+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een artikel geschreven over de mogelijkheden voor huurders om aanspraak te maken op een huurkorting in verband met de door de overheid voorgeschreven coronamaatregelen. Uit die uitspraken blijkt dat rechters van mening zijn dat de coronamaatregelen kunnen worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden. In dat geval staat het de rechter vrij om de huurovereenkomst tijdelijk aan te passen, zoals het toepassen van een tijdelijke huurkorting.

Uit meerdere recente uitspraken volgt, dat wanneer een huurder kan aantonen dat hij ten gevolge van de coronamaatregelen minder omzet heeft kunnen generen, hij in aanmerking komt voor zo’n huurkorting. Rechters hanteren daarbij een formule die erop neerkomt dat de huurkorting gelijk is aan de helft van de omzet die de huurder in 2020/2021 minder heeft kunnen genereren dan in 2019. De verminderde omzet wordt in dat geval volgens het “share the pain-principe” gelijkelijk tussen huurder en verhuurder gedeeld.

In maart van dit jaar heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen gesteld:

  1.  Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
  2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?
  3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
  4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

Het is de verwachting dat de Hoge Raad in het najaar van dit jaar zich over voornoemde vragen zal uitlaten.

Ondertussen is in uitspraken verder uitgemaakt dat bij de door de huurder gegeneerde omzet ook de verkregen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-subsidie dient te worden opgeteld om vast te stellen hoeveel minder omzet door de coronamaatregelen is geleden. Dat geldt niet voor de door de huurder verkregen NOW-subsidie. Die is immers puur voor het dekken van arbeidsgerelateerde kosten.

Bij de posten waarmee rekening dient te worden gehouden ter vaststelling van de door de huurder gegeneerde omzet is sinds een op 9 juli 2020 door de rechtbank Rotterdam gewezen tussenvonnis in een zaak, aangespannen door Scotch & Soda Retail B.V. tegen haar verhuurder, een extra post bijgekomen. De rechter heeft geoordeeld dat ook de omzet gerealiseerd door verkopen via de webshop moet worden opgeteld bij de door de huurder gegeneerde omzet. Dat deze webshop-verkopen worden gerealiseerd door een andere vennootschap vindt de rechter niet van belang nu de andere vennootschap tot hetzelfde concern behoort als de huurder, Scotch & Soda Retail B.V. De rechter vindt het niet onaannemelijk dat een deel van de omzet die normaliter door Scotch & Soda Retail B.V. in haar fysieke winkels zou zijn behaald, is weggevloeid richting de online verkopen via de webshop. Door de coronamaatregelen, waaronder de sluiting van de fysieke winkels per 15 december 2020, is het winkelend publiek immers voor het doen van aankopen vooral aangewezen op de webshop. In dat licht bezien acht de kantonrechter het niet redelijk om de vanuit Nederland behaalde omzet uit de online verkoop via de webshop volledig buiten beschouwing te laten.

In verband met voornoemd oordeel is Scotch & Soda Retail B.V. in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te over de vraag of, en zo ja in hoeverre, de omzet van de winkels van Scotch & Soda is weggevloeid richting de webshop, waarbij alleen relevant is de vanuit Nederland via de webshop behaalde omzet. Scotch & Soda zal in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte hierover nader uit te laten, waarbij zij haar standpunten dienaangaande met stukken (waaronder in elk geval de relevante objectieve omzetcijfers) dient te onderbouwen.

Het is afwachten hoe het eindoordeel in voornoemde procedure zal luiden maar deze uitspraak zal vermoedelijk wel leiden tot een lagere huurkorting waarop huurders aanspraak kunnen maken.

Vraagt u zichzelf af of u als huurder in aanmerking kunt komen voor een huurkorting en of u als verhuurder uw huurder een huurkorting dient te verlenen? Bel of e-mail mij gerust. Ik kan u dan nader informeren over de meest recente ontwikkelingen.

To be continued………

 

Geschreven door

Nicolet Don

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-09-2021 - door

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

*Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbind... Lees meer

17-09-2021 - door

Els Doornhein in 'Boos' (Youtube serie van Tim Hofman)

Als een volgens Tim Hofman van YouTube kanaal BOOS "zwaargew... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage