+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Poppodia en Festivals

Poppodia en Festivals

Op het kantoor waar dé kennis aanwezig is op het gebied van muziekrecht, kan het niet zo zijn dat die specifieke kennis niet aanwezig is als het gaat om de Nederlandse Poppodia en Festivalorganisaties. Onze advocaten zijn al sinds jaren de huisadvocaten van enkele toonaangevende Poppodia en Festivals. Het VNPF-congres wordt – als het even lukt – dan ook niet overgeslagen.  Recente blog berichten • Poppodia en Festivals

27-08-2020 - door Margriet Koedooder

EVENEMENTENBRANCHE OPGELET! #NOW-regeling

Evenementenbranche opgelet: blijf ook in Corona-tijden altijd de redelijkheid en billijkheid in acht nemen tegenover contractspartijen. Dat loont. #NOW-regeling Belangrijk nieuws voor de evenementenbranche, waarin veel gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten en/of payroll-bureaus. De doorberekening door het uitzendbureau, van 100% van de loonkosten aan de inlener mag niet als het uitzendbureau steun heeft ontvangen in het kader van de NOW-regeling! Omzetverlies De rechtbank Gelderland heeft dat op 30 juli 2020 beslist in een kort geding tussen een groothandel in opslagtenten en -gebouwen enerzijds en een uitzendbureau anderzijds. Het uitzendbureau had in overleg met de onderneming/klant een aanvraag voor de NOW-regeling gedaan. De klant had namelijk aan het uitzendbureau laten weten, dat zij omzetverlies zou lijden maar de uitzendkrachten niet kwijt wilde. Volgens de NOW-regeling zijn het de uitzendbureaus en payroll-organisaties die een beroep op de NOW-regeling konden doen. Now-regeling delen? In de overeenkomst tussen partijen was een regeling opgenomen waardoor afwijkingen van de overeenkomst alleen geldig zijn als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Het uitzendbureau zond voor een bedrag van € 65.000 aan facturen naar de klant voor door de uitzendkrachten in de periode 20 maart – 17 mei 2020 verrichte werkzaamheden. Nadat besprekingen tussen klant en uitzendbureau over de gevolgen van de NOW-regeling kennelijk waren mislukt, stapte het uitzendbureau naar de rechter omdat zij volledige betaling van de facturen wenste. Het uitzendbureau meende er niet toe te kunnen worden verplicht de tegemoetkoming van de overheid met de klant/afnemer te delen. Bovendien werd door het uitzendbureau een verzoekschrift tot faillietverklaring van de klant meegestuurd met de sommatiebrief.  De klant bleef bereid de uitzendkrachten aan het werk te houden, mits een passende regeling voor de te maken loonkosten kon worden overeengekomen. Zij beriep zich daarbij ook op het feit, dat andere uitzendbureaus die gebruik maken van de NOW-regeling, slechts 20% in plaats van 100% van de loonkosten in rekening brengen en dat zij al 40% van de facturen van het uitzendbureau had voldaan. Geldsom in kort geding Het uitzendbureau meende een ‘harde’ vordering te hebben en stapte naar de rechter. Nu is het in het algemeen niet heel erg eenvoudig om via een kort geding de betaling van een geldsom gerealiseerd te krijgen. Een kort geding is namelijk een ‘voorlopige maatregel’ en het afdwingen van een volledige betaling van facturen staat daar haaks op. Een dergelijk geschil behoren partijen in een (veel langduriger) bodemprocedure met elkaar uit te vechten. Wel kan geprobeerd worden in kort geding een voorschot op een schadevergoeding te krijgen én is onder bijzondere omstandigheden de betaling van een geldsom mogelijk via een kort geding. Maar de lat ligt daarvoor hoog. De rechter moet onderzoeken: of het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is; of er feiten of omstandigheden zijn die maken dat er sprake is van enorme spoedeisendheid; wat de wederzijdse belangen van partijen zijn; het risico van de onmogelijkheid van terugbetaling als de rechter in kort geding de betaling van de    geldsom beveelt, terwijl later in een bodemprocedure blijkt dat dat onterecht is geweest. Intenties overheid: werkgelegenheid De rechter acht de intenties van de overheid achter de NOW-regeling van groot belang, te weten het behoud van werkgelegenheid. Ook het branchegebruik werd belangrijk gevonden door de rechter. In de uitzendbranche als zodanig waren kennelijk onderling afspraken gemaakt, zodanig dat de NOW-regeling ten goede zou komen aan de partij die de uitzendkrachten daadwerkelijk aan het werk zou houden. En dat was hier de klant, niet het uitzendbureau, dat enkel het loon betaalde aan de uitzendkrachten en dit loon met een opslag in rekening bracht bij de klant. Ook overwoog de rechter, dat de klant bij de aanvang van de Corona-crisis de samenwerkingsovereenkomst met het uitzendbureau óók had kunnen opzeggen om oplopende kosten te voorkomen. De klant had dat niet gedaan in de verwachting dat uit het overleg tussen partijen een voor beide partijen redelijke oplossing zou komen. Het spoedeisende belang was al evenmin voldoende onderbouwd door het uitzendbureau, evenals het gedane beroep op liquiditeitsproblemen. Het uitzendbureau kon bovendien nog een extra Now-uitkering tegemoet zien, terwijl de klant voor de openstaande facturen bovendien een bankgarantie had gesteld… Wat is de les hier? Het uitzendbureau moet nu haar gelijk zien te halen in een bodemprocedure. Dat lijkt mij persoonlijk niet erg haalbaar op dit moment. De belangrijkste les die uit deze eerste Corona-uitspraak volgt, is dat het contractpartijen niet alleen siert maar ook loont – los van hetgeen in een overeenkomst letterlijk is opgeschreven – altijd de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen tegenover elkaar. Dat eist de wet, maar ook de rechter. Margriet Koedooder (mkoedooder@devos.nl) De Vos & partners Advocaten - Amsterdam Hét full-service kantoor voor de creatieve industrie

Lees meer

25-03-2020 - door Victor den Hollander

COVID-19 en evenementen, festivals en optredens

[update 25 maart 2020] Sinds afgelopen maandag zijn er van overheidswege nieuwe coronagerelateerde maatregelen van kracht die samenkomst van meerdere personen verbieden en zelfs beboeten. Dat betekent ook voor een hele grote groep organisaties die evenementen organiseert, hun bezoekers en mensen die daar werken, dat al deze activiteiten niet op een normale manier door kunnen gaan. Afgelast Concerten, optredens, boekingen van artiesten, het moet nu waarschijnlijk allemaal afgelast worden. Indien hier contractueel tussen de betrokken partijen niets over is afgesproken, wordt in ieder geval naar de wet gekeken om te beoordelen of er door de organisaties een beroep op overmacht kan worden gedaan. Ook indien dit contractueel is vastgelegd is het van belang te beoordelen of er nu wel of niet iets kan worden afgelast, of dat het daar op dit moment misschien nog wel te vroeg voor is. Overmacht Op dit moment lijkt in de corona-crisis de overmacht eigenlijk voor iedere betrokkene te gelden. Zo willen bijvoorbeeld de artiesten misschien niet optreden uit angst voor besmetting, maar wil het publiek om dezelfde reden niet samenkomen om naar hen te kijken en luisteren, hoeft het locatiepersoneel niet te werken en wordt tenslotte de locatie niet gebruikt. Er valt dan ook van uit te gaan dat de schade in beginsel door alle partijen afzonderlijk moet worden gedragen. Of dat iedere partij de eigen schade zal moeten dragen. Voor het afgelasten van activiteiten tot 6 april 2020 geldt dat de overmachtsvoorwaarde in sommige gevallen een gegeven lijkt te zijn, omdat de overheid hiervoor in ieder geval een verbod op vergunningsplichtige evenementen heeft uitgevaardigd. Op dit moment is helaas niet duidelijk of diezelfde regels ook voor evenementen die in de periode tot 1 juni 2020 zijn gepland gelden (om het moment van schrijven van dit artikel niet, maar dat kan zeer spoedig veranderen). Schadevergoedingsplicht Een geslaagd beroep op overmacht is voor een organisator belangrijk omdat daarmee de schadevergoedingsplicht mogelijk wordt beperkt of komt te vervallen. Met andere woorden; door van de overmacht-uitweg gebruik te maken, kan je misschien wel kosteloos je activiteiten annuleren. Maar moet je de al betaalde tickets terugbetalen aan de consument? In beginsel wel, maar niets is meer zeker op dit moment. Zo heeft Corendon besloten de vakantiegangers alleen nog een voucher uit te keren voor het betaalde bedrag, ook al dient deze reisorganisatie volgens Nederlands en Europees recht de betaalde prijs terug te betalen aan de consument. Maar als dat er toe leidt, dat Corendon deze crisis niet overleeft terwijl dat wel het geval is via deze voucher-systematiek, dan is de voucher wellicht toch vanuit het oogpunt van de plicht tot schadebeperking de beste route. Wel geldt dat - indien de activiteiten te vroeg of verkeerd worden geannuleerd - dat de organisator in ieder geval veel geld aan schadevergoedingen gaat kosten. Let dus heel goed op en betrek alle omstandigheden van het geval bij jouw afwegingen. Misschien zijn er in een voorkomend geval immers wel minder schadelijke oplossingen te bedenken dan een definitieve afgelasting, zoals het evenement naar een andere datum verplaatsen of via een video-verbinding te laten plaatsvinden. Enkele van de allergrootste bedrijven zijn voor dit soort situaties verzekerd. Dat is echter niet standaard het geval, en ook als consument heb je daar niet altijd iets aan. Organisatoren: kijk nog eens goed naar jullie algemene voorwaarden en pas deze nu, voor de toekomst aan! Wij helpen jullie daar uiteraard graag mee! Neem ook voor concrete vragen contact met ons op. Wij zijn al meer dan 36 jaar gespecialiseerd in alle kwesties die het gehele spectrum van de muziekindustrie betreffen, met name ook de Live-sector. Victor den Hollander: +31 (0)6 14183714 / vdenhollander@devos.nl Margriet Koedooder: +31 (0)6 53812777 / mkoedooder@devos.nl

Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage