PRIVACY STATEMENT

devos.nl is een website van De Vos & Partners Advocaten N.V.
De Vos & partners hechten belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

 • Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
  De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. verbetering van onze website
  2. marketingdoeleinden
  3. social media sharing
 • Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft afgegeven, met een maximum van twee jaar.
 • Uw persoonsgegevens en derden
  De Vos & Partners verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.
 • De veiligheid van uw persoonsgegevens
  De Vos & Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.
 • Uw rechten
  U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan De Vos & partners N.V.: info@devos.nl.
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.
 • Vragen
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@devos.nl.