+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Handel, Industrie & MKB

Handel, Industrie & MKB

Ons kantoor is een sterke partner voor ondernemingen in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Iedere ondernemer, startend, al groot geworden, kan bij ons kantoor terecht. Van pionier tot gevestigd, ons kantoor heeft de kennis en ervaring in huis om uw bedrijf te helpen, te adviseren en waar nodig te procederen in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

De Vos & Partners is al jarenlang actief in diverse branches van het MKB, de retailmarkt en de industrie en heeft daardoor een schat aan ervaring die wij u graag aanbieden. Daarin staan wij naast en achter u en fungeren als sparring partner in de dagelijkse praktijk van ondernemers en ondernemingen. Bij ons krijgt u altijd een vast contact met wie u alle zaken bespreekt en regelt. Wij zijn adviseurs voor de zakelijke markt en begeleiden bij financieringen, herstructurering en samenwerkingen.

Onze advocaten maken vaak deel uit van een team van professionals zoals register valuators, fiscalisten, notarissen en accountants en andere (financiële) deskundigen. Onze gezamenlijke kwaliteiten leiden tot heldere en deskundige adviezen voor al onze relaties.

De maak- en levensmiddelenindustrie is, naast de internationale handel, van oudsher een belangrijke pijler binnen ons kantoor. De Vos & Partners ondersteunt en adviseert al jaren een groot aantal industriële cliënten die actief zijn in onder meer de automotive, zuivelindustrie, elektrotechnologie, ICT, staalcoatingindustrie, hoogwaardige lasertechnologie, duurzame verwarmingsketels, installatietechniek en luchtbehandelingsinstallaties.

JURIDISCHE VRAGEN

Daar waar nodig zal de noodzakelijke expertise door de voor u verantwoordelijke advocaat binnen het kantoor van De Vos & Partners in het belang van uw zaak worden gebundeld. Wij verlenen juridische bijstand en begeleiding bij onder meer:

  • arbeids- en medezeggenschapsrecht;
  • vennootschaps- en ondernemingsrecht;
  • het opstellen van (inter)nationale (koop)contracten en algemene voorwaarden;
  • bescherming intellectuele eigendomsrechten;

INTERACT

De Vos & Partners is onderdeel van het Interact. Een internationaal netwerk van vooraanstaande advocatenkantoren dat De Vos & Partners ook in staat stelt ten behoeve van u op eenvoudige en toegankelijke wijze internationale expertise aan te boren.

WAT DOEN ONZE ADVOCATEN?

Wij kunnen u helpen bij geschillen tussen aandeelhouders, het overleg met de raad van commissarissen, corporate governance, handelscontracten en samenwerkingsovereenkomsten, kredieten en zekerheden, incassozaken, arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers en de ondernemingsraad, reorganisaties, algemene voorwaarden, cookiebeleid, financieringen en verzekeringen en insolventie gerelateerde problematiek als bijvoorbeeld leveranciers of relaties die in surseance of faillissement (dreigen te) verkeren.

En onze dienstverlening stopt niet aan de grens. Dankzij ons wereldwijde Interact netwerk kunnen wij u in Europa, maar ook in de rest van de wereld van dienst zijn met hoogwaardige collega kantoren.Recente blog berichten • Handel, Industrie & MKB

23-07-2021 - door Jim Drenth

“De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vervreemding, verloren gaan of beschadiging van eigendommen van bezoekers”

In garderobes hangen vaak bordjes met teksten zoals opgenomen in de titel van dit artikel. De bedoeling ervan is om de aansprakelijkheid van het bedrijf te beperken. Kan dat op deze manier? Onlangs is door de rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen over de geldigheid van een exoneratiebeding[1] op een toegangsbord bij een haventerminal. Deze situatie valt te vergelijken met het bordje bij de garderobe. In beide gevallen wil de eigenaar van het bedrijf dat regels gelden voor degenen die op het perceel komen (haventerminal) c.q. gebruik maken van de diensten (garderobe). Hier ziet u een foto van het betreffende bord uit de casus. Algemene voorwaarden Juridisch gezien worden deze borden beschouwd als algemene voorwaarden[2]. Dat moet als volgt gelezen worden: “U mag de haventerminal betreden, op voorwaarde dat de op het bord genoemde regels van toepassing zijn.”. Dat mag, zolang de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.  Algemene voorwaarden zijn overeengekomen als de ene partij (de wederpartij) de (gelding van de) algemene voorwaarden van de andere partij (de gebruiker) aanvaardt. Maar wanneer is sprake van aanvaarding? In de standaardsituatie worden de algemene voorwaarden als bijlage bij de hoofdovereenkomst gevoegd[3]. De wederpartij geeft daar vervolgens akkoord op - bijvoorbeeld door de hoofdovereenkomst te ondertekenen - waardoor de algemene voorwaarden zijn aanvaard (en dus overeengekomen). In sommige gevallen is fysieke ondertekening echter niet mogelijk of wenselijk. Neem het voorbeeld van de chauffeur en de haventerminal. Het is niet werkbaar om iedere chauffeur voorafgaand aan het betreden van de haventerminal de algemene voorwaarden te laten ondertekenen. In dat soort situaties kan een toegangsbord uitkomst bieden. Als daar gebruik van gemaakt wordt, geldt wel dat een chauffeur (lees: de wederpartij) de redelijke mogelijkheid geboden moet zijn om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden. Of een wederpartij een redelijke mogelijkheid geboden is, wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Dat maakt de jurisprudentie erg casuïstisch. Feiten en omstandigheden uit de casus In de zaak van de rechtbank Rotterdam heeft de rechter aangenomen dat de algemene voorwaarden, met daarin het exoneratiebeding, wel zijn overeengekomen. De rechtbank legde daaraan ten grondslag dat: Op het haventerrein het hanteren van algemene voorwaarden door middel van het plaatsen van borden gebruikelijk is en verondersteld mocht worden dat de wederpartij daar, als professioneel transportbedrijf, mee bekend was; De tekst duidelijk leesbaar was; De chauffeurs het terrein wekelijks betraden en bekend waren met het bord; De chauffeurs voorafgaand een instructiefilm hebben moeten bekijken en een afsluitende toets hebben moeten afleggen om hun cargo card te verkrijgen of vernieuwen. Hieruit volgt dat in dergelijke situaties goed gekeken moet worden naar de feitelijke omstandigheden zodat op grond daarvan bepleit kan worden of de algemene voorwaarden wel of niet zijn overeengekomen. Dat vergt goed en grondig overleg tussen advocaat en cliënt. Bij exoneratiebedingen kan het antwoord op die vraag het verschil zijn tussen volledige uitsluiting van aansprakelijkheid of volledige toekenning van een vordering. De gevolgen kunnen dus aanzienlijk zijn. Regelgeving en feiten en omstandigheden zijn altijd communicerende vaten. Onze advocaten kunnen u adviseren over de wisselwerking tussen beiden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over (de aanvaarding van) algemene voorwaarden? Neem dan vooral contact op met ons kantoor om door één van onze advocaten te worden geadviseerd. [1] Een exoneratiebeding is een beding ter (gedeeltelijke) uitsluiting van aansprakelijkheid [2] Ingevolge artikel 6:231 BW zijn algemene voorwaarden immers een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatst genoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. [3] Ingevolge artikel 6:233 sub b BW dient de gebruiker de wederpartij de redelijke mogelijkheid te hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te vernemen.

Lees meer

16-07-2021 - door Duco van Dongen

Herstructureren met hulp van de overheid? Dat kan!

De meeste ondernemers hebben inmiddels wel gehoord van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel de WHOA genoemd. Met de WHOA kunnen ondernemers op een relatief eenvoudige manier schulden herstructureren. De WHOA heeft ook de aandacht getrokken van de rijksoverheid die met het Time-Out-Arrangement (TOA) ondersteuning biedt voor het tijdelijk stilleggen van een onderneming of definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens de coronacrisis. Naast het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij KvK, kunnen ondernemers sinds kort ook gebruikmaken van het TOA-krediet. Een krediet van maximaal 100.000 euro dat exclusief ter beschikking wordt gesteld aan ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Het TOA-krediet kan worden gebruikt “voor een herstart, uitbreiding of aanpassing” van de bedrijfsactiviteiten. Wel verbindt de rijksoverheid een voorwaarde aan het TOA-krediet; met het krediet moet een akkoord worden aangeboden aan de crediteuren, waarbij de ondernemer gebruik moet maken van de WHOA. Een voorwaarde voor een succesvol beroep op de WHOA is namelijk dat er ‘nieuw geld’ de onderneming in vloeit. Die voorwaarde is voor de meeste ondernemers niet makkelijk te vervullen. Door de langdurige coronacrisis zijn de mogelijkheden om nieuw geld aan te trekken doorgaans uitgeput. Het TOA-krediet kan in dat geval een oplossing zijn. Positie Belastingdienst ABN AMRO schreef dat ongeveer 10 procent van alle ondernemers het afgelopen jaar niet in staat was om de bedrijfsbelastingen (volledig) te betalen als gevolg van de coronacrisis. De Belastingdienst zal dan ook een crediteur zijn die vaak in een WHOA-akkoord wordt betrokken. Onlangs heeft de Belastingdienst laten weten onder welke voorwaarden hij meewerkt aan een WHOA-akkoord. In de aangepaste Leidraad Invordering 2008 heeft de Belastingdienst laten weten dat een WHOA-akkoord (onder meer) aan de volgende voorwaarde moet voldoen. “De Belastingdienst is in een klasse ingedeeld waarin zijn preferentie voldoende tot uitdrukking komt. Dit houdt in beginsel in dat de Belastingdienst ten minste het dubbele percentage krijgt aangeboden van wat aan concurrente schuldeisers wordt aangeboden.” Het is nuttig om te weten onder welke voorwaarde(n) de Belastingdienst meewerkt aan een akkoord. Voor een succesvol WHOA-akkoord is het namelijk van belang dat het akkoord goed is voorbereid, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Er zal voorafgaand aan WHOA-akkoord een haalbare begroting moeten worden opgesteld, samen met een deugdelijk stappenplan. Daarbij zal juridisch advies onmisbaar zijn. Vreest u voor het voortbestaan van uw onderneming door een drukkende schuldenlast, of hebt u vernomen dat een van uw debiteuren een WHOA-akkoord aan het voorbereiden is? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Duco van Dongen van De Vos & Partners Advocaten.

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage