+31 (0)20 2060700info@devos.nl
To live is to think

Marcus Tullius Cicero
Jim Drenth

Jim Drenth

Advocaat

Rechten, master recht en onderneming (Universiteit Utrecht)

Jim Drenth (1992) vindt het prettig om in goed contact te staan met cliënten. Een cliënt kent zijn eigen zaak vaak erg goed, zo merkt hij telkens. Vanaf de dag waarop hij startte als advocaat, heeft Jim dan ook direct contact met cliënten. Het mooie aan zijn werk vindt hij het constante puzzelen. Soms heeft er al eerder een vergelijkbare zaak gespeeld, waardoor je een oplossingsrichting hebt, maar vaker vereist het unieke karakter van een zaak dat de advocaat een nieuwe oplossing moet bedenken. In beide gevallen is creatief denken en zoeken naar een logische oplossing een vereiste. Jim doet dat met verve.

Iemands probleem oplossen

Jim houdt ervan om telkens een nieuwe juridische vraag op te pakken, waar vaak snel een antwoord op moet komen. Als advocaat op de algemene praktijk, doet hij in korte tijd veel ervaring op in verschillende rechtsgebieden. Dat sluit goed aan bij de manier waarop hij in het leven staat. Jim is breed geïnteresseerd, en wil met zijn kennis graag iets betekenen voor anderen. Via zijn werk kan hij dan ook andermans juridische problemen oplossen.
Recente blog berichten • Jim Drenth

23-07-2021 - door Jim Drenth

“De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vervreemding, verloren gaan of beschadiging van eigendommen van bezoekers”

In garderobes hangen vaak bordjes met teksten zoals opgenomen in de titel van dit artikel. De bedoeling ervan is om de aansprakelijkheid van het bedrijf te beperken. Kan dat op deze manier? Onlangs is door de rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen over de geldigheid van een exoneratiebeding[1] op een toegangsbord bij een haventerminal. Deze situatie valt te vergelijken met het bordje bij de garderobe. In beide gevallen wil de eigenaar van het bedrijf dat regels gelden voor degenen die op het perceel komen (haventerminal) c.q. gebruik maken van de diensten (garderobe). Hier ziet u een foto van het betreffende bord uit de casus. Algemene voorwaarden Juridisch gezien worden deze borden beschouwd als algemene voorwaarden[2]. Dat moet als volgt gelezen worden: “U mag de haventerminal betreden, op voorwaarde dat de op het bord genoemde regels van toepassing zijn.”. Dat mag, zolang de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.  Algemene voorwaarden zijn overeengekomen als de ene partij (de wederpartij) de (gelding van de) algemene voorwaarden van de andere partij (de gebruiker) aanvaardt. Maar wanneer is sprake van aanvaarding? In de standaardsituatie worden de algemene voorwaarden als bijlage bij de hoofdovereenkomst gevoegd[3]. De wederpartij geeft daar vervolgens akkoord op - bijvoorbeeld door de hoofdovereenkomst te ondertekenen - waardoor de algemene voorwaarden zijn aanvaard (en dus overeengekomen). In sommige gevallen is fysieke ondertekening echter niet mogelijk of wenselijk. Neem het voorbeeld van de chauffeur en de haventerminal. Het is niet werkbaar om iedere chauffeur voorafgaand aan het betreden van de haventerminal de algemene voorwaarden te laten ondertekenen. In dat soort situaties kan een toegangsbord uitkomst bieden. Als daar gebruik van gemaakt wordt, geldt wel dat een chauffeur (lees: de wederpartij) de redelijke mogelijkheid geboden moet zijn om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden. Of een wederpartij een redelijke mogelijkheid geboden is, wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Dat maakt de jurisprudentie erg casuïstisch. Feiten en omstandigheden uit de casus In de zaak van de rechtbank Rotterdam heeft de rechter aangenomen dat de algemene voorwaarden, met daarin het exoneratiebeding, wel zijn overeengekomen. De rechtbank legde daaraan ten grondslag dat: Op het haventerrein het hanteren van algemene voorwaarden door middel van het plaatsen van borden gebruikelijk is en verondersteld mocht worden dat de wederpartij daar, als professioneel transportbedrijf, mee bekend was; De tekst duidelijk leesbaar was; De chauffeurs het terrein wekelijks betraden en bekend waren met het bord; De chauffeurs voorafgaand een instructiefilm hebben moeten bekijken en een afsluitende toets hebben moeten afleggen om hun cargo card te verkrijgen of vernieuwen. Hieruit volgt dat in dergelijke situaties goed gekeken moet worden naar de feitelijke omstandigheden zodat op grond daarvan bepleit kan worden of de algemene voorwaarden wel of niet zijn overeengekomen. Dat vergt goed en grondig overleg tussen advocaat en cliënt. Bij exoneratiebedingen kan het antwoord op die vraag het verschil zijn tussen volledige uitsluiting van aansprakelijkheid of volledige toekenning van een vordering. De gevolgen kunnen dus aanzienlijk zijn. Regelgeving en feiten en omstandigheden zijn altijd communicerende vaten. Onze advocaten kunnen u adviseren over de wisselwerking tussen beiden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over (de aanvaarding van) algemene voorwaarden? Neem dan vooral contact op met ons kantoor om door één van onze advocaten te worden geadviseerd. [1] Een exoneratiebeding is een beding ter (gedeeltelijke) uitsluiting van aansprakelijkheid [2] Ingevolge artikel 6:231 BW zijn algemene voorwaarden immers een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatst genoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. [3] Ingevolge artikel 6:233 sub b BW dient de gebruiker de wederpartij de redelijke mogelijkheid te hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te vernemen.

Lees meer

23-04-2021 - door Jim Drenth

Geen reactie op uw (aangetekende) post ontvangen? De ontvangsttheorie en de praktijk.

We kennen het allemaal wel. Na het versturen van een e-mail of (aangetekende) brief wordt er niet gereageerd. Niet alleen onbeleefd, maar ook hinderlijk; want hoe nu verder? Procederen? Maar wat als de geadresseerde vervolgens ontkent uw post te hebben ontvangen? Zoiets kan verregaande juridische gevolgen hebben. Zo is het voor bepaalde vorderingen nodig dat de wederpartij eerst in verzuim is komen te verkeren (lees over verzuim de bijdrage van mijn collega Roeland van Gelder hier) en dat moet aangetoond kunnen worden! In de regel is daarvoor een ingebrekestelling vereist. Wat doe je als de wederpartij betwist deze brief te hebben ontvangen? Zonder ingebrekestelling geen verzuim en zonder verzuim kan uw hele vordering als een kaartenhuis ineen vallen. Geen fijne gedachte halverwege een procedure. Gelukkig kan deze situatie voorkomen worden door op de hoogte te zijn van de betreffende regelgeving en die goed toe te passen. De ontvangsttheorie In Nederland geldt de ontvangsttheorie. Die volgt uit artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. De gedachte van de ontvangsttheorie is dat – de naam zegt het al – een geadresseerde de verklaring heeft ontvangen.[1] Kennisname van de inhoud is niet relevant. Normaal gesproken weet een afzender door de reactie van de geadresseerde dat de verklaring is ontvangen. Maar wat als er geen reactie komt? Is de verklaring dan (tijdig)[2] ontvangen? In sommige gevallen kan het niet (tijdig) bereiken van een verklaring alsnog voor rekening en risico van de geadresseerde komen. Het gaat om gevallen waarin de verklaring de geadresseerde niet (tijdig) heeft bereikt door: Eigen handelingen van de geadresseerde; Handelingen van personen voor wie de geadresseerde aansprakelijk is; Andere omstandigheden die de geadresseerde betreffen en rechtvaardigen dat hij/zij het nadeel draagt. Eigen handelen geadresseerde Een goed voorbeeld hiervan is het geval waarin de verklaring de geadresseerde niet tijdig bereikt omdat deze met vakantie is gegaan zonder zaken op orde te stellen. Het verweer “maar ik was op de Bahama’s” gaat niet op. Ook de situatie dat de geadresseerde juist niet heeft gehandeld, terwijl dat wel verwacht mocht worden, komt voor diens rekening. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de postbode, bij het niet aantreffen van de geadresseerde voor het tekenen van een aangetekende brief, een afhaalbericht achterlaat, maar dat de geadresseerde de brief niet afhaalt.[3] Handelingen van personen voor wie de geadresseerde aansprakelijk is Uw kind (waarvoor u als geadresseerde risicoaansprakelijk bent) verstopt de brief of post raakt zoek binnen een bedrijf. Andere omstandigheden die de geadresseerde betreffen en rechtvaardigen dat hij/zij het nadeel draagt Gedacht kan worden aan een computerstoring binnen een bedrijf of het door de geadresseerde belanden in het ziekenhuis of gevangenis. In bovenstaande gevallen komt het niet bereiken voor rekening en risico van de geadresseerde, maar moet de afzender (op de een of andere manier) wel achter die omstandigheden zijn gekomen. Vaker dan niet zal een afzender die omstandigheden niet kennen. Wat als geadresseerde in die gevallen volhardt in de stelling de verklaring niet te hebben ontvangen? Betwisting van ontvangst Uitgangspunt is dat degene die zich beroept op ontvangst van een verklaring, bij betwisting daarvan, zal moeten aantonen dat de verklaring de wederpartij heeft bereikt. De Hoge Raad verwoordde het als volgt: ‘Indien de ontvangst van de verklaring wordt betwist, brengt een redelijke, op de behoeften van de praktijk afgestemde, uitleg mee dat de afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen en zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring aldaar is aangekomen.’[4] Allereerst moet aangetoond worden dat de verklaring naar het juiste adres is gestuurd.[5] Lastiger is om aan te tonen dat de verklaring de geadresseerde ook daadwerkelijk heeft bereikt. Dat wordt in de regel bewezen door het overleggen van door de postbode ontvangen stickers en afhaalberichten of digitale ontvangstbewijzen. Het goed instrueren van de postbode en het vastleggen van bewijs zijn noodzakelijk. Het versturen van een verklaring per deurwaardersexploot kan ook uitkomst bieden. Daar zijn natuurlijk wel extra kosten aan verbonden. Denk bij verzending van een verklaring dus goed na over de manieren waarop later aangetoond kan worden dat deze verklaring de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt. Conclusie De gemiddelde persoon zal menen dat het aangetekend verzenden van post genoeg is om als bewijs van ontvangst te dienen. De gemiddelde advocaat weet echter dat dit lang niet altijd het geval is. Betwisting van ontvangst kan verregaande gevolgen hebben. Raadpleeg daarom vooral onze advocaten, zodat de ontvangsttheorie voor u geen praktijk zal worden.[6] [1] Een verklaring zal in de regel gedaan worden in de vorm van een (aangetekende) brief of e-mail, maar dat hoeft niet. Een verklaring kan ook mondeling zijn. [2] Het woordje tijdig kan relevant zijn in verband met wettelijk verplichte termijnen. Denk bijvoorbeeld aan de 14-dagen brief ex 6:96 lid 6 BW. [3] Wel zal de afzender bij betwisting van ontvangst moeten bewijzen dat de postbode een afhaalbericht heeft achtergelaten (en zie dat maar eens te bewijzen…), zie ECLI:NL:RBNNE:2020:82, r.o. 6.5 [4] ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, r.o. 3.2.2. [5] Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de geadresseerde onlangs is verhuisd. Al snel kan dan gedacht worden aan het bijvoegen van een uittreksel waaruit blijkt waar de geadresseerde wanneer stond ingeschreven. [6] De inhoud van dit artikel is mede tot stand gekomen door onze student-stagiaire Hannah Dorignaux, waarvoor dank!    

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Ondernemers en particulieren

Opleiding

Universiteit van Utrecht, Privaatrechtelijke rechtspraktijk.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, , Consumentenrecht, Geschillenbeslechting, Huurrecht, Procesrecht, Vastgoed en Bouwrecht

Expertises

Handel, Industrie & MKB, Rechtsbijstandsverzekeraars

Contact

t: 020-2060737
m: jdrenth@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Marjon Verburg

Secretariaat

t: 020-2060764

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage