+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Tips voor ondernemers Deel 2: Onvoorziene omstandigheden

Tips voor ondernemers Deel 2: Onvoorziene omstandigheden

Sinds het begin van de corona-crisis zullen veel ondernemers gedacht hebben: (hoe) had ik mijn onderneming kunnen voorbereiden op deze crisis en wat kan ik doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te mitigeren? Wij geven u een aantal tips mee die u mogelijk tijdens corona (maar ook daarbuiten) kunt toepassen. In onze vorige blog bespraken wij de mogelijkheid van overmacht.

In deze blog nemen wij het vraagstuk van onvoorziene omstandigheden onder de loep. Het verschil met overmacht zit erin dat bij overmacht de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, terwijl bij onvoorziene omstandigheden uw contractspartij een ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst niet meer van u mag verwachten.

Eerst gaan wij in op de contractuele mogelijkheden. Is er contractueel niets afgesproken tussen partijen, dan geldt uitsluitend de wettelijke bepaling van artikel 6:258 BW, welke wij daarna bespreken.   

Contractuele mogelijkheden

Als u een overeenkomst met uw contractspartij sluit, kunt u in die overeenkomst (of in de algemene voorwaarden) bepaalde omstandigheden expliciet benoemen. U kunt voor uw eigen onderneming natuurlijk het best bepalen welke omstandigheden voor zouden kunnen komen. Hiermee voorkomt u dat uw contractspartij - als deze omstandigheden zich later voordoen -  later kan stellen dat die omstandigheden onvoorzienbaar waren. Bij randgevallen, waarbij de ene contractspartij meent dat een omstandigheid wel als binnen de contractuele bepaling valt en de andere niet, zal doorslaggevend zijn wat partijen tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs bedoeld hebben. Relevant daarbij kan zijn of een bepaling ruim of juist strikt is geformuleerd. Is de bepaling ruim geformuleerd, dan zal sneller bepleit kunnen worden dat een randgeval wel binnen de bepaling valt dan bij strikt geformuleerde bepalingen.  Wilt u een beroep op een onvoorziene omstandigheid voorkomen? Dan doet u er goed aan om bij uw contractspartij na te gaan welke omstandigheden in de toekomst mogelijk zouden kunnen gaan spelen en deze in de overeenkomst expliciet op te nemen.

Onvoorziene omstandigheden

Indien er geen bepaling in de overeenkomst is opgenomen, geldt uitsluitend de wettelijke bepaling van artikel 6:258 BW. Uitgangspunt is dat degene wie zich op een onvoorziene omstandigheid beroept, dat moet bewijzen. Uit de wet volgen twee voorwaarden voor een geldig beroep, te weten (1) dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid die (2) van dien aard is dat de wederpartij naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.   

Bij de bepaling of sprake is van onvoorziene omstandigheden is uitsluitend van belang of de mogelijkheid van het intreden van die omstandigheden uitdrukkelijk of stilzwijgend in de overeenkomst is verdisconteerd. De vraag wat verdisconteerd is in de overeenkomst, hangt af van de uitleg van de overeenkomst, waarbij alle omstandigheden van het geval relevant kunnen zijn. Daarbij geldt wel dat een beroep op onvoorziene omstandigheden echt uitzonderingsgevallen betreft. Omstandigheden zullen eerder niet dan wel onvoorzien zijn. In zijn algemeenheid kan aangenomen worden dat de coronacrisis wel als onvoorzien geldt. Dat betekent echter niet dat u de coronacrisis kan aangrijpen om al uw overeenkomsten in uw voordeel te wijzigen. Alleen indien de coronacrisis anders onaanvaardbare gevolgen met zich brengt, zal dit mogelijk zijn. Wanneer daarvan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Kortom, aan een beroep op onvoorziene omstandigheden zitten flink wat meer haken en ogen dan u misschien had gedacht!  

Jurisprudentie

In een recente uitspraak heeft de kantonrechter op grond van een beroep op onvoorziene omstandigheden in kort geding bepaald dat een huurder gedurende 6 maanden kan volstaan met betaling van 50% van de maandelijks overeengekomen huur. In casu is de huurder een reisbemiddelingsorganisatie. Het vereist weinig inzicht om te zien dat een reisbemiddelingsorganisatie flink getroffen wordt door de coronacrisis. De kantonrechter hield bij de beslissing rekening met het feit dat

  • de huurder een groot concern is met een miljoenenomzet, terwijl de verhuurder een particulier is met slechts één pand als oudedagsvoorziening;
  • de huurder voldoende aannemelijk had gemaakt dat haar omzet substantieel lager zal uitvallen, ondanks het feit dat huurder gebruikt maakt van de stimulerende overheidsmaatregelen;
  • dat verhuurder de noodzaak voor het vorderen van de onverkorte huurinkomsten onvoldoende duidelijk heeft gemaakt, dat aannemelijk was gemaakt dat de omzet voor de zomer van 2020 voor een groot deel verloren zou gaan en dat huurder het pand wel gewoon heeft kunnen gebruiken; van een overheidswege verplichte sluiting was geen sprake.

Hoewel de uitspraak enige ademruimte biedt voor de huurder, zal in de bodemprocedure uitgemaakt moeten worden in hoeverre de voorlopige voorziening van de kantonrechter stand zal houden.

Let op!

Meent u dat een bepaalde omstandigheid als onvoorziene omstandigheid valt aan te merken, dan  betekent dit niet automatisch dat u daarom gelijk kunt besluiten niet meer na te zullen komen. Van u wordt verwacht dat u ook rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van uw contractspartij. In de praktijk betekent dit dat u met uw contractspartij gaat heronderhandelen. U zult uw contractspartij moeten benaderen met een redelijk hernieuwd voorstel in licht van de onvoorziene omstandigheden. Dit is evenwel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Komt u er niet uit met uw contractspartij, dan zult u de zaak aan de bevoegde rechter moeten voorleggen. Wees er van bewust dat als (later) komt vast te staan dat u een onterecht beroep heeft gedaan op een onvoorziene omstandigheid waardoor u niet bent nagekomen, u zonder meer schadeplichtig kan zijn. Kortom, dit is lastige materie. Bent u niet zeker van uw zaak? Dan doet u er verstandig aan om contact op te nemen met een specialist. Duco van Dongen of Jim Drenth kan u hier verder mee helpen. 

 

Geschreven door

Duco van Dongen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Jim Drenth

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage