+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Bij het aangaan van overeenkomsten hanteren partijen vaak algemene voorwaarden met verstrekkende gevolgen. Vaak voorkomende voorwaarden gaan over de (beperking van de) aansprakelijkheid, uitsluiting van wettelijke bevoegdheden (opschorting, verrekening, vernietiging, etc) en wijze van geschilbeslechting. Het zal vaak de opdrachtnemer zijn die dicteert welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar dat hoeft niet[1]. Aangezien het antwoord op de vraag of en aan welke algemene voorwaarden partijen gebonden zijn het verschil kan zijn tussen winst of verlies in een procedure, is het zaak om daar voldoende aandacht aan te besteden.

In een recente zaak van het hof Arnhem-Leeuwarden[2] twisten partijen over de vraag of de algemene voorwaarden op een deel van de werkzaamheden van toepassing was. Het antwoord op die vraag maakte dat het hof oordeelde onbevoegd te zijn om kennis te nemen van de zaak. Behoudens een andersluidend oordeel in cassatie, houdt het oordeel van het hof in dat de gehele procedure opnieuw gevoerd zal moeten worden bij de juiste instantie. Een kostbare en langdurige exercitie. Hoe kwam het hof tot dit oordeel? 

Feiten van de zaak

In deze zaak zijn twee grote bouwondernemingen, Casconed en MBS, in overleg getreden voor de realisatie van bouwprojecten in Rotterdam en Amsterdam. Partijen hadden daarvoor al enkele malen samengewerkt. MBS heeft voor het werk in Rotterdam een schriftelijke overeenkomst met daarbij gevoegde algemene voorwaarden opgesteld en aan Casconed verzonden en daarbij opgemerkt: “In dezelfde lijn zou ik ook Amsterdam aan je willen bevestigen, echter hier hebben we een totaalprijs voor afgesproken van €215.000.excl.BTW. Laat maar even weten of ik dit zo kan bevestigen.” Voor het werk in Amsterdam is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld. MBS heeft nagelaten een deel van de facturen voor het werk in Amsterdam te betalen, waarop Casconed een procedure aanhangig maakte bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. MBS verweerde zich in de procedure met een onbevoegdheidsberoep op grond van de in de algemene voorwaarden opgenomen geschillenregeling. In eerste aanleg slaagde dit verweer, waarop Casconed hoger beroep instelde.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat de algemene voorwaarden ook voor wat betreft het werk in Amsterdam van toepassing zijn en overweegt daartoe als volgt:

“Gelet op het feit dat partijen professionele contractspartijen zijn, partijen in het verleden diverse malen zaken met elkaar hebben gedaan, MBS expliciet per e-mail kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’ in lijn zou zijn met ‘het werk Rotterdam’ (en Casconed daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt), op die laatste overeenkomst de algemene voorwaarden van MBS van toepassing zijn, Casconed niet heeft geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of de inhoud ervan en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij een opdracht als deze gebruikelijk zijn, zodat Casconed daarop ook bedacht had dienen te zijn, is het hof van oordeel dat de algemene voorwaarden van MBS deel uitmaken van de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’.” 

Oftewel, uit de feiten en omstandigheden volgt dat Casconed de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ook voor het werk in Amsterdam heeft aanvaard, althans MBS mocht erop vertrouwen dat dit het geval was. Aangezien uit de algemene voorwaarden volgt dat geschillen moeten worden beslecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, verklaart het hof zich onbevoegd om kennis te nemen van de zaak. Casconed wordt veroordeeld in de proceskosten. Een vervelend oordeel voor Casconed, die zich, zonder enig inhoudelijk oordeel te hebben gehad, nu voor de vraag gesteld ziet om tegen dit oordeel cassatie in te stellen of om de hele procedure alsnog aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Het komt geregeld voor dat partijen twisten over de gebondenheid aan algemene voorwaarden. De beoordeling daarvan luistert nauw en is afhankelijk van (een interpretatie van) de feiten en omstandigheden.[3] De gevolgen kunnen groot zijn. Indien er vragen zijn over (de beoordeling van) algemene voorwaarden kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor om met één van onze advocaten de vraag te bespreken en te worden geadviseerd.

[1] Als partijen ieder hun eigen algemene voorwaarden willen hanteren, dan is er sprake van battle of forms en geldt in het Nederlands recht de vuistregel van artikel 6:225 lid 3 BW, de first shot rule. De algemene voorwaarden van de partij die als eerste zijn/haar algemene voorwaarden toepasselijk heeft verklaard gelden, tenzij de andere partij deze uitdrukkelijk verwerpt. Deze regel is van aanvullend recht en kan opzij worden gezet door de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang kan zijn of partijen eerder zaken met elkaar hebben gedaan. Bij internationale overeenkomsten kunnen andere regels gelden, zoals de last shot rule en de knocked out rule.

[2] ECLI:NL:GHARL:2021:8356

[3] Zie bijvoorbeeld ook: ECLI:NL:HR:2011:BT6684, waarin gebondenheid aan de algemene voorwaarden werd aangenomen nadat in de pre-contractuele fase meerdere offertes waren toegezonden, maar niet telkens de algemene voorwaarden waren bijgevoegd. 

Geschreven door

Jim Drenth

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage