+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Bewind, mentorschap en curatele

Bewind, mentorschap en curatele

Bewind, mentorschap en curatele

Zolang je minderjarig bent (tot 18 jaar), maken de ouders belangrijke beslissingen voor de kinderen.

Vanaf 18 jaar bent u meerderjarig en mag u zelfstandig rechtshandelingen verrichten. U bent op dat moment handelingsbekwaam en kan bijvoorbeeld een huis of auto kopen of trouwen.

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. De wet geeft dan de mogelijkheid om diegene te beschermen, door een bewindvoerder, curator of mentor aan te stellen. Het informatieblad Curatele, bewind en mentorschap, te vinden op de website van Rijksoverheid, vat de maatregelen als volgt samen:

Bewind

Bewind ziet op de behartiging van financiële belangen. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om hun financiële belangen zelfstandig te behartigen. Soms kan worden volstaan met een bewind over een bepaald goed, bijvoorbeeld het huis, maar het is ook mogelijk om meerdere goederen onder bewind te stellen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen.  

Mentorschap

Mentorschap ziet op de behartiging van niet-financiële belangen (zoals medische verzorging en medicijngebruik). Deze maatregel is bijvoorbeeld nodig wanneer het gaat om dementerenden of verstandelijk gehandicapten. Beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding worden dan door de mentor, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, genomen.

Als degene die een mentor krijgt aangewezen minderjarige kinderen heeft, kan de rechter onder bepaalde omstandigheden ook bepalen dat de betrokkene niet in staat kan worden geacht het gezag over die minderjarige kinderen uit te oefenen.

Curatele

Curatele is de zwaarste vorm van belangenbehartiging. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. Deze maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening of drank- en/of drugsverslaafden.

Spoedprocedure ondercuratelestelling

Soms is het nodig dat er snel maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld omdat de betrokkene op het punt staat in gemeenschap van goederen te trouwen, terwijl de kinderen vinden dat de ouder niet wilsbekwaam is. De kantonrechter kan dan een provisionele bewindvoerder benoemen, deze persoon neemt voorlopig de financiële beslissingen voor de betrokkene. De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst of wanneer de curator met zijn taak begint.

Bewind, mentorschap en curatele aanvragen of wijzigen

De volgende personen of instellingen kunnen bewind, mentorschap en curatele aanvragen of wijzigen:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkene tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten);
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld een voogd);
  • de Officier van Justitie;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt bewind en mentorschap tegelijk of los van elkaar aanvragen. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen, maar u kunt wel verzoeken om de curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom.

Kosten

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek aan de rechtbank.Recente blog berichten • Bewind, mentorschap en curatele

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meerHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage