+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Nalatigheid van de advocaat of eigen schuld van de cliënte?

Nalatigheid van de advocaat of eigen schuld van de cliënte?

HR 18 december 2015 

beroepsaansprakelijkheid (advocatenmaatschap) / grenzen rechtsstrijd hoger beroep

 

De aansprakelijkheidszaak ontstaat na en door de afwikkeling van een nalatenschap,

met een geschil tussen de weduwe en de stiefdochter (over een huis in het buitenland).

De notaris (in dat buitenland) doet niets ter zake van de noodzakelijke overdracht; als gevolg

van passiviteit van de advocaten moet de weduwe – op grond van een kort geding-vonnis –

80.000 euro (!) aan verbeurde dwangsommen betalen aan de stiefdochter.

De weduwe spreekt de advocatenmaatschap aan tot betaling van schadevergoeding,

zij vordert 104.000 euro (inclusief extra kosten rechtsbijstand en betaalde proceskosten).

De vordering tegen de advocaten is gebaseerd op toerekenbaar tekortschieten, de weduwe stelt dat haar advocaat de buitenlandse notaris (meer) achter de vodden had moeten zitten.

De Rechtbank Amsterdam wijst de vordering toe en veroordeelt de maatschap en de drie maten hoofdelijk tot betaling van de gevorderde schadevergoeding.

Een van de drie maten is uit de maatschap getreden.
De verzekering van de maatschap keert uit aan de weduwe
De twee overgebleven maten stellen hoger beroep in.

Het Gerechtshof Amsterdam komt tot een ander oordeel: vernietiging van het vonnis, toewijzing van 24.000 euro hoofdelijk tegen de twee overgebleven maten; 70% eigen schuld van de weduwe: zij had het vonnis in kort geding met een redelijke kans op succes kunnen aanvechten…aldus het gerechtshof.

De weduwe stelt cassatieberoep in; zij voert aan dat de twee advocaten geen belang meer hebben (hadden) bij het hoger beroep (er was betaald) en zij betwist de 70% ‘eigen schuld’.

Advocaat-Generaal Wesseling-van Gent neemt de twee rechtsvragen onder de loep:
(1) aan wie is de opdracht gegeven? de AG haalt het arrest van de Hoge Raad uit 2013 aan*: de maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen; is sprake van een tekortkoming bij een deelbare prestatie, dan zijn de maten voor gelijke delen aansprakelijk, bij een ondeelbare prestatie / een door de maatschap aanvaarde opdracht, dan zijn de maten (hoofdelijk) aansprakelijk voor het geheel (art.7:407 lid 2 BW);

(2) het gerechtshof is buiten de rechtsstrijd van partijen getreden door (een overwegende mate van) eigen schuld aan te nemen (70%!); de AG is van mening dat deze klacht slaagt.

De Hoge Raad overweegt dat de hoofdelijke veroordeling in eerste aanleg terecht was,

met verwijzing naar het arrest uit 2013.

Hij stelt vast dat – omdat de uitgetreden advocaat geen hoger beroep

heeft ingesteld – het vonnis tegen haar in kracht van gewijsde is gegaan (dus definitief is!).

Dat betekent echter niet dat de twee anderen geen belang meer hadden bij het hoger beroep. De schuldenaren zijn immers zelfstandig verbonden tegenover de schuldeiser.

De omstandigheid dat de omvang van de verbintenis ten opzichte van één …definitief is komen vast te staan, ontneemt andere hoofdelijke schuldenaren niet de bevoegdheid of het belang om die omvang in hun eigen relatie tot de schuldeiser in hoger beroep te betwisten.

Wat het tweede deel van het cassatiemiddel betreft, volgt de Hoge Raad de conclusie van

de AG: doordat het gerechtshof de weduwe een overwegende mate van schuld** aan het

verbeuren van de dwangsommen ‘verweet’, is het gerechtshof buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden, dit omdat de twee advocaten niet een aldus gemotiveerd beroep op eigen schuld van de weduwe hadden gedaan; een zodanig betoog viel niet in de memorie

van grieven te lezen.

Volgt vernietiging van het arrest en verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag.

—————————————————————————————————————————

Het was en is dus maar zeer de vraag of de cliënte ‘eigen schuld’ had en hoger beroep had

moeten instellen: immers, de advocaat had de buitenlandse notaris ingeschakeld voor de overdracht van het huis en de verzekeraar van de advocatenmaatschap had de schade van de weduwe vergoed. Wat viel de weduwe – als cliënte – al met al te verwijten?

F.M. Oudolf, advocaat

De Vos + Partners Advocaten NV

* HR 15 maart 2013 ECLI:NL:HR:BY7840, NJ 2013/290

**nalaten hoger beroep in te stellen tegen het kort geding-vonnis

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage