+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Mededelingsplicht bank bij achtergestelde deposito´s.

Mededelingsplicht bank bij achtergestelde deposito´s.

Essentie

Achtergestelde deposito’s verschaffen spaarders een hoger rendement tegen een hoger risico. Bij achtergestelde deposito’s moet een bank particuliere consumenten informatie verschaffen over de aan de hieraan verbonden risico’s. Op 11 juli 2012 oordeelde de Rechtbank Amsterdam, in een door een schuldeiser aangespannen zaak tegen de curatoren van DSB Bank, dat een bank niet alleen informatie moet verschaffen over de risico’s van achtergestelde deposito’s maar ook waar nodig en mogelijk voldoende informatie moet verschaffen omtrent de kans dat die risico’s zich daadwerkelijk zullen verwezenlijken.

Op 27 september 2007 is DSB Bank door De Nederlandsche Bank onder ‘verhoogd’ toezicht geplaatst. Begin 2008 stond op de website van DSB Bank onder het kopje “DSB Bank Achtergesteld Deposito Sparen”, het volgende te lezen:

Voor een extra hoog rendement op uw spaargeld biedt DSB Bank nu een deposito met een rente tot maar liefst 7,5% per jaar! Heeft u een deel van uw spaargeld voorlopig niet nodig, en wilt u een vaste rente van 7 of zelfs 7,5% ontvangen? Dan is Achtergesteld Deposito Sparen van DSB Bank beslist iets voor u!

De Voordelen:

* Vast rentepercentage gedurende de hele looptijd.

* Rentepercentage tot maar liefst 7,5%*!

* Looptijden van 5 of 10 jaar.

* Zeer hoog rendement.


Vraag direct aan!

Looptijd 5 jaar 10 jaar

Rente %* 7,0 % 7,5%.


Naar aanleiding van door eiser van de website van DSB Bank gedownloade en bij DSB Bank ingediende aanmeldingsformulieren heeft DSB Bank eiser bij brieven van 29 januari 2008 en 25 februari 2008 in totaal twee overeenkomsten toegezonden. In die brieven staat vermeld:

Wat houdt achtergesteld in?

Achtergesteld betekent, dat de terugbetaling aan het einde van de looptijd achtergesteld is bij de overige concurrente crediteuren van DSB Bank N.V. Dit houdt in, dat andere crediteuren eerst worden terugbetaald. Slechts in het uitzonderlijke geval van een onverhoopt faillissement van DSB Bank N.V. wordt u als achtergesteld crediteur hiermee geconfronteerd. Daarnaast valt het achtergesteld deposito niet onder het Deposito garantiestelsel.

Staat DSB Bank N.V. onder toezicht?

Ja, DSB Bank N.V. staat ingeschreven als Algemene Bank in het Bankenregister. Hierdoor staat DSB Bank N.V. onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank N.V.

Aldus zijn tussen eiser (als particuliere geldverstrekker) enerzijds en DSB Bank anderzijds overeenkomsten van achtergestelde lening tot stand gekomen.


Op 12 oktober 2009 is de noodregeling op DSB Bank van toepassing verklaard. Op 19 oktober 2009 is DSB Bank in staat van faillissement verklaard.

Beoordeling

Artikel 6:228 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten vernietigbaar is (a) indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten en (b) indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten.

Het beroep op dwaling slaagt voor zover het de (financiële) positie van DSB Bank en de daarmee verband houdende concrete risico’s betreft. DSB Bank had moeten vermelden dat de bank onder ‘verhoogd’ toezicht stond van De Nederlandse Bank. In de brieven van 29 januari 2008 en 25 februari 2008 staat slechts vermeld dat de bank onder toezicht stond, wat een lager risico impliceert.

De Rechtbank overweegt als volgt:

DSB Bank moet particuliere consument niet alleen informatie verschaffen over de aan de werking van de overeenkomsten verbonden risico’s, maar moet waar nodig en mogelijk ook voldoende informatie verschaffen omtrent de kans dat die risico’s zich daadwerkelijk zullen verwezenlijken. Bij dat laatste is van belang dat particuliere partijen zich ertoe verbonden hun geld voor langere tijd – 5 tot 10 jaar – aan DSB Bank ter beschikking te stellen waarbij, gelet op de achterstelling van de lening, voor de inschatting van het daaraan voor hen concreet verbonden risico de kans op een mogelijk faillissement van DSB Bank essentiële informatie was. DSB Bank heeft in dat licht ten onrechte niet gemeld dat zij vanaf 27 september 2007 in verband met aanhoudende zorgen omtrent de solvabiliteit en continuïteit onder verhoogd toezicht van De Nederlandse Bank was geplaatst. Door wel – vertrouwenwekkend – in haar aanbiedingsbrieven bij de overeenkomsten te blijven vermelden dat DSB Bank onder toezicht van DNB stond, maar niet dat dit ‘verhoogd’ toezicht betrof, heeft DSB Bank een onjuist beeld van de werkelijkheid gegeven. Indien DSB Bank meende dat het haar niet mogelijk was te melden dat zij onder verhoogd toezicht stond omdat daarmee het noodzakelijke vertrouwen in de bank ondergraven zou worden, had zij moeten kiezen de achtergestelde leningen niet meer aan te bieden. Dat heeft zij echter niet gedaan. De na 27 september 2007 gesloten overeenkomsten worden vernietigd.

Laurens Sjoerts

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3