+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Tarieven en werkwijze

Tarieven en werkwijze


Wij zijn creatieve advocaten voor dynamische ondernemingen. Wij werken graag voor ondernemers en we nemen het begrip ondernemer ruim. Wij worden vooral blij van de samenwerking met ondernemers die in hun sector maken, creëren en innoveren.

TARIEVEN DE VOS & PARTNERS ADVOCATEN

Wij willen onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk houden. Daarom bieden wij verschillende dienstverleningsvarianten aan. Wij adviseren u graag over de best passende variant voor uw bedrijf, organisatie of voor u persoonlijk. Voorafgaand aan iedere opdracht leggen wij de wederzijdse rechten en plichten altijd vast in een brief met bijbehorende algemene voorwaarden, die op alle aan ons verstrekte opdrachten van toepassing zijn.

UURTARIEVEN EN MAANDELIJKSE FACTUREN

Veel dossiers die aan ons voorgelegd worden, zijn uniek. Het procesverloop is zeker niet altijd voorspelbaar en daardoor werken onze advocaten meestal op basis van een uurtarief. De hoogte ervan hangt af van een aantal factoren, waaronder de functie en de ervaring van de betreffende advocaat. Onze advocaten maken voor aanvang van de opdracht duidelijke afspraken over het te hanteren uurtarief. Dit uurtarief en de eventuele verschuldigdheid van een voorschot worden schriftelijk vastgelegd. Zo kan er geen misverstand ontstaan over de door ons gehanteerde tarieven. Naast het uurtarief brengen wij 7% kantoorkosten in rekening voor die kosten die wij niet specifiek in rekening kunnen brengen, zoals print- en telefoonkosten. Daar waar dit is aangewezen, brengen wij 21% BTW in rekening. Wij sturen onze facturen steeds op maandelijkse basis, voor het werk dat in de daaraan voorafgaande maand is verricht. Wij hanteren de door Nederlandse advocaten meest gebruikte norm van 1/10e uur (6 minuten) waarin onze verrichtingen op de factuur worden uitgedrukt. Is een advocaat bijvoorbeeld 2 uur voor u bezig met het opstellen van een contract, dan ziet u dat in de factuur terug als 20 verrichtingen van 6 minuten maal het uurtarief, plus 7% kantoorkosten en (eventueel) 21% BTW. U krijgt van ons altijd een specificatie van de verrichtingen meegestuurd met de factuur. Naast de aan uw dossier bestede tijd ziet u op de factuur tevens de gemaakte onkosten terug, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels KvK en eventuele reiskosten.

ALTERNATIEVE VERGOEDINGEN

Wij lossen voor onze cliënten niet alleen juridische problemen op, maar zijn voor hen ook vaak ‘sparringpartner’. Deze ontwikkeling, gevoegd bij de omvangrijke veranderingen in de informatietechnologie en de internationalisering van de maatschappij maken dat onze cliënten steeds vaker behoefte hebben aan een ander type vergoedingsafspraak dan het door ons gehanteerde uurtarief model.

Wij kunnen met u desgewenst separate afspraken maken over zo’n ander vergoedingsmodel. Voor onze grote, vaste cliënten is bijvoorbeeld een volumekorting bespreekbaar, terwijl met name voor zaken met een meer routinematig karakter een urenplafond kan worden afgesproken. Wilt u liever één toepasselijk uurtarief afspreken in plaats van de diverse door onze advocaten gehanteerde tarieven, dan is dat mogelijk. Voor zaken die niet uitmonden in een procedure, bijvoorbeeld voor het opstellen van een contract, is het mogelijk een vaste prijs met ons af te spreken. Voor cliënten die ons met name inschakelen om met hen mee te denken is bovendien een betaling op basis van een vaste abonnementsprijs beschikbaar. Soms is het mogelijk voor een specifieke zaak met ons een basisvergoeding af te spreken in combinatie met een succesfee. In alle gevallen is sprake van maatwerk. Vraagt u onze advocaten vooral naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

NO CURE NO PAY

Het uitvoeren van opdrachten op basis van ‘no cure no pay’ is onze advocaten en alle andere advocaten in Nederland niet toegestaan. De Nederlandse Orde van Advocaten verbiedt een dergelijke werkwijze, met name vanwege de spanning die dit model oplevert voor de kernwaarden ‘partijdigheid’ en ‘onafhankelijkheid’.

Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten bij wijze van experiment toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak te maken. Het betreft een uitzondering op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand.

Het experiment is in beginsel voor vijf jaar aangegaan met als uitdrukkelijk uitgangspunt het bieden van een grotere toegang tot het recht voor een specifieke groep rechtzoekenden. Het betreft de groep die niet valt onder de reikwijdte van de Wet op de rechtsbijstand en in beginsel dus niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar desalniettemin onvoldoende draagkrachtig is om zelf de kosten te dragen voor juridische bijstand. Een resultaat gerelateerd honorarium is dus alleen toegestaan in letselschade- en overlijdensschadezaken. Er zal daarbij bovendien sprake moeten zijn van (rechts)strijd over de aansprakelijkheid, over het causaal verband of de aanwezigheid van schade bij de cliënt.

De Vos & Partners Advocaten AmsterdamCopyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3