+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Rutte III: Wet DBA van tafel en ‘versoepeling’ WWZ

Rutte III: Wet DBA van tafel en ‘versoepeling’ WWZ

Na een formatieperiode van 7 maanden is deze week het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd. Ondanks dat een regeerakkoord nog geen wet maakt, is het voor werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers goed om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Hieronder zetten wij daarom de belangrijkste arbeidsrechtelijke maatregelen uit het regeerakkoord voor u op een rij.

Cumulatiegrond in het ontslagrecht

Het kabinet begint de paragraaf als volgt: “De WWZ heeft er toe geleid dat ontslag ook in situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt.”

Waarom heeft Rutte III (kennelijk) moeite met dit onderdeel van de WWZ?

Op dit moment moet een werkgever (of werknemer) die om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, aantonen dat voldaan is aan één van de, limitatief, in de wet opgesomde gronden. Een combinatie van een ‘beetje’ disfunctioneren en een ‘beetje’ verstoorde arbeidsrelatie is niet voldoende. Dit klinkt wellicht logisch, maar in de praktijk is gebleken dat hierdoor situaties ontstaan waarin een voortzetting van het dienstverband niet meer wenselijk is, maar de kantonrechter hier niets mee kan.

Rutte III wil de rechter de mogelijkheid geven om al deze ‘beetjes’ te laten cumuleren tot een voldragen ontslaggrond. Wanneer partijen niet meer samen door een deur kunnen, moet de kantonrechter hier een einde aan kunnen maken. Daar staat dan wel tegenover dat de transitievergoeding in een ‘cummulatiegeval’ kan worden verhoogd met maximaal de helft. Dit is dus naast de al bestaande ‘billijke vergoeding’. Hier wordt vooralsnog niet aan geschaafd.

Transitievergoeding

In samenhang met het versoepelen van het ontslag wil Rutte III meer ‘balans’ aanbrengen in de transitievergoeding. Het volgende wordt gewijzigd:

  • het recht op een transitievergoeding gaat lopen vanaf de eerste werkdag, in plaats van na twee jaar;
  • anders dan de huidige regeling zal de transitievergoeding ook na tien dienstjaren worden opgebouwd met een derde per dienstjaar;
  • scholingskosten kunnen makkelijker met de transitievergoeding worden verrekend.

Met name met de eerste maatregel wenst Rutte III te voorkomen dat de transitievergoeding een drempel voor werkgevers is om een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Een vergoeding zal immers hoe dan ook verschuldigd zijn.

Tijdelijke overeenkomsten en proeftijd

Met de invoering van de WWZ is de ketenregeling aangepast, met als doel meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te creëren. Dit bleek in de praktijk helaas anders uit te pakken.

Om het verschil tussen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd te verkleinen, wil Rutte III de ketenregeling weer gedeeltelijk terugdraaien. Dat betekent dat de periode, waarna elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, (dus eigenlijk) teruggaat naar drie jaar. Kortom, zodra de wet is gewijzigd kunt u als werkgever in 3 jaar weer maximaal 3 (jaar)contracten aanbieden.

Daarnaast hoopt Rutte III (eveneens) op meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd door de maximale lengte van de proeftijd te verlengen. Zo wil het aanstaande kabinet het mogelijk maken om een proeftijd van maximaal vijf maanden af te spreken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Payrolling

Ook het niet onomstreden payrollcontract moet worden aangepakt. Rutte III wil dit bereiken door onder meer het ‘soepele’ regime van de uitzendovereenkomst voor payrollconstructies buiten toepassing te verklaren en werknemers met een payrollcontract qua arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen met ‘gewone’ werknemers.

Loondoorbetalingsverplichting

Het risico om een zieke werknemer tijdens ziekte (gedurende 104 weken) te moeten doorbetalen, wil MKB-werkgevers er nogal eens van weerhouden om werknemers  een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om dit te voorkomen is Rutte III voornemens de loondoorbetalingsverplichting van kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) te verkorten naar één jaar. Werknemers hoeven niet bang te zijn dat zij vervolgens na een jaar geen loon meer zullen ontvangen. Het UWV zal dit gedurende het tweede ziektejaar overnemen. Daarnaast blijft het opzegverbod de gehele ziekteperiode in stand.

ZZP-ers

Kort en goed gaat de Wet DBA van tafel. Rutte III meent dat deze wet enkel onrust heeft veroorzaakt en wil de schijnzelfstandigheid daarom onder meer als volgt aanpakken:

  • Wanneer de opdrachtnemer een laag tarief hanteert (vermoedelijk tussen de € 15 en € 18 per uur) zal worden aangenomen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien;
  • Voor opdrachtnemers met een hoog tarief (meer dan € 75 per uur) wordt een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd;
  • Voor ZZP-ers wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. De opdrachtgever moet deze verklaring via een webmodule invullen voordat de opdrachtnemer start. Het invullen van een verklaring garandeert echter niet dat hiermee de ZZP-status vast staat. Achteraf kan de fiscus nog oordelen dat sprake was en is van een arbeidsovereenkomst. Of deze oplossing de onzekerheid wegneemt is dus nog maar de vraag.

In het kader van de Wet DBA zijn verschillende wensen geuit om eens goed te kijken naar (het meer betaalbaar maken van) de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP-ers en het wettelijk vastleggen van de ZZP-er. Meer dan voornemens om deze opties te ‘verkennen’ geeft Rutte III ons echter niet.

Partnerverlof

Ook het partnerverlof is de afgelopen maanden veelvuldig besproken en dan met name dat wij achterlopen op onze Scandinavische buurlanden. Een wetsvoorstel voor de uitbreiding van het verlof met drie dagen was al ingediend. Rutte III wil vijf betaalde verlofdagen invoeren per 1 januari 2019 en per 1 juli 2020 partners de gelegenheid bieden vijf weken aanvullend kraamverlof op te nemen tegen 70% van het maximum dagloon, hetgeen door het UWV zal worden uitgekeerd.

Zoals gezegd, veel punten om in de gaten te houden en naar uit te kijken. **Wij zullen u in elk geval op de hoogte houden en beantwoorden graag al uw vragen.

Namens de Sectie Arbeidsrecht van De Vos & Partners Advocaten,

Floor Decossaux                  Freek Snippers

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage