+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Mr Probz heeft zijn rechten terug en Sony moet hem wereldwijde informatie verstrekken

Mr Probz heeft zijn rechten terug en Sony moet hem wereldwijde informatie verstrekken

Mr Probz heeft zijn rechten terug en Sony moet hem wereldwijde informatie verstrekken

Op 10 september deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door Mr Probz tegen zijn platenlabel Sony Music NL. Aanleiding voor het kort geding vormden de onjuiste en onvolledige afrekeningen die Mr Probz van Sony had ontvangen voor de wereldwijde exploitatie van zijn zeer succesvolle hit ‘Waves’ en de remixen die daarvan zijn gemaakt. Dankzij de rechtsgeldig geoordeelde buitengerechtelijke ontbinding van de onderliggende overeenkomsten heeft Mr Probz nu ook al zijn rechten op de opnamen terug.

Achtergrond

Sony Music NL en Mr Probz hadden in 2013 een exclusieve, wereldwijde licentie-overeenkomst gesloten voor de exploitatie door Sony van de opnamen en remixen van ‘Waves’. Met name de Robin Schultz-remix van de titel ‘Waves’ was heel succesvol. Het nummer stond nummer 1 in vele Europese landen en in de Billboard Hot Dance/Electronic Songs hitlijst in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten werd de exploitatie verzorgt door Sony-dochter ‘Ultra Records’. Een bekend label in het dance/EDM-muziekgenre. Ultra handelde volgens de overeenkomst als een ‘local affiliate’ oftewel lokale agent van Sony Music NL. In de overeenkomst met Ultra waren zogenaamde ‘sliding scales’ voorzien, waardoor de vergoeding voor Mr Probz zou stijgen al naar gelang de stijging van de verkoopaantallen. Ook diende er ‘at source’ te worden afgerekend, hetgeen betekent dat de brongegevens per land relevant zijn voor de royalty-afrekeningen en over de in het land van verkoop gerealiseerde inkomsten voor de verkoop van de opnamen moet worden afgerekend met Mr Probz, zonder dat er bepaalde aftrekken plaatsvinden.

Onjuiste afrekeningen

Medio 2018 kwam Mr Probz erachter dat de sliding scales niet waren toegepast en afrekeningen voor bepaalde perioden van verkoop in de VS en Canada ontbraken. Vervolgens werd er in 2019 een boekenonderzoek gehouden bij Sony Music hier in Nederland. Maar het accountantskantoor kon niet veel betekenen voor Mr Probz, want Sony kon geen informatie geven over de buitenlandse brongegevens, waaronder de informatie die door Ultra aan Sony had moeten worden verstrekt. Sony betoogde dat zij (passief) mag uitgaan van de opgaven die haar sub-licentienemers, zoals Ultra, aan haar verstrekken. En het was kennelijk Ultra die geen informatie of betalingen over bepaalde verkoopperioden had verstrekt aan Sony. Sony en Ultra wezen de sommaties tot informatieverstrekking en betaling van achterstallige gelden van de hand, waarna Mr Probz de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden.

Ontbinding

Mocht Sony Music NL zich verschuilen achter het nalatige gedrag van haar licentienemers, of mocht Mr Probz een actieve houding en wereldwijde verantwoordelijkheid voor de afrekeningen van Sony verwachten? Dat laatste, volgens de rechter in kort geding. Een overeenkomst kan rechtsgeldig buitengerechtelijk worden ontbonden als er sprake is van een ‘toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst’. Met andere woorden: als er sprake is van wanprestatie. De rechter diende in het kort geding ‘voorlopig’ te beoordelen of van zo’n wanprestatie inderdaad sprake was geweest. De rechter oordeelde van wel. Vaak, en ook hier, is dan een uitleg van de overeenkomst nodig, die bij ons in Nederland volgens de zogenaamde Haviltex-maatstaf wordt gedaan. Wat mochten partijen redelijkerwijs van elkaar verwachten en welke betekenis mochten zij redelijkerwijs aan de overeenkomst toekennen? Daar gaat het dan om, en bijvoorbeeld niet over de letterlijke tekst van een contract.

At source

De rechter was met Mr Probz van mening, dat Sony (dit mede gelet op de ‘at source’ afspraak) een zelfstandige verplichting heeft om opgave te doen van alle wereldwijde verkopen  van de opnamen, de sliding-scale toe te passen en halfjaarlijkse afrekeningen te verstrekken aan Mr Probz. Van Sony Music NL mag worden verwacht dat zij, om aan deze afspraken te kunnen voldoen, over de brongegevens (‘at source’) van alle verkopen beschikt, ook die van sublicentiehouders zoals Ultra. Want alleen dán kan zij tijdig en voor Mr Probz inzichtelijk de royalty’s betalen. Sony mocht zich van de rechter dus niet verschuilen achter de eventuele nalatigheid van de sublicentienemers. Sony Music NL is er in dit geval zelf voor verantwoordelijk en aansprakelijk om álle gegevens beschikbaar te hebben, voor wat betreft álle wereldwijde verkopen. De buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst hield dus stand.

Inbreuk naburige rechten

Een gevolg van een rechtsgeldige ontbinding, is dat er op partijen ongedaanmaking-verplichtingen komen te rusten. In het geval van deze licentie-overeenkomst, vielen de rechten op de opnamen dus weer terug aan de oorspronkelijke rechthebbende, Mr Probz zelf. Doordat Sony ten tijde van het kort geding nog steeds de titel ‘Waves’ exploiteerde, oordeelde de rechter dat er sprake was van inbreuk op de naburige rechten van Mr Probz als fonogrammenproducent. Mr Probz kon rechtsgeldig een staken en gestaakt houden-bevel vorderen en wel op straffe van een dwangsom. Sony mag deze titel daardoor niet meer exploiteren. Doet zij dat wel, dan verbeurt Sony dwangsommen.

Juridische kosten

In de wet is een bepaling 1019h Rv opgenomen, waardoor de verliezende partij in een geschil over een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals het naburige recht, alle juridische kosten van de winnende partij moet betalen. Deze juridische kosten werden in dit kort geding aan Mr Probz toegewezen voor een bedrag van € 20.000, hetgeen m.i. aan de hoge kant is voor een kort geding, dat voor een groot deel ook nog eens over contractenrecht gaat, naast IE-recht. Voor contractenrecht geldt deze 1019h Rv-verplichting namelijk niet. Maar uit het vonnis blijkt niet of Sony gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van dit bedrag. Misschien wel niet, omdat de juridische kosten aan de kant van Sony ongeveer hetzelfde waren. Dan kun je immers moeilijk beweren dat de even hoge juridische kosten van de wederpartij onredelijk en onevenredig zijn.

Wat nu?

Uit deze uitspraak blijkt, dat Sony van de rechter aan een heleboel wereldwijde, administratieve verplichtingen moet gaan voldoen en de accountant toegang moet geven tot alle benodigde bronbestanden die zien op de inkomsten voor ‘Waves’ en de remixen. Sony moet bovendien een kopie verstrekken van alle (sub)licentie-overeenkomsten die er zijn geweest en Sony moet zich als fonogrammenproducent van de titel Waves uitschrijven bij Sena en andere naburig rechtenorganisaties. Sony moet achterstallige (Ultra)betalingen alsnog voldoen en zogenaamde pipelinegelden moet Sony onmiddellijk doorbetalen aan Mr Probz. Doet Sony dat niet of onvoldoende, dan loopt Sony het risico dwangsommen te moeten betalen tot een bedrag van een half miljoen euro.

Conclusie

Kennis is macht. Daardoor is het voor rechthebbenden erg belangrijk om over zo volledig mogelijke informatie te beschikken (contracten, statements, betalingen) die zien op de wereldwijde exploitatie van werken en opnamen. Informatie die in de praktijk meestal niet beschikbaar blijkt. In het geval van een wereldwijde ‘at source’ overeenkomst is de Nederlandse platenmaatschappij echter zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verstrekken van deze wereldwijde informatie. Dat blijkt uit deze uitspraak. Verstrekt zij die informatie niet, dan kan de overeenkomst buitengerechtelijk worden ontbonden, waardoor Sony haar wereldwijde exploitatierechten verliest.

Margriet Koedooder (mkoedooder@devos.nl)

De Vos & partners Advocaten

*Hèt full-service advocatenkantoor voor de culturele en creatieve industrie *

Geschreven door

Margriet Koedooder

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage