+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Reizen

Reizen

Is uw bestaan als touroperator, reisagent of reisdienstverlener een stuk minder relaxed dan dat van uw klanten? Bel onze specialisten. Alle reisondernemingen hebben te maken met een grote verscheidenheid aan regels. Zoals de Richtlijn betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, de Wet op de Reisovereenkomst, de ANVR Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) en de Code Reisaanbiedingen.

De Vos & Partners Advocaten heeft jarenlange ervaring en expertise als advocaat van reisondernemingen en brancheorganisatie ANVR en adviseert tevens de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ons kantoor heeft onder meer de oprichting van voornoemd Garantiefonds mogen begeleiden.

Frederique Mackay-Beins is in 2008 afgestudeerd op de Wet op de Reisovereenkomst en zij is binnen ons kantoor gespecialiseerd in het Reisrecht (‘Travel Law’). De sector Reizen beslaat zowel het toerisme als zakenreizen, meetings en incentives.  Voor onze zakelijke cliënten en de ondernemingen in de reis- en vervoersbranche werkt Frederique Mackay-Beins in teamverband samen met de ondernemingsrecht en arbeidsrechtadvocaten.

EEN KLEINE GREEP UIT RECENTE ZAKEN DIE DOOR ONS KANTOOR ZIJN/WORDEN BEHANDELD:

 • Met ingang van 1 juli 2018 moeten alle ondernemingen die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen verkopen voldoen aan de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst. Wij passen uw reeds bestaande Algemene Voorwaarden aan conform de nieuwe richtlijn Pakketreizen (Package Travel Directive) en de Wet op de Reisovereenkomst;
 • Opstellen van Algemene Voorwaarden, aanvullende voorwaarden (als u gebruik maakt van de ANVR Reizigersvoorwaarden) en (inkoop)contracten voor reisondernemingen;
 • Advies inzake de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst. Bijvoorbeeld of een reisagent onder de nieuwe wetgeving, dus per 1 juli 2018, als reisorganisator of handelaar in reisarrangementen wordt aangemerkt en de juridische consequenties daarvan;
 • Advisering inzake de wettelijke informatieverplichtingen waaraan reisondernemingen richting consumenten moeten voldoen;
 • Advisering voor wat betreft de verschillende aansprakelijkheidsregimes die van toepassing zijn op de reisorganisator en de reisagent, handelaar.
 • Begeleiding en advisering inzake lidmaatschap ANVR;
 • Begeleiding en advisering bij deelnemerschap SGR;
 • Advies inzake de wettelijke insolventievoorziening;
 • Adviseren inzake compensatie bij vliegtuigvertraging conform de Verordening 261/2004;
 • Opzegging van een reisovereenkomst door de reisorganisator in verband met overmacht, bijvoorbeeld door terrorisme;
 • Het begeleiden van hotels en reisondernemingen bij fusies en overnames;
 • Het bijstaan van luchtvaartmaatschappijen, cruise-ondernemingen en andere vervoerders, ook op arbeidsrechtelijk gebied;
 • Adviseren van (reis)ondernemingen inzake voorgenomen reclamecampagnes;
 • Claims van reizigers in verband toerekenbare tekortkoming van de reisorganisator bij de uitvoering van de pakketreisovereenkomst;
 • Juridisch Advies met betrekking tot Airbnb en de daarvoor geldende regels.


Recente blog berichten • Reizen

30-04-2021 - door Nicolet Don

Annuleren van een groepsaccommodatie

Een aantal van u heeft ofwel als huurder ofwel als verhuurder vlak voor aanvang van de Coronacrisis voor een gezellig familieweekend in het najaar van 2020 ergens in Nederland een groepsaccommodatie gehuurd/verhuurd. Het verblijf op deze groepsaccommodatie kon vervolgens niet doorgaan vanwege de Corona-regels die o.a. bepalen dat verhuurders van groepsaccommodaties voor hun huurders de 1,5 meter regelen dienen te garanderen. Wat zijn de rechten en plichten met betrekking tot deze reserveringen voor de betrokken? In het hiernavolgende zal ik ingaan op zowel de positie van de huurder als de verhuurder. Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als huurder? Om te kunnen bepalen wat uw rechten en plichten zijn, is van belang om eerst vast te stellen waarom uw reservering niet is doorgegaan. Als uw verhuurder genoodzaakt was tot het annuleren van uw reservering voor een groepsaccommodatie vanwege de Corona-regels, dan kunt u zich als huurder op het standpunt stellen dat de verhuurder zijn verplichtingen jegens u niet is nagekomen. In juridische termen geldt dan dat de verhuurder jegens u in verzuim is. De wet bepaalt dat u in dat geval het recht heeft om de reservering te ontbinden. U kunt dan aanspraak maken op terugbetaling van een reeds gedane (aan)betaling. U kunt echter geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade door de ontbinding. De wet (artikel 6:75 BW) bepaalt namelijk dat in geval van overmacht de schuldeiser geen recht heeft op schadevergoeding. De Coronacrisis wordt gezien als een overmachtssituatie. Schade zou kunnen zijn dat u onnodig  vakantiedagen heeft opgenomen of dat u tijdens uw geplande verblijf in de nabijheid van de groepsaccommodatie een activiteit heeft geboekt en betaald en die door de annulering door de verhuurder niet kan doorgaan. U kunt geen aanspraak maken op betaling door de verhuurder van deze schadeposten.   Het kan ook zijn dat u als huurder zelf besluit een reservering te annuleren omdat u een verblijf in een groepsaccommodatie in Corona-tijd niet ziet zitten. In dat geval kunt u niet met recht de reservering ontbinden en aanspraak maken op terugbetaling van de volledige (aan) betaling. In dat geval bent u gehouden aan de regels die de verhuurder hanteert in geval van annulering door de huurder. Deze regels vindt u vermoedelijk terug in uw reserveringsvoorwaarden. Gebruikelijk is een gestaffelde betalingsverplichting. Hoe later u annuleert hoe meer u moet betalen. Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als verhuurder? Voor u als verhuurder geldt dat wanneer u zelf de reservering annuleert, u in principe gehouden bent de gehele (aan)betaling aan de huurder terug te betalen. Annuleert u vanwege een overmacht situatie dan hoeft u de huurder geen schadevergoeding te betalen. Is het echter de huurder die annuleert dan kunt u aanspraak maken op de volledige overeengekomen huurprijs, uiteraard rekening houdende met de door u zelf gehanteerde annuleringsregeling. Alternatieve oplossingen     Er zijn natuurlijk ook alternatieve oplossingen denkbaar zoals het verzetten van de reservering naar een later tijdstip. De vraag is alleen, omdat de Coronacrisis zolang aanhoudt, huurders dit nog een wenselijke oplossing vinden als al meermaals de reservering is verzet. In dat geval zou de verhuurder aan de huurder ook een voucher met een waarde gelijk aan de (aan)betaling kunnen aanbieden die de huurder vervolgens op een later moment bij een nieuwe reservering kan inzetten. Als huurder moet u er rekening mee houden dat verhuurders vermoedelijk wel een geldigheidsduur willen koppelen aan de vouchers. Deze moet een redelijke termijn hebben.      Een andere oplossing zou kunnen zijn dat partijen het leed delen. Huurders zouden bijvoorbeeld in geval van ontbinding genoegen kunnen nemen met de terugbetaling van de helft van de gedane (aan)betaling. Dit lijkt een redelijke oplossing in geval al meermaals een reservering is verzet  waardoor de verhuurder niet in de gelegenheid is geweest om gedurende de gereserveerde periodes de accommodatie aan kleinere groepen te verhuren. Dat was en is over de afgelopen maanden namelijk wel mogelijk gebleken. Komt u er samen niet uit dat kunt u uw geschil natuurlijk altijd voorleggen aan de rechter of een geschillencommissie. In de reserveringsvoorwaarden kunt u vinden waar u terecht kunt. Veel verhuurders van groepsaccommodaties zullen de RECRON voorwaarden hanteren. Hierin is ook een annuleringsregeling opgenomen indien de huurder een reservering wil annuleren. 

Lees meer

12-03-2021 - door Leontien Boes

Pakketreis en precontractuele informatieverplichting reisorganisator

Per 1 juli 2018 is de Wet op de (pakket)reisovereenkomst behoorlijk gewijzigd (zie artikelen 7:500 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), dit naar aanleiding van Richtlijn EU 2015/2302 (betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen). De (Europese) regelgeving is sindsdien veel strenger geworden ter bescherming van de consument. Zo is bijvoorbeeld nieuw dat de reisorganisator verplicht is om de reiziger, nog vóórdat deze gebonden is aan een boeking van een pakketreis, een grote hoeveelheid (binnen EU-verband gestandaardiseerde) informatie te verstrekken. Dit wordt de precontractuele informatieverplichting genoemd. Reisorganisator moet consument op tijd en volledig informeren Voor Nederland is de precontractuele informatieverplichting opgenomen in artikel 7:502 BW. Zoals gezegd gaat het om veel informatie die de reisorganisator moet geven. Hieronder worden slechts twee punten uitgelicht. Aan de consument moet bijvoorbeeld worden verstrekt: de mededeling dat de reiziger de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis altijd kan beëindigen tegen betaling van een redelijke beëindigingsvergoeding of, indien toepasselijk, van de gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen die door de organisator worden verlangd; informatie over een facultatieve of verplichte verzekering die de kosten bij beëindiging van de overeenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring, bij ongeval, ziekte of overlijden dekt. Kort gezegd: de consument moet van te voren informatie krijgen over de mogelijkheid tot ontbinding, over annuleringskosten en over een (reis- en/of annulerings)verzekering. Consequenties als reisorganisator niet op tijd en onvolledig informeert Elke reisorganisator dient alle in de wet genoemde informatie tijdig aan de reiziger te verschaffen. Voldoet de reisorganisator niet aan deze verplichting, dan moet de ACM handhavend optreden en kan een boete opgelegd worden. Het niet (aantoonbaar) verstrekken van de informatie kan echter óók meebrengen dat de touroperator géén betaling van de consument kan eisen. Dat bleek uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 29 januari 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:703). De casus was als volgt. Een consument had online via de app van Corendon een reisovereenkomst gesloten. Ondanks sommatie daartoe liet hij de reissom onbetaald waarna Corendon de reis annuleerde en annuleringskosten in rekening bracht conform de ANVR-Reizigersvoorwaarden, in dit geval 75% van de reissom. Ook díe kosten betaalde de consument niet, reden voor Corendon om hem te dagvaarden. Op het eerste gezicht leek de vordering van Corendon kansrijk. Toch werd de claim van  Corendon afgewezen omdat Corendon volgens de rechtbank niet aan haar wettelijke informatieverplichting had voldaan. De rechtbank oordeelde dat ze ambtshalve moest toetsen of werd voldaan aan de beschermende bepalingen van het Europees consumentenrecht. De rechtbank moest in dit kader ook nagaan of Corendon wel de precontractuele informatieverplichting was nagekomen, en of Corendon de klant dus had ingelicht over (onder meer) de ontbindingsmogelijkheid, annuleringskosten en een verzekering. Het bleek dat Corendon niet kon aantonen dat ze de klant ergens in het boekingsproces voorafgaand aan de boeking de wettelijk verplichte informatie had verstrekt. De rechtbank oordeelde dat daardoor sprake was van een oneerlijke handelspraktijk. Vervolgens oordeelde de rechtbank dat (op basis van EU-jurisprudentie) hierop een sanctie moet volgen die evenredig, doelmatig en afschrikwekkend dient te zijn. In deze zaak zag de rechtbank aanleiding om de reisovereenkomst te vernietigen waardoor er geen grondslag (meer) bestond om annuleringskosten te vorderen. Kort gezegd: door de consument niet deugdelijk te informeren had Corendon geen recht op betaling. Conclusie: grote gevolgen als reisorganisator niet informeert Voor de reisorganisator / touroperator geldt: zorg ervoor dat tijdig alle wettelijk vereiste informatie wordt verstrekt. En nog belangrijker: richt het boekingsproces ook zó in dat achteraf kan worden aangetoond dat aan die precontractuele informatieverplichting is voldaan. Anders zou de reisovereenkomst vernietigd kunnen worden. Anderzijds geldt voor de consument-reiziger dat het wellicht mogelijk is de reisovereenkomst aan te tasten (en dat kan gunstig zijn) als de reisorganisator niet op tijd alle volgens de wet te verstrekken informatie heeft gegeven. Heeft u vragen over reisrecht, informatieverplichtingen en algemene voorwaarden in dit verband, neemt u dan gerust contact met ons op. Leontien Boes, 12 maart 2021  

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage