+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Recht op een Ziektewetuitkering na instemmen met een beëindigingsovereenkomst?

Recht op een Ziektewetuitkering na instemmen met een beëindigingsovereenkomst?

We zien het vaak; een werkgever die stelt dat sprake is van bedrijfseconomische redenen die nopen tot inkrimping van het personeelsbestand. Met het oog op de continuïteit van de onderneming worden door de werkgever personele maatregelen genomen, inhoudende het schrappen van diverse functies. In veel gevallen wordt er vervolgens met (representatieve) vakbonden een Sociaal Plan overeengekomen. De werkgever zal in de regel het afspiegelingsbeginsel toepassen en daaruit kan volgen dat verschillende werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Hieronder kunnen ook arbeidsongeschikte werknemers behoren. Immers, het afspiegelingsbeginsel maakt geen onderscheid tussen zieke of arbeidsgeschikte werknemers. Doordat niet kan worden gewerkt als gevolg van een ziekte is juist het veiligstellen van aanspraken op een uitkering van zeer groot belang.

UWV</a> WERKbedrijf heeft gekregen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In het geval een werkgever de arbeidsovereenkomst toch opzegt, zal de werknemer zich beroepen op de vernietigbaarheid van de opzegging op grond van het opzegverbod, als gevolg waarvan er niet op een rechtsgeldige wijze een einde is gekomen aan het dienstverband.

Om die reden zal een werkgever er vaak voor kiezen de betreffende zieke werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt een voorstel te doen inhoudende dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, een en ander door middel van ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Voor wat betreft die ondertekening zijn arbeidsongeschikte werknemers angstig en dus terughoudend. Immers, door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, ontstaat het risico dat het UWV oordeelt dat de werknemer een zogenoemde benadelingshandeling pleegt, als gevolg waarvan hij geen aanspraak kan maken op een eventuele uitkering. Immers, wanneer een arbeidsongeschikte werknemer niet akkoord zou zijn gegaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, dan had de arbeidsongeschikte werknemer wellicht nog recht op loon tijdens ziekte. Een arbeidsongeschikte werknemer kan door de ziekte namelijk niet solliciteren, als gevolg waarvan het risico van ziekte naar het UWV wordt verschoven. Hierdoor zal een uitkering hoogstwaarschijnlijk geweigerd worden. Voor werknemers die zich hersteld hebben gemeld én ook meer dan 28 dagen volledig hersteld blijven, geldt dat zij niet meer als ziek worden aangemerkt. Deze herstelde werknemers kunnen vanaf dat moment in beginsel wel middels een vaststellingsovereenkomst voor een uitkering in aanmerking komen.

Let wel, op grond van vaste jurisprudentie is er geen sprake van een benadelingshandeling als de kans verwaarloosbaar klein is dat een ontbindingsverzoek zou worden afgewezen. Daarbij is doorslaggevend of de beëindiging van het dienstverband samenhangt met de ziekte van de werknemer of de in dat verband op de werkgever rustende re-integratieverplichting. Is het antwoord op voornoemde vragen NEE, dan zal het UWV de uitkering in beginsel moeten toekennen. Het feit dat de door de werkgever opgegeven reden bijvoorbeeld reorganisatie is, betekent niet uit dat de beëindiging van het dienstverband niet samenhangt met de ziekte van de werknemer. Zoals gezegd, er moet worden beoordeeld of de kans verwaarloosbaar klein is dat een ontbindingsverzoek zou worden afgewezen.

Ook ten aanzien van die beoordeling kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage