+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wetsvoorstel Collectief Beheer naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel Collectief Beheer naar Tweede Kamer

Op 1 juli 2015 is het implementatiewetsvoorstel Collectief Beheer bij de Tweede Kamer ingediend. Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) zoals Buma/Stemra, kunnen daardoor volgens de overheid vanaf 2016 gemakkelijker licenties verstrekken aan online gebruikers van muziek binnen de hele Europese Unie. De overheid wil zo het legale online aanbod van beschermde werken, bijvoorbeeld streaming muziekdiensten, stimuleren.

Europese Richtlijn

voor het online gebruik van muziekwerken binnen de interne markt. Sinds een rechtszaak van de Engelse PRS tegen Buma/Stemra weten we dat Buma dergelijke licenties op dit moment namelijk niet mag verstrekken. Dat moet uiterlijk 10 april 2016 zijn veranderd, want dat is het moment waarop de Richtlijn in nationale regelgeving behoort te zijn omgezet. De huidige Wet Toezicht moet daarvoor worden aangepast.

Belangrijkste wijzigingen

Alhoewel veel van hetgeen volgens de Richtlijn nader moet worden geregeld in Nederland al ís geregeld in de Wet Toezicht, zijn er ook een aantal belangrijke wijzigingen aan te duiden:

  1. Er komt een nieuwe definitie van het begrip ‘collectieve beheersorganisatie’;

De huidige lijst van 18 organisaties die onder het toezicht van het College van Toezicht vallen verdwijnt. Het College zal voortaan toezicht houden op alle CBO’s die onder de definitie van ‘CBO’ vallen. Dat zijn uitsluitend CBO’s die in Nederland zijn gevestigd of hier een nevenvestiging hebben.

  1. De introductie van ‘onafhankelijke beheersorganisaties;
definitie volgens de Memorie van Toelichting. Van ‘beheer’ is volgens het wetsvoorstel alleen sprake als de Beheers Organisatie tarieven vaststelt, licenties uitgeeft of geld int bij gebruikers en er geen sprake is van licentiëren uit eigen belang vanwege middels een individuele overeenkomst aan een partij overgedragen rechten. Zo bezien is het weer onduidelijk of Kobalt een OBO is of niet.
  1. Het afschaffen van het beleggingsverbod voor CBO’s;

Dit beleggingsverbod stond in de Wet Toezicht maar was nog niet in werking getreden. Buma/Stemra belegt bijvoorbeeld aanzi
enlijke geldsommen en zou dat niet meer mogen doen als deze regeling zou ingaan. De overheid heeft nu besloten dat beleggingen blijven toegestaan.

  1. Het transparantieverslag

Een CBO moet voortaan naast het normale jaarverslag tevens een transparantieverslag opmaken, waarin de nodige extra financiële informatie is opgenomen over de rechteninkomsten.

  1. De mogelijkheid om multiterritoriaal te licentiëren;

Deze mogelijkheid is met name voor Buma/Stemra van belang.

  1. De versterkte samenwerking tussen Europese toezichthouders

Doordat het speelveld voor de CBO’s vanwege de multiterritoriale licenties zal internationaliseren, kan het Toezicht op de CBO’s niet achterblijven en is er een procedure bedacht waardoor nationale toezichthouders elkaar over en weer kunnen informeren over bepaalde schendingen van de Richtlijn.

Rechthebbenden en gebruikers

online gebruik van muziekwerken</b> blijkt uit de MvT dat de omschrijving van dit begrip in het wetsvoorstel géén betrekking heeft op onlinediensten die alleen toegang bieden tot muziekwerken in de vorm van bladmuziek. Muziekwerken die zijn opgenomen in films en andere audiovisuele werken vallen weer wel onder de omschrijving. Daar waar collectief beheer niet verplicht in een wet is voorgeschreven, geldt voortaan het uitgangspunt dat een rechthebbende altijd de mogelijkheid moet hebben zijn rechten individueel te beheren.

Gevolgen

De beloning van bestuurders van CBO’s, de ex-ante goedkeuring van tarieven door het College van Toezicht en de mogelijkheid tot verplichte samenwerking die zijn opgenomen in de Wet Toezicht blijven gehandhaafd. Deze onderwerpen worden NIET door de Richtlijn geharmoniseerd en het staat de Lidstaten vrij dergelijke kwesties nader te regelen. De overheid meent dat hogere eisen een Nederlandse collectieve organisatie als Buma/Stemra alleen maar goed kan doen doordat zij Buma/Stemra in internationaal opzicht een extra legitimatie geven. Voice – de koepelorganisatie van de CBO’s – had zelf nog een aantal strengere wensen bij de overheid neergelegd dan volgens de Richtlijn noodzakelijk is, maar de overheid wil daar niet aan. Het uitgangspunt voor de omzetting van de Richtlijn in nationaal recht is namelijk ‘getrouwe omzetting’.

Buma/Stemra is intussen al sinds vorig jaar aan het anticiperen op de nieuwe mogelijkheid voor het multiterritoriaal licentiëren van haar repertoire. Als gevolg van het sluiten van een ‘online processing’ overeenkomst met International Copyright Enterprise (ICE) en Network of Music Partners (NMP), ontvangt Buma/Stemra sinds maart van dit jaar van deze organisaties rapportages over het nationale en internationale online gebruik van haar muziek sinds januari 2015. ICE is een joint venture van STIM en het Britse PRS for Music. NMP is weer een joint venture van NCB en PRS for Music. Britannia rules, zoveel is duidelijk. Buma/Stemra heeft de muziekwerkgegevens van de bij Buma/Stemra aangesloten leden inmiddels naar de ICE database overgebracht. Door te kiezen voor een internationale samenwerking verwacht Buma/Stemra met name een investeringsefficiency te realiseren op het gebied van het verwerken van online gegevens.

Margriet Koedooder

Sectie Intellectueel Eigendomsrecht

Sectie Hoger Beroep & Second Opinion

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3