+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Software, Internet & ICT

Software, Internet & ICT

De afgelopen decennia is ons leven door de ontwikkelingen in de ICT en software aanzienlijk veranderd. Wij maken de hele dag door gebruik van software en ICT diensten zoals ‘de cloud’ en de smartphone. De introductie van talloze nieuwe software en ICT diensten houdt niet meer op. Virtual reality wordt steeds reëler en de op handen zijnde nieuwe technologieën zoals blockchain of de ontwikkeling van supercomputers met kunstmatige intelligentie bieden een veelbelovend vooruitzicht.

RUIME INTERNATIONALE ERVARING

Juridische dienstverlening op het gebied van software en ICT vereist een diepgaande kennis van het recht, van techniek en vereist licentiekennis en kennis van de ICT-branche. Wij combineren deze kennis en kwaliteiten met een ruime internationale ervaring in deze branche. Die ervaring zetten wij in bij het oplossen van juridische problemen in de software en de ICT. Ook hebben wij een ruime ervaring in het procederen over de diverse facetten van software en softwarelicenties. De ‘cloud’ en clouddiensten vereisen hun eigen specialistische (branche)kennis. Ook die kennis en ervaring hebben wij in huis, evenals kennis over security en privacy. Wij voeren geregeld audits uit voor softwareproducenten en bij (beoogde) overnames en samenwerkingsovereenkomsten. Ook hebben wij veel ervaring bij het procederen en arbitreren in IT–geschillen (bijvoorbeeld bij het NAI en het de Stichting Geschillenoplossing Automatisering).

WAT DOEN ONZE ICT-ADVOCATEN?

Nieuwe ontwikkelingen roepen nieuwe juridische vragen op, wat veelal creatief juridisch denkwerk vraagt. Dat kunnen wij als geen ander. Wij stellen IT-contracten op, zoals licentie-, distributie-, systeemontwikkelings-, onderhouds-, outsourcingcontracten, en e-commerce contracten. Wij adviseren ook over softwarelicenties, onderhandelen over ICT-contracten en als het niet anders kan procederen wij over deze onderwerpen. Ook zijn wij actief op het gebied van software ontwikkeling, licentiering, onderhoud, outsourcing, de cloud, apps en e-commerce. Wij weten alles van softwarelicenties en van al hetgeen daar in de meest ruime zin mee samen gaat.

ONZE CLIËNTEN IN DE SOFTWARE EN ICT

Wij adviseren al meerdere decennia de grootste internationale bedrijven op het gebied van software en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Maar wij helpen op dit gebied ook startups en het MKB in Nederland.Recente blog berichten • Software, Internet & ICT

03-08-2021 - door Victor den Hollander

Inbreuk op je website? Tekst of afbeelding gestolen? Wat kan je doen…

Het hebben en houden van een website is heel makkelijk. De inhoud beheren van een website niet altijd. In dit stuk ga ik het niet hebben over domeinnamen, maar over de inhoud van de daadwerkelijke website, en hoe het zit met de bescherming van de teksten en afbeeldingen die daarop te vinden zijn. Websitebouwers worden geacht de website op de juiste wijze van de juiste content te voorzien. Die content wordt dan als het goed is aangeleverd door de opdrachtgever, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Het komt regelmatig voor dat niet alleen de technische systematiek door de websitebouwer wordt gemaakt, maar ook dat er bijvoorbeeld afbeeldingen en stukken tekst worden geschreven door een (externe copywriter of een) websitebouwer. Afhankelijk van wie die teksten schrijft of afbeeldingen heeft gemaakt, is het niet automatisch de website-eigenaar die de auteursrechten hierop bezit. In ieder geval is het van belang te realiseren dat de teksten en afbeeldingen die op websites van anderen staan, niet zonder toestemming  opnieuw gebruikt of gekopieerd kunnen worden. Pas dus op met wat je kopieert van anderen. Op stock-foto’s rust bijvoorbeeld net zo goed auteursrecht. Ook bijvoorbeeld foto’s die door iemand anders zijn gemaakt, en bij een Marktplaatsadvertentie zijn geplaatst, kunnen niet zonder toestemming gekopieerd en gebruikt worden door iemand anders (op Marktplaats of waar dan ook) voor de verkoop van hun product. Op al deze foto’s en afbeeldingen rust auteursrecht. Dit type (‘kleine’) auteursrechtinbreuken vindt op internet continu plaats. Dat betekent echter niet dat het mag en dat anderen, indien ze om content verlegen zitten, zomaar delen van andere websites kunnen kopiëren! Natuurlijk gaat dit in de praktijk ook vaak mis tussen partijen die denken een overeenkomst te hebben om een website te bouwen en waar tussentijds problemen ontstaan. Zeker als de belangen groot zijn, wordt hier over geprocedeerd. Vendic / Meubelplaats In een procedure bij de Rechtbank Overijssel[1] medio 2020 werd bepaald dat de ontwikkelaar van de webshop (Vendic) die was ingehuurd door Meubelplaats(.nl) met lege handen stond omdat ‘de website gelet op het vormgevingserfgoed geen beschermd werk’ is. Meubelplaats mocht dus na het onbetaald laten van de facturen, het deel van de website wat ze hadden ontvangen, zelf ombouwen (of: afbouwen) tot een nieuwe website. Dat betekent dat de oorspronkelijke website als zodanig niet als één (auteursrechtelijk te beschermen) werk gezien werd; Vendic regelde weliswaar de techniek, maar niet alle design. En de content was ook niet van Vendic. In deze procedure is onder meer door de eiser Vendic de nadruk op alle overeenkomsten tussen de websites gelegd, en door Meubelplaats juist de verschillen tussen de twee versies én voorbeelden uit het ‘vormgevingserfgoed’. Vooral in verband met dit ‘vormgevingserfgoed’ is uiteindelijk bepaald dat de nieuwe versie van de website geen inbreuk maakte op de oude versie van Vendic. Een belangrijke les uit deze procedure is dat het van belang is voor beide partijen om duidelijke afspraken te maken over wat wel en wat niet zal worden uitgevoerd door de opdrachtnemer, en wat er gebeurt met het werk wat is gedaan, indien er tussentijds tot een einde van de samenwerking wordt overgegaan. Fietsunie / Powerbike Bij de rechtbank Gelderland[2] is een zaak geweest waarbij de eigenaar van de originele website (Powerbike) er achter kwam dat een kopie (Fietsunie) teksten had gestolen van zijn website. Powerbike heeft om kosten en tijd te besparen een DMCA-klacht ingediend bij Google. Een DMCA-klacht is een klacht op grond van auteursrechtinbreuk op basis van het Amerikaanse recht, waarbij Google in principe direct over gaat tot verwijdering uit de zoekresultaten van de website waar de klacht tegen is ingediend. Vanzelfsprekend is de vindbaarheid via Google van groot belang (bedrijven betalen veel geld voor SEO) en kan verwijdering uit de zoekresultaten een grote ramp betekenen. Google heeft echter wel als voorwaarde voor het blijvend verwijderd houden van een website waartegen een dergelijke klacht is ingediend, (en de inbreukmaker het hier niet mee eens is) dat er binnen een bepaalde termijn ook een rechtszaak gestart moet worden tegen de inbreukmakende partij om als rechthebbende aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van inbreuk op auteursrecht. In dit geval startte Fietsunie de rechtszaak en heeft zij betoogd dat er geen auteursrecht zou rusten op de teksten omdat het over technische en feitelijke omschrijving zou gaan van de producten die er op werden aangeboden. Daar ging de Rechtbank niet in mee; Powerbike had auteursrecht op de teksten op haar website, en mocht om die reden de DMCA-klacht bij Google indienen. Een DMCA-klacht kan je indienen via dit formulier.  Bij twijfel of advies kan je altijd contact opnemen met De Vos & Partners Advocaten. Dit artikel van Victor den Hollander verscheen het eerst op www.devos.nl op 3 augustus 2021. [1] Vzr Rechtbank Overijssel 4 juni 2020, IEF 19246; C/08/246156 (Vendic / Meubelplaats) Lees meer op https://www.ie-forum.nl/artikelen/website-is-gelet-op-vormgevingserfgoed-geen-beschermd-werk en http://ie-forum.nl/documents/ecli/5eda2fae-13a8-456f-8ad8-6abfc35ff8c2.pdf [2] Rechtbank Gelderland 19 juni 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike) Lees meer op: https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-misbruik-van-bevoegdheid-dmca-klacht en https://ie-forum.nl/documents/ecli/5d0c7eba-ec04-4f47-8340-320fc35ff8c2.pdf

Lees meer

16-07-2021 - door Jasper Hulsebosch

Wetsvoorstel tot wijziging Nederlandse cybersecuritywet Wbni

Dreigingsinformatie nu ook bij andere aanbieders Introductie: Hof van Twente Eind vorig jaar was de gemeente Hof van Twente slachtoffer van een ransomware-aanval. Haar computersystemen waren platgelegd en pas na betaling van losgeld zouden de versleutelde bestanden weer worden vrijgegeven. De hackers zouden via het Remote Desktop Protocol zijn binnengekomen; een functie waarmee het mogelijk is om op afstand de controle over een andere pc over te nemen. De gebrekkige beveiliging van Hof van Twente had in een vroeg stadium met haar kunnen worden gedeeld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), maar dat is uiteindelijk niet gebeurd mede vanwege privacy redenen. Om dergelijke onwenselijke situaties te voorkomen heeft de Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Hieronder volgt een korte toelichting. Huidige Wbni: beperkte uitwisseling van informatie De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Op grond van de Wbni moeten onder meer ‘vitale aanbieders’ (zoals bijv. drinkwaterbedrijven) ernstige IT-incidenten melden bij het NCSC. Een van de hoofdtaken van het NCSC is dat zij die vitale aanbieders helpt bij het treffen van de juiste maatregelen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen en hen te informeren en te adviseren over dreigingen en incidenten ten aanzien van hun netwerk- en informatiesystemen. Daarnaast mag het NCSC bepaalde dreigingsinformatie over andere aanbieders delen met een beperkte kring van organisaties (zijnde de CSIRT’s, de AIVD, de MIVD en bepaalde aangewezen computercrisisteams). Op grond van de huidige Wbni kan het NCSC dus dreigings- of incidentinformatie alleen rechtstreeks delen met vitale aanbieders of bepaalde organisaties. Dat dergelijke informatie niet ook met andere aanbieders kan worden gedeeld (zoals bijvoorbeeld verstrekking aan het Hof van Twente), is onder meer gelegen in het feit dat de data waarover het NCSC beschikt vaak ook bestaat uit persoonsgegevens (bijv. IP-adressen en e-mail adressen). Op grond van de AVG mag die data niet zomaar door het NCSC worden verstrekt aan derde partijen, en de huidige Wbni geeft hiervoor ook (nog) geen wettelijke grondslag. De huidige Wbni maakt het bovendien onmogelijk dat de NCSC vertrouwelijke gegevens die kunnen worden herleid tot een aanbieder, deelt met organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over digitale dreigingen en incidenten (‘OKTT’s’). Hierdoor kunnen aanbieders in de doelgroepen van deze OKTT’s niet altijd beschikken over de voor hen relevante informatie over IT-dreigingen of incidenten. Wetswijziging Wbni Met het wetsvoorstel wordt de Wbni onder meer aangepast zodanig dat: I. in bijzondere gevallen dreigings- en incidentinformatie rechtstreeks kan worden gedeeld met andere aanbieders (die geen vitale aanbieders zijn of onderdeel van de rijksoverheid); II. zonder instemming van andere aanbieders, vertrouwelijke gegevens die kunnen worden herleid tot die andere aanbieders (zoals namen) kunnen worden verstrekt aan OKTT’s. Hierdoor kan het NCSC in bijzondere gevallen (waarbij telkens aan de AVG zal worden getoetst) ook rechtstreeks informatie verstrekken aan andere aanbieders, zodat die partijen (tijdig) concrete maatregelen kunnen treffen om de continuïteit van hun eigen dienstverlening te waarborgen. Daarnaast worden ook OKTT’s in staat gesteld om vertrouwelijke tot aanbieders herleidbare informatie te ontvangen van het NCSC, en op basis daarvan de aanbieders in hun doelgroepen te informeren over voor hen relevante incidenten of dreigingen. Hierdoor wordt de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving verder vergroot, reden waarom ik de voorgestelde wijziging van de Wbni alleen maar kan toejuichen. Hopelijk wordt Wbni 2.0 snel realiteit. Meer weten over de cybersecurity regelgeving? Lees dan mijn andere artikelen over dit onderwerp en/of stuur mij een bericht (jhulsebosch@devos.nl).

Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage