+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Erfgenaam

Indien u erfgenaam bent, kunt u de nalatenschap aanvaarden. U kunt zuiver aanvaarden of onder het voorbehoud van boedelbeschrijving (beneficiair aanvaarden).

Aanvaardt u zuiver dan beschikt u over alle goederen van de erflater maar moet u – eventueel uit uw eigen vermogen – ook alle schulden van de erflater betalen als die schulden niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan.

Aanvaarden van de nalatenschap

Voordat u heeft nagedacht en een keus heeft gemaakt over het zuiver of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen waaruit kan worden afgeleid dat u zuiver heeft aanvaard.

Uit gedragingen kan worden afgeleid dat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard zonder dat u daar al over heeft nagedacht en beslist. Dus zonder dat u een keuze heeft gemaakt.

Het betalen van schulden van de erflater met uw eigen geld kan al leiden tot het aannemen dat u de nalatenschap heeft aanvaard. Ook al heeft u ‘slechts’ betaald uit piëteit voor de overledene.

Het ontruimen van de woning van de erflater wordt eveneens aangemerkt als een handeling met het aanvaarden van de nalatenschap tot gevolg.

Handelingen betreffende de begrafenis leiden in de regel niet tot een daad van aanvaarding.

En als erfgenamen op of na de dag van overlijden ten laste van het nalatenschapsgeld met hun partners in een restaurant gaan eten?

De rechter heeft in zo’n geval uitgemaakt dat indien het gezamenlijk eten plaatsvindt om de uitvaart voor te bereiden en deze kosten redelijk zijn, dit niet is aan te merken als een daad van aanvaarding.

Als een erfgenaam echter boodschappen gaat doen in de supermarkt met een pinbetaling ten laste van het nalatenschapsgeld heeft de rechter beslist dat dit in concreto niets van doen heeft met de begrafenis (omdat de erfgenaam dit niet kon aantonen) en dat de nalatenschap door dit gedrag is aanvaard.

Gevolgen zuivere aanvaarding

Als er sprake is van een dergelijke (zuivere) aanvaarding is dit onherroepelijk en leidt dit er toe dat de erfgenaam de schulden van de erflater moet betalen. Zelfs als de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten. Een zuivere aanvaarding van een negatieve nalatenschap leidt tot privé aansprakelijkheid van de erfgenaam voor schulden van de nalatenschap.

Bescherming erfgenamen

Per 1 september 2016 is een nieuwe wet van kracht waarvan de wetgever aanneemt dat nu duidelijker wordt dan daarvoor wanneer een erfgenaam – die nog niet heeft beslist over het zuiver of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap – door gedragingen een nalatenschap zuiver aanvaardt.

De tekst van de wet luidt als volgt:

‘een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.’

De ervaring leert echter dat ook bij deze nieuwe bepaling er onduidelijkheden zullen blijven bestaan en dat aanvaardingshandelingen ook in de toekomst voorwerp van geschil zullen zijn. Juridische procedures bij de rechtbank over dit onderwerp zullen blijven bestaan.

Voorkomen van geschillen en procedures

Om dat te voorkomen, doet u er als erfgenaam – in geval van twijfel over een negatieve of positieve nalatenschap – verstandig aan om een nalatenschap tijdig beneficiair te aanvaarden. De notaris kan dit voor u verzorgen.

Kunt u aannemen dat een nalatenschap negatief is (de nalatenschap omvat meer schulden dan baten) dan moet u die nalatenschap tijdig verwerpen. Ter voorkoming van misverstanden moet u tijdig uw keus bepalen.

Onbekende schuld van de nalatenschap

De wetgever heeft de erfgenamen ook beter willen beschermen tegen onbekend een dus onverwachte schulden van de nalatenschap indien een erfgenaam zuiver heeft aanvaard.

De wetgever gaat er hierbij vanuit dat een erfgenaam wel de administratie van de erflater onderzoekt maar daarna toch nog wordt geconfronteerd met ‘een onbekende schuld’.

Afhankelijk van het stadium waarin de afwikkeling van de aanvaarde nalatenschap zich bevindt, kan de erfgenaam in zo’n geval de kantonrechter vragen: 1) om alsnog beneficiair te aanvaarden of 2) te worden ontheven uit de verplichting de onbekende schuld te betalen uit het privévermogen.

U zult van mij willen aannemen dat de wetgever uw privévermogen bij uw ontdekking als erfgenaam van een onbekende schuld heeft willen beschermen. Maar ook bij de toepassing van dit onderdeel van de wet zullen twijfelgevallen blijven bestaan. Wat moet precies worden verstaan onder het begrip ‘onbekende schuld’?

Goed dat een advocaat u dan kan bijstaan.

Sjoerd M. Postma

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage