+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Muziek

Muziek

Voor sommige muzikanten, dj’s en artiesten is het weggelegd om van hun hobby hun beroep te maken. Een talentvolle artiest of auteur kan beroemd worden zonder enige zakelijke of juridische kennis. Maar het is dan wel de vraag of de geldstromen de juiste kant op gaan. Muziek bestaat uit noten, maar ook en vooral uit rechten. Deze rechten kunnen worden geëxploiteerd, verkocht, overgedragen of er kan inbreuk op worden gemaakt door anderen. Door de exploitatie van deze rechten ontstaan er geldstromen. De personen, bedrijven en organisaties die zich met deze rechten en geldstromen bezig houden worden tezamen  de muziekindustrie genoemd. Van oudsher is de ontwikkeling van de muziekindustrie nauw verbonden met technologie. Het zijn vooral technische uitvindingen zoals de fonograaf, radio en televisie, opnametechnieken en het internet die de huidige muziekwereld maken tot wat zij vandaag de dag is. Streaming lijkt hèt nieuwe businessmodel en onze dance DJ’s doen het wereldwijd uitstekend op festivals en in de clubs. De specialisten van De Vos & Partners volgen deze en andere ontwikkelingen op de voet.

VERGUNNINGEN VOOR PODIA EN FESTIVALS

Onze specialisten zijn goed thuis in de gehele muziekbranche. Zij kunnen begeleiden, adviseren en problemen voorkomen, maar zij kunnen ook muziekcontracten opstellen en procederen als dat echt nodig is. Onze specialisten zijn goed bekend met de regels van de collectieve rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, maar ook Kobalt en andere particuliere bedrijven die zich met de digitale distributie van royalties bezighouden. Ook behoren begeleiding bij fiscale routings tot de mogelijkheden, of vergunningenkwesties die spelen voor podia en festivals.

SPREKERS OVER MUZIEKRECHTENKWESTIES

Onze advocaten zijn ook actief in beroep- en belangenorganisaties en spreken regelmatig over muziekrechtenkwesties bij opleidingen, universiteiten en tijdens evenementen, zoals Amsterdam Dance Event, Buma Music in Motion, Eurosonic/Noorderslag en Ibiza Music Summit. Onze advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de vereniging voor auteursrecht, de vereniging voor reclamerecht, de vereniging voor mediarecht en de International Association of Entertainment Lawyers. Onze advocaten schrijven regelmatig voor blogs, tijdschriften en in boeken.

WAT DOEN ONZE MUZIEKADVOCATEN?

Onze muziekadvocaten zijn gespecialiseerd in vele soorten vragen die spelen bij artiesten:

 • Onderhandelen en opstellen van alle soorten muziekcontracten;
 • Begeleiden van allerlei openbaarmaking of verveelvoudigingskwesties, zoals kwesties met betrekking tot collectieve rechtenorganisaties, waaronder websites, apps en nieuwe media platforms en distributie methoden;
 • Belangenbehartiging van cliënten bij het oplossen van en procederen over muziek-gerelateerde kwesties;
 • Het analyseren van een ‘chain of title’ en plagiaatkwesties;
 • Vertegenwoordiging van cliënten bij de verkoop van muziekcatalogi en het licenseren van rechten;
 • Onderhandelen en opstellen van sponsorcontracten;
 • Adviseren over auteursrecht, naburig recht, merkenrecht en de beëindiging dan wel overdracht van deze rechten;
 • Vertegenwoordiging van erfgenamen van catalogi;
 • Onderhandelen en opstellen van endorsement en andere overeenkomsten die betrekking hebben op het gebruik van muzikaal talent in reclame- en marketingcampagnes;
 • Begeleiding bij arbitrage of mediation;
 • Procederen over incasso’s, contracten, rechten, agentuur, plagiaat, muziekgebruik of andere muziek-gerelateerde geschillen;
 • Begeleiding bij reputatiemanagement en het aanpakken van onrechtmatige publicaties, al dan niet op het internet;
 • Begeleiding bij live-optredens en tourarrangementen.

VOOR WIE WIJ WERKEN

Onze muziekadvocaten werken voor alle geledingen binnen de branche. Dus zowel de artiesten en auteurs, als de producenten, distributeurs, podia, clubs, boekingskantoren, agenten, management, festivalorganisatoren, muziekuitgeverijen, social media en alle andere betrokkenen bij de muzieksector. Promotors, labels en digitale distributeurs, maar ook opdrachtgevers zoals de omroep en reclamebureaus laten hun belangen door onze specialisten behartigen. Zowel muziekgebruikers, makers en producenten van muziek zijn bij onze muziekadvocaten aan het juiste adres.

HOE WERKEN ONZE MUZIEKADVOCATEN?

DVP heeft ruime ervaring op het gebied van het muziekrecht. Vele beroemde, belangrijke, creatieve en innoverende cliënten gingen u voor. Wij bieden de hoogste kwaliteit en deskundigheid, tegen een redelijke prijs en in een informele sfeer. De muziekadvocaten van DVP gaan in uw belang net wat verder en bouwen met u een persoonlijke band op. Ons doel is u zo snel en effectief mogelijk te helpen, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

ZAKEN

BOEKINGSKANTOOR &V / DJ

Onregelmatige opzegging van een agentuurovereenkomst door een DJ die ‘er…

XANDER DE BUISONJÉ / NIESKENS

De muziekuitgever van Volumia-werken moet de muziekuitgaverechten op de werken…

DJ TIËSTO / DJ DE JONG

Muziekplagiaat? Nee, acht maten zijn ontleend aan een muziekwerk in…Recente blog berichten • Muziek

28-05-2021 - door Margriet Koedooder

Wat is het verschil tussen een schriftelijke en een elektronische handtekening als het gaat om de overdracht of exclusieve licentie van muziek(uitgave)rechten?

Inleiding Regelmatig heb ik in mijn praktijk te maken met de overdracht van auteursrechten. Ook word ik regelmatig betrokken bij het verlenen van een exclusieve licentie door de ene partij aan de andere partij. De vraag is dan: welke eisen gelden er voor een rechtsgeldige overdracht en voor het rechtsgeldig verstrekken van een exclusieve licentie? Op deze vraag ga ik hieronder wat dieper in. Persoonlijkheidsrechten Auteursrechten en naburige rechten zijn overdraagbaar. Dat blijkt uit de Auteurswet en de Wet Naburige Rechten. Niet alle onderdelen van een auteursrecht zijn overdraagbaar. Zo blijft bij de maker van een werk altijd het persoonlijkheidsrecht om zich te kunnen verzetten tegen verminkingen van zijn of haar werk. Van dit recht kan de maker geen afstand doen. Ook al kom ik in contracten regelmatig tegen dat de maker afstand doet van alle persoonlijkheidsrechten, voor het recht om je te verzetten tegen verminkingen geldt dat niet. De regeling is van dwingend recht en geldt ook voor artiesten, oftewel uitvoerende kunstenaars. Eisen overdracht Wil van een rechtsgeldige overdracht van een auteursrecht of een naburig recht sprake kunnen zijn, dan moet er aan drie eisen worden voldaan: Er moet sprake zijn van een geldige titel, oftewel een onderlinge rechtsverhouding tussen de overdrager en de partij die overgedragen krijgt; De overdrager moet daadwekelijk over de rechten kunnen beschikken en dus zelf écht de eigenaar ervan zijn, in andere woorden: beschikkingsbevoegd zijn; De auteursrechten of naburige rechten moeten daadwerkelijk zijn geleverd. Het verstrekken van een niet-exclusieve licentie oftewel gebruikstoestemming aan een partij, kan nog steeds mondeling. Maar voor de overdracht en de exclusieve licentie vereist de Auteurswet en de Wet Naburige Rechten (WNR) een ‘daartoe bestemde akte’, oftewel een akte, waaruit de levering blijkt. Maar wat is een akte? Een akte is een geschrift, dat is ondertekend door de overdragende partij. De wetgever wil de maker of uitvoerend kunstenaar door het stellen van deze schriftelijkheidseis met name een moment geven om even goed na te denken over de beoogde transactie. Op die manier kunnen te lichtvaardige acties van de maker of artiest worden voorkomen, zo is de gedachte. Sinds de invoering van de Wet Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015, is de auteur en de artiest volgens de wetgever een ‘zwakke partij’ die moet worden beschermd tegen de ‘sterke’ exploitanten. Grijs repertoire In de periode voor de uitvinding van de computer, was het voor een ieder wel duidelijk wat een geschrift was. Een ieder begrijpt dat het dan gaat om papier waarop tekst staat en waar – wil sprake zijn van een akte - een handtekening onder staat. Een ondertekend papier is nodig, doordat auteursrechten en naburige rechten heel erg lang meegaan en het ondertekende papier dient tot bewijs van de overdracht of licentie. Zo’n geschrift moet dus gedurende lange tijd raadpleegbaar zijn. In de praktijk gaat dat bij oudere werken wel eens mis. Documenten van meer dan vijftig jaar geleden zijn lang niet altijd gedigitaliseerd opgeslagen zodra dat kon en raken dan wel eens zoek bij een verhuizing, worden vernietigd door een brand of raken om andere redenen kwijt. Het gevolg daarvan is dat – mocht het op enig moment nodig zijn – de rechthebbende zijn ‘titel’ niet meer kan bewijzen. In de muziekindustrie is er best wel veel ‘grijs repertoire’ om deze redenen, oftewel repertoire waarvan het niet (meer) zeker is of betwist kan worden wie de echte rechthebbende is. Elektronisch akte De wetgever heeft dankzij de opkomst van de computer en het internet voorzien in een elektronische variant van de ‘akte’. In artikel 156a Rv staat daarover het volgende: Artikel 156a Lid 1 Onderhandse akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt. Lid 2 Aan een wettelijke verplichting tot het verschaffen van een onderhandse akte kan alleen op een andere wijze dan bij geschrift worden voldaan met uitdrukkelijke instemming van degene aan wie de akte moet worden verschaft. Een instemming ziet, zolang zij niet is herroepen, eveneens op het verschaffen van een gewijzigde onderhandse akte. Het in de eerste zin van dit lid bepaalde lijdt uitzondering indien de akte eveneens is ondertekend door degene aan wie de akte op grond van de wet moet worden verschaft. Deze regeling betekent in de praktijk, dat een door bijvoorbeeld de koper van een auteursrecht op een werk per fax of email ontvangen document, waaruit de instemming van de auteursrechthebbende blijkt met de verkoop, als zo’n elektronische akte kan gelden. Daarnaast is er een wettelijke regeling van de elektronische handtekening (artikel 3:15a BW) en van de overeenkomst die langs elektronische weg tot stand is gekomen (artikel 6:227a BW). Handtekening Maar er dient – wil sprake zijn van een geldige levering - niet alleen sprake te zijn van een ‘geschrift’ maar ook van een handtekening. Vroeger ging het dan dus altijd om een schriftelijke handtekening, maar tegenwoordig bestaan er ook drie soorten elektronische handtekeningen die in de wet zijn geregeld, te weten: De gewone elektronische handtekening; De geavanceerde elektronische handtekening; De gekwalificeerde elektronische handtekening. Aan de gewone elektronische handtekening worden weinig (technische) eisen gesteld, maar de betreffende handtekening moet wel voldoende betrouwbaar zijn. Aan de andere twee soorten handtekeningen worden hogere eisen gesteld. Voor de rechtsgeldige levering van de rechten op een werk of een prestatie van een artiest, kan met een gewone elektronische handtekening worden volstaan als de gebruikte methode ‘voldoende betrouwbaar’ is. Wanneer dat wel en niet het geval is, is voor discussie vatbaar. Vandaar dat veel professionals kiezen voor de ‘geavanceerde elektronische handtekening’. Daarvoor is veel software beschikbaar op de markt. Een veel gebruikt programma voor de elektronische ondertekening van contracten en documenten is bijvoorbeeld Docusign. Praktijk In de dagelijkse muziekpraktijk komt het heel vaak voor, dat overdrachten en licenties plaatsvinden door: Ondertekening door beide partijen van een print van een elektronisch document; Het maken van een scan van die ondertekende print; Het versturen van de scan naar de wederpartij. Of daarmee écht is voldaan aan alle wettelijke eisen staat echter ter discussie. Nu gaat het in heel veel gevallen goed, doordat niemand een beroep doet op de ongeldigheid van de overdracht of exclusieve licentie. Maar een partij zou dat wel kúnnen doen. De straf op een ongeldige levering is dat de wederpartij de nietigheid of de vernietigbaarheid van de transactie kan inroepen. Wordt zo’n beroep terecht gedaan, dan heeft de (ver)nietig(baar)heid) terugwerkende kracht en dat kan enorme gevolgen hebben. Digitale platforms In de dagelijkse praktijk worden ook veelvuldig rechten op muziekwerken min of meer automatisch overgedragen of exclusief in licentie gegeven door middel van het uploaden van de eigen muziek naar een digitaal platform, bijvoorbeeld Beatstars. Hierover heb ik al eens eerder een artikel geschreven. Ik vermoed dat dergelijke transacties naar Nederlands recht vrijwel altijd vernietigbaar zullen blijken te zijn, maar dat kan voor de maker die ondoordacht een werk heeft geupload, welk werk ineens ontzettend populair blijkt te zijn worden, dan vooral een zegen zijn. Dit vanwege de mogelijkheid als maker en artiest om de transactie alsnog te vernietigen vanwege de ongeldigheid van de elektronische handtekening. Een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Tekst: Margriet Koedooder De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam Hèt advocatenkantoor voor de creatieve industrie  

Lees meer

23-04-2021 - door Margriet Koedooder

Bijdrage Margriet Koedooder aan artikel in Trouw!

Margriet Koedooder heeft een bijdrage geleverd aan een artikel in Trouw: ‘Waarom Taylor Swift haar liedjes terug wil en Bob Dylan ze verkoopt’! Lees hier het artikel! 

Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage