+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Het nieuwe arbeidsrecht: de nieuwe ketenregeling

Het nieuwe arbeidsrecht: de nieuwe ketenregeling

e wet “Wet Werk en Zekerheid” ter zake van de proeftijd en het non-concurrentiebeding.

In dit artikel gaan wij in op de aankomende wijzigingen ter zake van de zogenoemde “ketenregeling”.  

  <strong>De ketenregeling heeft betrekking op de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan en mag immers niet eindeloos worden verlengd.
 
 
 
  Op grond van huidige wetgeving (artikel 7:668a BW) ontstaat na een “keten” arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
 
 
  Wij zien vaak dat partijen de intentie hadden om wederom een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan c.q te verlengen, maar dat op grond van de wet toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.
 
 
 
  Dit brengt grote gevolgen met zich mee. De laatste arbeidsovereenkomst eindigt dan namelijk niet meer van rechtswege.     
 
 
 
  <strong>Op grond van de wet is er een maximum gesteld aan het <u>aantal</u> arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat (direct) na elkaar kan worden aangegaan. Ook is er een maximum gesteld aan de <u>totale duur </u>van opvolgende arbeidsovereenkomsten. 
 
 
 
  Deze zogenoemde ketenregeling bepaalt dat de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd heeft te gelden als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het geval:
 
 
 
  Overeenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal <u>drie maanden</u> hebben opgevolgd én (met inbegrip van voornoemde tussenpozen) een periode van maximaal <u>36 maanden</u> hebben overschreden; of, 
 
 
 
   voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van telkens maximaal <u>drie maanden</u>. 
 
 
 
   
 
 
 
  Kort gezegd kan men het ezelbruggetje <b>3</b> (aantal contracten) X <b>3</b> (jaren) X <b>3</b> (tussenpozen van drie maanden of minder) hanteren.
 
 
 
  <strong>De nieuwe ketenregeling zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd heeft te gelden als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het geval:
 
 
 
  Overeenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal <u>zes maanden</u> hebben opgevolgd én (met inbegrip van voornoemde tussenpozen) een periode van maximaal <u>24 maanden</u> hebben overschreden; of, 
 
 
 
   voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van telkens max. <u>zes maanden</u>. 
 
 
 
   
 
 
 
  Het nieuwe ezelsbruggetje luidt derhalve als volgt: <b>3</b> (aantal contracten) X <b>2</b> (jaren) X <b>6</b> (tussenpozen van zes maanden of minder).  
 
 
 
  <strong>Met ingang van 1 juli 2015 geldt de nieuwe ketenregeling zoals hierboven uitgelegd, met dien verstande dat het “oude” recht van toepassing blijft op per 1 juli 2015 lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 
 
 
 
  Dit houdt in dat lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet zomaar op 1 juli 2015 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden op grond van de nieuwe wet.  
 
 
 
  
   In veel gevallen zal zich de situatie voordoen dat voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, die van rechtswege op of na 1 juli 2015 afloopt.  
  
  
  
   In het geval partijen deze arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 willen verlengen, is de nieuwe ketenregeling van toepassing. De nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen 6 maanden na laatste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, is een ‘opvolgende arbeidsovereenkomst’ en is onderdeel van de keten. Ten aanzien van (de tussenpozen tussen) de overeengekomen arbeidsovereenkomsten vóór 1 juli 2015 blijft de oude ketenregeling van toepassing (tussenpozen van drie maanden). 
  
  
  
   Indien en zodra een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 nog niet langer dan 24 maanden duurt, maar uiteindelijk de duur van 24 maanden wel zal passeren, ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De betreffende arbeidsovereenkomst eindigt dan alsnog van rechtswege.
  
  
  
   <strong>Ook van de nieuwe ketenregeling kan bij CAO worden afgeweken. 
  
  
  
   Zo kan de periode van 24 maanden worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden, en het aantal van 3 arbeidsovereenkomsten, kan worden verhoogd naar maximaal 6 arbeidsovereenkomsten.
  
  
  
   Afwijken van de nieuwe ketenregeling is in de volgende gevallen toegestaan:  
  
  
  
   1) het betreft een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW; of, 
  
  
  
   2) uit de betreffende CAO volgt dat voor bij die overeenkomst te bepalen functies of functiegroepen de <i>intrinsieke</i> aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist.
  
  
  
   <strong></a>

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3