+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Jouw huis is verkocht voor je het weet! Ook via Whatsapp…

Jouw huis is verkocht voor je het weet! Ook via Whatsapp…

Jouw huis is verkocht voor je het weet! Ook via WhatsApp…

In het auteursrecht is er opgenomen dat voor een geldige overdracht of het verlenen van een exclusieve licentie, een schriftelijke akte is vereist[1]. Dat is -kort gezegd- een stuk papier met een handtekening eronder. (Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen)

In het recente verleden was dit enkel voor de overdracht van auteursrechten verplicht, maar sinds 1 juli 2015 (de intreding van de Wet Auteurscontractenrecht) is dus ook voor de exclusieve licentie een schriftelijke akte vereist.

De reden dat die schriftelijkheid aan die exclusieve licentie is toegevoegd, heeft[2] er mee te maken dat

‘de auteur bij deze overeenkomsten vaak de zwakkere partij is. De wederpartij is in de regel een professioneel georganiseerde onderneming waarvoor het sluiten van dergelijke overeenkomsten dagelijkse praktijk is en die over voldoende financiële middelen beschikt om zich juridisch te laten ondersteunen.[3]

Kort gezegd levert de eis van schriftelijkheid volgens de Evaluatie Auteurscontractenrecht enerzijds bescherming van de maker tegen lichtvaardige overdracht of exclusieve licentiering op, en anderzijds het bevorderen van de bewijslevering en rechtszekerheid.[4]

Onroerend goed

Een andere schriftelijke overeenkomst is de koopovereenkomst van onroerend goed. Bij een recente zaak van mij bij het Gerechtshof Amsterdam[5] waarin op 20 oktober 2020 arrest is gewezen, is echter met verwijzing naar de Memorie van Toelichting uit 2000 met betrekking tot de eis van schriftelijkheid[6] in die kwesties het volgende, overwogen

de behoefte van de verkoper van een woning aan bescherming is veel kleiner dan die van de koper van een woning, (…) omdat de verkoper beter dan de koper op de hoogte is van de toestand van de woning (…) ook de vraag of, en zo ja hoe, de consument-verkoper van een woning dient te worden beschermd, [is] een vraag van rechtspolitieke aard (…). Behalve op de hiervoor genoemde gronden berust dit oordeel op de wens, terughoudendheid te betrachten bij inmenging in het marktproces.**’ [7]

Onroerend goed en foto’s en muziekwerken

Opvallend is dat deze terughoudendheid bij de inmenging in het marktproces wél bij de verkoop van woningen wordt betracht, hoewel de wetgever hier jaren later, met betrekking tot het in exclusieve licentie geven van auteursrechten vanwege de zwakkere (markt)positie van de maker geen moeite mee lijkt te hebben.

In mijn kwestie bij het Gerechtshof Amsterdam was er daadwerkelijk sprake van een veel zwakkere partij, namelijk een niet-juridisch geschoold echtpaar[8] dat hun eerste huis verkocht. Dat was voor de Rechtbank reden om in eerste aanleg de schade-eis van de wederpartij slechts voor 17% toe te kennen. Het Hof vond echter 26% meer aangewezen.[9]

Al met al blijft bij mij tóch het idee hangen, dat het scheef is dat je geschreven muziekstukken of foto’s via een schriftelijke akte in exclusieve licentie moet geven, maar je een woonhuis wel kan verkopen aan een professionele partij via een mondelinge overeenkomst. En van die mondelinge overeenkomst is sprake voor je het weet!

Overigens wordt een toezegging via Whatsapp geschaard als mondelinge toezegging indien het over overeenkomsten in onroerend goed gaat[10]; het verstrekken van een exclusieve licentie door een auteursrechthebbende kan als ik die ratio volg; dus niet via Whatsapp.

In het deze week verschenen rapport evaluatie Auteurscontractenrecht[11] (d.d. 1 september 2020) wordt hierover onder meer geschreven dat om de belangrijke bron van rechtsonzekerheid te repareren hiervoor een nieuwe wetsbepaling moet worden aangenomen waarin ook een elektronische handtekening (of e-mail) waaruit de bedoeling van de overdracht of exclusieve licentie duidelijk blijkt, en die voorzien is van een gewone elektronische handtekening, als akte in de zin van de Auteurswet[12] kan gelden.[13]

Die drempel ligt dan nog steeds beduidend hoger dan de mondelinge toezegging (al dan niet via Whatsapp) die al voldoende is voor het als particulier verkopen van je huis aan een bedrijf. Bedrijfsmatige opkopers van onroerend goed doen hier dan ook goede zaken mee!

[1] Artikel 2 lid 3 Auteurswet

[2] zo blijkt uit de Memorie van Toelichting van deze wet

[3] Aldus omschreven in de inleiding van de Memorie van Toelichting van de Wet auteurscontractenrecht vindbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-3.html

[4] Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht, IViR, Van Gompel e.a. 1 september 2020, pagina 19, zie https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3025-evaluatieonderzoek-wet-auteurscontractenrecht.aspx

[5] Gerechtshof Amsterdam 20 oktober 2020, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:2757

[6] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23095-10.html

[7] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23095-10.html onder 7.

[8] Er werd tot maanden na de mondelinge overeenstemming door het verkopend echtpaar gedacht dat de schriftelijkheidsvereisten met betrekking tot verkoop van onroerend goed áán particulieren, ook zou gelden voor verkoop van onroerend goed dóór particulieren (aan bedrijven)

[9] Er was om matiging o.b.v. 6:109 verzocht van de eis van € 46.000,-. In eerste aanleg werd door de Rechtbank € 8.000,- toegewezen, in Hoger Beroep in totaal € 12.000,-.

[10] Rechtbank Limburg 19 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3816

[11] Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht, IViR, Van Gompel e.a. 1 september 2020 https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3025-evaluatieonderzoek-wet-auteurscontractenrecht.aspx

[12] art. 2 lid 3 Auteurswet

[13] Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht, IViR, Van Gompel e.a. 1 september 2020, pagina 91.

Geschreven door

Victor den Hollander

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage