+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Breaking news (17/12): Arrest Hoge Raad in zaak Martin Garrix

Breaking news (17/12): Arrest Hoge Raad in zaak Martin Garrix

Breaking news (17/12): Arrest Hoge Raad in zaak Martin Garrix

Martin Garrix blijft fonogrammenproducent, en Hoge Raad beveelt ex tunc beoordeling van artikel 25f lid 2 Aw

De Hoge Raad spreekt eindelijk in de Garrix-procedure.[1] Lang verhaal kort: Garrix is en blijft fonogrammenproducent[2] én de overwegingen van het Gerechtshof Leeuwarden uit 2019 over wat onredelijk is in de contracten moeten door het Gerechtshof in Den Bosch over worden gedaan.

Het gaat om de overeenkomsten van Garrix met het label (Spinnin’ Records) en het management van Garrix toentertijd: MAS (Music AllStars Management)[3]. De Hoge Raad geeft in dit arrest aan hoe het Gerechtshof in de beoordeling van artikel 25f lid 2 Aw onjuist te werk is gegaan. En hoewel de AG[4] de Hoge Raad adviseerde het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden in stand te laten, besluit de Hoge Raad nu toch dat er fouten zitten in het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden, en dat het Gerechtshof Den Bosch die zal moeten corrigeren.

Niet de ‘hele’ zaak moet dus over. Er is een belangrijke winst voor Garrix behaald, want de Hoge Raad bekrachtigd de beslissing van het Gerechtshof Leeuwarden over fonogrammenproducentenrechten: Martin Garrix moet worden aangemerkt als fonogrammenproducent omdat de versie (van onder andere zijn grote hit ‘Animals’) zoals die door Garrix aan Spinnin’ werd aangeleverd als de eerste vervaardiging moet worden beschouwd en Garrix de organisatie van deze eerste vervaardiging van de tracks op zich nam en daarvoor de (financiële) verantwoordelijkheid had. Dat maakt Garrix fonogrammenproducent. Deze voorwaarden volgen uit de wet[5] en zijn juist toegepast door het Gerechtshof in 2019, waardoor de Hoge Raad dit nu bekrachtigd.

Als fonogrammenproducent heeft en houdt Garrix sterke rechten. Ongetwijfeld zal dit zijn onderhandelingspositie kunnen beïnvloeden in een overleg met Spinnin’ en MAS, over het vervolg van deze zaak. 

Wat blijft er nu dan over om over te oordelen voor het Gerechtshof Den Bosch?

De contracten

Toen in 2012 en 2013 door Garrix de contracten met Spinnin’ Records en Music AllStars Management werden gesloten, heeft hij niet het onderste uit de -spreekwoordelijke- kan gehaald. Dat betekent echter niet dat er automatisch ook die contracten op een juridische basis kunnen worden beëindigd. Dat probeerde Garrix echter wel, en met succes in eerste instantie bij de Rechtbank in 2017 en in tweede instantie bij het Gerechtshof in 2019. Nu moet er echter door deze recente uitspraak van de Hoge Raad (derde instantie) weer opnieuw worden beoordeeld; in vierde instantie bij het Gerechtshof Den Bosch, of deze overeenkomsten wel op de juiste gronden zijn beëindigd, of konden worden beëindigd.

Dat is interessant, want de Hoge Raad bespreekt enkele onderdelen met betrekking tot het auteurscontractenrecht, en in het bijzonder wanneer en hoe een bepaling in een dergelijk contract voor een maker / auteur (zoals Garrix) onredelijk kan zijn. Als een bepaling namelijk onredelijk is, kan de maker / auteur van die bepaling af.

De Hoge Raad bespreekt onder meer het artikel 25f lid 2 Auteurswet[6] -dat artikel maakt deel uit van het auteurscontractenrecht- en zegt dat voor de beoordeling van de (on)redelijkheid van een bepaling moet worden beoordeeld hoe, de omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, van belang zijn. Dus tot de overeenkomst tot stand komt (en zegmaar de handtekeningen worden gezet). Dat is de zogenaamde ‘ex tunc’ benadering. Het gaat onder andere om de royaltyvergoeding-bepalingen en de (eenzijdige) verlengingsbepaling van de contractsduur.

Wat is ex tunc?

Ex tunc’ is latijn voor ‘toen’. Het tegenovergestelde van ‘ex tunc’ is ‘ex nunc’ wat zoveel betekent als ‘nu’[7].

Dat betekent dus, dat er volgens de Hoge Raad niet voor het oordeel of iets onredelijk bezwarend is, moet worden gekeken naar de omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het moment van contractsluiting. Kortom: alles wat zich nadien tot en met nu (ex nunc) heeft afgespeeld, dient niet meegewogen te worden. En dat was nu juist wat het Gerechtshof Leeuwarden wél heeft gedaan.

Wat van belang is voor de afweging van de (on)redelijkheid van de bedingen zijn dus de omstandigheden zoals ze in 2012 / 2013 waren. Althans: voor het slagen van een beroep van Garrix op het kunnen vernietigen van bepalingen op grond van onredelijkheid zoals is opgenomen in het auteurscontractenrecht. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft dit beginsel volgens de Hoge Raad onjuist toegepast, en tóch ex nunc de bepaling getoetst (en Garrix aan de hand daarvan kort gezegd gelijk gegeven). De Hoge Raad wil nu dat die beslissing wordt overgedaan door het Gerechtshof Den Bosch.

Algemene redelijkheid en billijkheid

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft na de (onjuiste) beoordeling van het beroep op het auteurscontractenrecht, niet meer beoordeeld of de bepalingen in de contracten van Garrix met Spinnin’/MAS naar algemene redelijkheidsbeginselen (artikel 6:2 lid 2 BW en artikel 6:248 lid 2 BW) onaanvaardbaar zouden zijn. Dat is volgens de Hoge Raad ook fout gegaan in Leeuwarden, en moet het Gerechtshof Den Bosch nu corrigeren.

De kans bestaat dus, dat het Gerechtshof Den Bosch dan alsnog besluit dat het onredelijke bedingen zijn, maar niet op grond van de overwegingen van het Gerechtshof Leeuwarden.

Op de website van de Hoge Raad[8] staat nog een praktische samenvatting van het arrest.[9]

 

Dit artikel is geschreven op 17 december 2021 door Victor den Hollander, en verscheen het eerst op devos.nl

[1] HR 17 december 2021, 20/01155 en 20/01158, (Martin Garrix) vindbaar via: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1923

[2] Dat besliste de Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2017 C/16/406771 / HL ZA 16-9 (Martin Garrix / Spinnin’&MAS) https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 en later Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, 200.227.882/01 (Martin Garrix / Spinnin’&MAS) https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:11117

[3] Hoewel die twee (Spinnin’ en MAS) eigenlijk gewoon één zijn, en Garrix dus al zijn eieren in één mandje had.

[4] Parket bij de HR 26 maart 2021, Conclusie AG in 20/01155 en 20/01158, (Martin Garrix) vindbaar via: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2021:433

[5] art. 1, aanhef en onder d, Wnr wordt onder ‘producent van fonogrammen’ verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen. Blijkens de wetsgeschiedenis staat in deze definitie het vervaardigen centraal. Dit begrip moet zodanig worden uitgelegd dat de persoon die de organisatie van de eerste opname op zich neemt en die daarvoor de financiële verantwoordelijkheid heeft, als de fonogrammenproducent wordt aangemerkt.

[6] Artikel 25f luidt:

1. Een beding dat voor een onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken van de maker inhoudt, is vernietigbaar.

2. Een beding dat, gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen of de overige omstandigheden van het geval, voor de maker onredelijk bezwarend is, is vernietigbaar.

3. Indien door de wederpartij is bedongen dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd, geldt deze bevoegdheid onder gelijke voorwaarden eveneens voor de maker.

[7] Voor de fijnproevers; ex tunc is het tegenovergestelde van ‘ex nunc’. ‘Ex tunc’  betekent dat het moet worden beoordeeld in het huidige licht van de kennis die vandaag de dag bekend is. Daarvan moet dus niet worden uitgegaan volgens de Hoge Raad; enkel wat partijen voor ogen hadden tijdens het sluiten van de overeenkomst

[8] https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/december/hoge-raad-beoordeling-contracten-tussen-martin-garrix/

[9] https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1923

Geschreven door

Victor den Hollander

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage