+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Corona in de bouw - wat te doen met extra kosten en vertraging?

Corona in de bouw - wat te doen met extra kosten en vertraging?

De huidige Corona-crisis heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de voortgang van bouwprojecten. Ziekte van bijvoorbeeld personeel of toeleveranciers, logistieke problemen (denk aan annulering van of vertraging in de aanlevering van materiaal en materieel) en overheidsrestricties, kunnen meebrengen dat u als aannemer wellicht vervangend personeel moet inhuren of dat u bouwmateriaal noodgedwongen elders moet bestellen omdat het via de gebruikelijke weg niet lukt. Dit alles kan extra tijd kosten én een verhoging van kosten geven. Wellicht wordt u zelfs ermee geconfronteerd dat u niet meer aan uw verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, en bijvoorbeeld niet meer tijdig kunt opleveren.

Wat dan? ‘Wordt u als aannemer op basis van de wet beschermd? ‘

In het Burgerlijk Wetboek is in de regeling voor aanneming van werk voor ziekte geen bijzondere bepaling opgenomen, behalve dan dat de overeenkomst (bij eenmanszaken) kan worden beëindigd bij overlijden of bij duurzame arbeidsongeschiktheid van de aannemer.In principe wordt ziekte, bijvoorbeeld griep, beschouwd als een algemeen bedrijfsrisico dat voor rekening komt van de aannemer als ondernemer. Hij zal hiermee in zijn bedrijfsvoering rekening moeten houden, en uit voorzorg maatregelen moeten treffen (bijv. een verzekering).

De wet (artikel 7:753 BW) geeft de aannemer echter onder bepaalde omstandigheden het recht de aanneemsom te verhogen, namelijk als er sprake is van:

  1. kostenverhogende omstandigheden die;
  2. ontstaan of aan het licht komen na het sluiten van de overeenkomst en die;
  3. niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend.

Het is denkbaar dat in deze Corona-crisis wordt voldaan aan deze eisen, ondanks het feit dat ziekte normaal gesproken voor rekening van de aannemer komt. We hebben nu immers te maken met een uitzonderlijke situatie, met niet zomaar een doorsneeziekte maar met een virus dat een enorme impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, waarin mensen met verkoudheidsklachten al niet meer mogen werken en zelfs landsgrenzen op slot gaan. Het valt goed te verdedigen dat de extreme gevolgen van deze pandemie niet meer aan de aannemer kunnen worden toegerekend, buiten diens ondernemersrisico vallen, en dus aanleiding kunnen geven tot een verhoging van de aanneemsom.

Per individueel geval zal echter moeten worden bekeken of de aannemer inderdaad het recht heeft om een kostenvergoeding te vorderen. Dit zal steeds afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

Het algemene verbintenissenrecht zou de aannemer overigens ook nog te hulp kunnen schieten. Maar dan uitsluitend indien sprake is van een situatie waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om - a) de aannemer onveranderd aan het contract te houden (6:248 BW) of - b) niet mee te werken aan een wijziging of beëindiging op basis van onvoorziene omstandigheden (6:258 BW). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt zo’n situatie echter aangenomen. Of in uw specifieke geval ook zo zal worden geoordeeld, is natuurlijk de vraag.

Let op uw contract en de algemene voorwaarden!

Het kan zijn dat u bijzondere clausules in uw contract heeft opgenomen en algemene voorwaarden hanteert. Kijk daar goed naar voor de mogelijkheden in uw concrete situatie.

In de UAV 2012 is bijvoorbeeld bepaald dat pas sprake is van kostenverhogende omstandigheden als het gaat om een aanzienlijke verhoging. Doorgaans wordt aangenomen dat het om een verhoging van de aanneemsom met minimaal 5% moet gaan.

In de UAV 2012 is ook opgenomen dat de ondernemer een kostenvergoeding of termijnsverlenging kan vragen als de kosten of de uitloop het gevolg zijn van gewijzigde voorschriften van overheidswege.

Andere veel gehanteerde algemene voorwaarden zijn de UAV-GC 2005. Daarin is limitatief opgesomd wanneer de aannemer recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. Par. 44 lid 1 sub a UAV-GC verwijst naar een recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien de UAV-GC daarin uitdrukkelijk voorzien, zoals par. 11 lid 2 en lid 3 UAV-GC, waarin (net als in de UAV) is bepaald dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de gevolgen van gewijzigde overheidsvoorschriften.

Par. 44 lid 1 sub b UAV-GC lijkt de aannemer in de huidige tijd niet te helpen. Deze bepaling geeft recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging indien kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de opdrachtgever op basis van de overeenkomst verantwoordelijk is (i.p.v. een omstandigheid die de aannemer niet kan worden toegerekend, zoals opgenomen in art. 7:753 BW). De uitbraak van Covid-19 lijkt niet aan dit criterium te voldoen. Immers, nergens in de UAV-GC is bepaald dat de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk is.

Tot slot kan de aannemer de opdrachtgever aanspreken ingeval van onvoorziene omstandigheden (par. 44 lid 1 sub c UAV-GC). Ook hier geldt echter weer dat onvoorziene omstandigheden slechts bij hoge uitzondering worden aangenomen. Het is dus de vraag of u op dit artikel een beroep kunt doen.

De wet en eventueel toepasselijke voorwaarden bieden kortom mogelijkheden voor de aannemer, maar van geval tot geval zal aan de hand van de concrete omstandigheden moeten worden bekeken waarop u eventueel aanspraak kunt maken. Het beste is natuurlijk om bij (dreigende) problemen direct contact te zoeken met uw contractspartij om te bekijken of u in goed overleg afspraken kunt maken, om escalatie te voorkomen en om schade te beperken.

Heeft u specifieke vragen wat betreft uw eigen situatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

mr. Leontien Boes, mr. Hilde Nobel, 3 april 2020

Geschreven door

Leontien Boes

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage