+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Werkgevers aansprakelijk voor zzp´ers en andere zelfstandigen?

Werkgevers aansprakelijk voor zzp´ers en andere zelfstandigen?

Onlangs is de Hoge Raad ingegaan op de vraag of personen die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever werkzaamheden verrichten met succes een beroep kunnen doen op de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:685 BW (Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616). Met andere woorden, heeft de opdrachtgever een zorgplicht ten opzichte van personen die voor hun veiligheid afhankelijk zijn van degene voor wie ze werkzaamheden verrichten?  

In casu

In deze zaak maakte eiser staalconstructies en machines op basis van een overeenkomst van aanneming van werk voor Royalspan (een aan Allspan gelieerde onderneming). Tijdens de werkzaamheden raakt eiser op enig moment betrokken bij een ongeval en als gevolg daarvan moest zijn been tot boven de knie worden geamputeerd. Eiser beschikte niet over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij heeft Allspan aangesproken voor de geleden schade waarbij hij zich primair heeft beroepen op artikel 7:658 lid 4 BW; het artikel over werkgeversaansprakelijkheid.

De rechtbank heeft de vordering van eiser afgewezen. Vervolgens heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof is er bij zijn beoordeling vanuit gegaan dat eiser zijn werkzaamheden als aannemer in opdracht van Allspan, dus niet als werknemer van Allspan (!), heeft verricht. Het hof oordeelde dat hij zich om die reden niet kan beroepen op artikel 7:658 lid 4 BW. Doorslaggevend was dat in het onderhavige geval niet was voldaan aan het vereiste, dat door eiser bij Royalspan verrichte werkzaamheden zijn verricht “in de uitoefening van het bedrijf” van Allspan.

De Hoge Raad is echter van oordeel dat artikel 7:658 lid 4 BW zich wel voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de zorg ter zake zijn veiligheid afhankelijk is van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht, oftewel de opdrachtgever. Er dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval, waarbij van belang zijn de feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden. Bovendien is de mate waarin de “werkgever” invloed heeft op de werkomstandigheden en op de veiligheidsrisico’s ook van belang bij voornoemde beoordeling, aldus de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad is er sprake van werkzaamheden “in de uitoefening van beroep of bedrijf” indien de verrichtte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop een onderneming invulling geeft aan haar bedrijf, feitelijk tot haar bedrijfsuitoefening behoren. Dit laatste was hier het geval als gevolg waarvan de Hoge Raad het arrest van het hof heeft vernietigd.

Kortom, onder bepaalde omstandigheden kan een zzp’er met succes een beroep doen op de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 lid 4 BW. De opdrachtgever heeft dus niet alleen een zorgplicht voor haar werknemers, maar in sommige gevallen ook ten opzichte van zzp’ers en andere zelfstandigen.

De Vos & Partners Advocaten N.V.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage