was. Zonder geldige reden waren de inkomsten van de tot schadevergoeding veroordeelde dochter ten gunste van een nieuwe groepsmaatschappij omgeleid. Er was daarbij geen rekening gehouden met de belangen van de benadeelde wederpartij. Sterker nog: de constructie en de benadeling waren uitdrukkelijk op benadeling van de handelsrelatie gericht. Zowel de bestuurder/aandeelhouder als diens (in)directe bestuurders trof een persoonlijk ernstig verwijt. Daarvan is niet zomaar sprake. De bestuurders moeten persoonlijk onrechtmatig hebben gehandeld en daaronder vallen niet zomaar ernstige fouten of nalatigheden die een bestuurder kunnen worden verweten. Maar in deze kwestie werden de bestuurders tot hoofdelijke schadevergoeding uit onrechtmatige daad veroordeeld. De indirecte bestuurders werden veroordeeld met toepassing van art. 2:11 BW (waardoor altijd de eindverantwoordelijke natuurlijke persoon/bestuurder aansprakelijk gehouden kan worden). De nieuwe zustermaatschappijen werden eveneens tot schadevergoeding veroordeeld wegens het onrechtmatig profiteren van de ‘verhanging’ van activiteiten. Beide uitspraken laten zien dat de bestuurders bij het gebruik maken van alle mogelijkheden om de onderneming in te richten, altijd rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van haar schuldeisers/ leveranciers en zich met name moeten afvragen of de door hen gekozen, in beginsel volkomen sluitende constructies, niet een onrechtmatige uitwerking hebben. In beide kwesties heeft de beoordeling van de feiten tot een alleszins begrijpelijke en redelijke uitkomst geleid.

Lees meer

31-08-2021 - door José Geerdes

Ontslag werknemer die met verkoudheidsklachten op het werk verschijnt, weigert naar huis te gaan en twee dagen later positief test op COVID-19.

Een werknemer (20 jaar in dienst) is met verkoudheidsklachten op het werk verschenen. Omdat hij  ernstig hoest adviseren zijn collega’s hem om naar huis te gaan maar dat weigert hij. De dag daarna meldt de werknemer zich ziek en twee dagen later blijkt dat hij positief is getest op het coronavirus. Bij de werkgever zijn interne coronagedragsregels van toepassing inhoudende dat je thuis moet blijven bij klachten. De werknemer heeft niet betwist dat hij van die gedragsregels op de hoogte is. De werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten (de zogenoemde “e-grond”), dan wel op grond van verstoorde arbeidsverhouding (de zogenoemde “g-grond”) dan wel op grond van een combinatie van omstandigheden (de zogenoemde “i-grond, in dit geval een combinatie van de e- en g-grond). Verwijtbaar handelen of nalaten De kantonrechter oordeelt dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door niet naar huis te gaan nadat meerdere collega’s hem hierop hadden aangesproken nu dat in strijd is met de interne coronagedragsregels en de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat is volgens de kantonrechter echter niet ernstig genoeg om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). Daarbij heeft meegewogen dat de werknemer de gedragsregels uiteindelijk wel heeft nageleefd (door de ziekmelding en door zich te laten testen), dat hij een solistische functie had waarbij hij weinig contact had met collega’s en dat (waarschijnlijk) niemand anders binnen het bedrijf door zijn aanwezigheid besmet is geraakt. Verstoorde arbeidsverhouding Naar het oordeel van de kantonrechter is wel sprake van een verstoorde arbeidsrelatie omdat de werknemer het vertrouwen van zijn collega’s heeft beschaamd door zich niet te houden aan de regels en door ondanks de adviezen niet naar huis te gaan. Het vertrouwen was nog meer verstoord geraakt doordat de werknemer zich de volgende dag toch had ziekgemeld en zich had laten testen (en positief is bevonden) ondanks zijn stelling dat hij geen klachten had. De vertrouwensbreuk werd bovendien bevestigd doordat de werknemer in de procedure stelde dat de verklaringen van zijn collega’s niet geloofwaardig waren, dat ze niet klopten en dus in feite dat zijn collega’s hadden gelogen. De kantonrechter ziet niet in hoe de werknemer weer terug kan keren bij de werkgever en met deze collega’s kan samenwerken. De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond is toegewezen. Conclusie Het enkele feit dat een werknemer tegen de interne gedragsregels en/of de richtlijnen van de Rijksoverheid in toch naar zijn werk komt met verkoudheidsklachten blijkt in deze zaak onvoldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze gedraging kan echter in samenhang met andere gedragingen wel leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie waardoor de arbeidsovereenkomst op die grond ontbonden kan worden. Het hangt dus af van de concrete feiten en omstandigheden die per zaak weer anders kunnen zijn.

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage