+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Update Arbeidsrecht: de NOW-regeling

Update Arbeidsrecht: de NOW-regeling

Gisteren heeft minister Koolmees de NOW-regeling gepresenteerd. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 6 april 2020 (of uiterlijk 14 april 2020) de NOW-regeling aanvragen bij het noodloket van het UWV. De beslistermijn van het UWV zal 13 weken zijn, maar de Minister heeft aangegeven dat het UWV er naar zal streven om binnen 2 tot 4 weken na indiening van de aanvraag 80% van de verwachte compensatie al aan werkgevers als voorschot uit te keren.

Compensatie en omzetdaling

De NOW-regeling ziet op een compensatie van de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 indien sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. Het kan echter voorkomen dat de verwachte omzetdaling zich pas later zal openbaren bijvoorbeeld in de maand april of mei 2020. Een werkgever kan er voor kiezen de zogenaamde meetperiode te verleggen. De eerste stap is derhalve dat een keuze moet worden gemaakt voor een 3-maandsperiode waarin het omzetverlies wordt verwacht, zijnde:

  1. 1 maart – 31 mei 2020;
  2. 1 april – 30 juni 2020;
  3. 1 mei – 31 juli 2020.

Laat u adviseren

Aangezien u als werkgever bij de aanvraag deze keuze moet maken is aan te bevelen vooraf met uw accountant overleg te voeren welke periode te kiezen. Achteraf kan deze keuze namelijk niet meer gewijzigd worden. Ten aanzien van wat onder omzet wordt verstaan wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Uw accountant kan u hierin verder adviseren. Vervolgens wordt het te verwachten omzetverlies vergeleken met 25% van de behaalde omzet over het jaar 2019.

Loonsom en werkgeverslasten

De compensatie wordt verstrekt over het sv-loon dat werkgevers aan de werknemers in de maand januari 2020 (de referentiemaand) aan de werknemers hebben uitbetaald. Ook de lonen van flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten komen voor compensatie in aanmerking. Lonen betaald aan bijvoorbeeld uitzendkrachten en payroll-werknemers tellen niet mee. Voorts zal het loon van werknemers boven de ingestelde grens van € 9.538,- bruto per maand niet worden gecompenseerd. Doordat de loonsom over de maand januari 2020 als referentiemaand zal gelden kan het dus mogelijk zijn dat u niet over de gehele loonsom die bijvoorbeeld betaald is in maart 2020 compensatie krijgt. Dit kan aan de orde zijn omdat u bijvoorbeeld al werknemers had aangenomen om een te verwachten piek op te vangen en deze werknemers in januari 2020 nog niet op de loonlijst stonden. De hoogte van de compensatie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100%. Er wordt 30% bij de loonsom opgeteld in verband met werkgeverslasten, zoals premies, vakantietoeslag en pensioenpremies. Let op dat eventueel betaalde transitievergoedingen gedurende de maanden maart, april en mei 2020 (bijvoorbeeld omdat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet worden verlengd) niet voor compensatie in aanmerking komen.

De compensatie dient per loonheffingennummer te worden aangevraagd. Echter indien de werkgever tot een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW behoort (groep) dan dient het omzetverlies van de groep als uitgangspunt te worden genomen. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Of sprake is van een groep kan onder andere worden beoordeeld of de jaarrekeningen van de vennootschappen zijn geconsolideerd.

Definitieve vaststelling

Vervolgens dient de werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de compensatie is toegekend een definitieve vaststelling van de compensatie aan te vragen. Binnen 22 weken na deze aanvraag zal het UWV de definitieve compensatie vaststellen. Bij deze afrekening kan uiteindelijk sprake zijn van een nabetaling of een terugvordering (bijvoorbeeld als het omzetverlies lager is uitgevallen).

Doel

Het doel van de NOW-regeling is het behoud van werkgelegenheid. Er zijn dan ook twee belangrijke voorwaarden aan de NOW-regeling gesteld:

  1. De inspanningsverplichting voor werkgevers om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en;
  2. Gedurende de periode waarvoor compensatie wordt ontvangen worden geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen ingediend.

Arbeidsrechtelijk is de tweede voorwaarde van belang. Het betreffen alleen ontslagaanvragen bij het UWV om bedrijfseconomische omstandigheden. Een proeftijdontslag, niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ontslag wegens disfunctioneren of een andere redelijke grond of een beëindiging met wederzijds goedvinden (middels een vaststellingsovereenkomst) is gewoon mogelijk zonder dat dat gevolgen zal hebben voor de NOW-regeling. Mocht de werkgever toch moeten reorganiseren tijdens de periode waarvoor compensatie wordt ontvangen dan blijft dat mogelijk maar zal de werkgever een boete krijgen van 50% over het loon van de voor ontslag voorgedragen werknemers. Dit bedrag zal vervolgens worden gecorrigeerd bij de vaststelling van de compensatie. Het is derhalve niet zo dat bij een bedrijfseconomisch ontslag de gehele NOW-regeling op het spel staat. Het UWV zal overigens de werkgever wel 5 dagen in de gelegenheid stellen om  eventuele ontslagaanvragen in te trekken teneinde de boete ten aanzien van de NOW-regeling te voorkomen.

Tot slot

De Minister heeft aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat de NOW-regeling met 3 maanden zal worden verlengd. Voor 1 juni 2020 zal daarover worden beslist. De mogelijkheid bestaat dan wel dat er nadere voorwaarden worden gesteld.

De gehele NOW-regeling is hier te vinden.

Ik wens een ieder veel sterkte en gezondheid in de komende periode.

Martijn Zaal

Geschreven door

Martijn Zaal

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage