+31 (0)20 2060700info@devos.nl
To live is to think

Marcus Tullius Cicero
Jim Drenth

Jim Drenth

Advocaat

Rechten, master recht en onderneming (Universiteit Utrecht)

Jim Drenth (1992) vindt het prettig om in goed contact te staan met cliënten. Een cliënt kent zijn eigen zaak vaak erg goed, zo merkt hij telkens. Vanaf de dag waarop hij startte als advocaat, heeft Jim dan ook direct contact met cliënten. Het mooie aan zijn werk vindt hij het constante puzzelen. Soms heeft er al eerder een vergelijkbare zaak gespeeld, waardoor je een oplossingsrichting hebt, maar vaker vereist het unieke karakter van een zaak dat de advocaat een nieuwe oplossing moet bedenken. In beide gevallen is creatief denken en zoeken naar een logische oplossing een vereiste. Jim doet dat met verve.

Iemands probleem oplossen

Jim houdt ervan om telkens een nieuwe juridische vraag op te pakken, waar vaak snel een antwoord op moet komen. Als advocaat op de algemene praktijk, doet hij in korte tijd veel ervaring op in verschillende rechtsgebieden. Dat sluit goed aan bij de manier waarop hij in het leven staat. Jim is breed geïnteresseerd, en wil met zijn kennis graag iets betekenen voor anderen. Via zijn werk kan hij dan ook andermans juridische problemen oplossen.
Recente blog berichten • Jim Drenth

31-12-2021 - door Jim Drenth

Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Bij het aangaan van overeenkomsten hanteren partijen vaak algemene voorwaarden met verstrekkende gevolgen. Vaak voorkomende voorwaarden gaan over de (beperking van de) aansprakelijkheid, uitsluiting van wettelijke bevoegdheden (opschorting, verrekening, vernietiging, etc) en wijze van geschilbeslechting. Het zal vaak de opdrachtnemer zijn die dicteert welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar dat hoeft niet[1]. Aangezien het antwoord op de vraag of en aan welke algemene voorwaarden partijen gebonden zijn het verschil kan zijn tussen winst of verlies in een procedure, is het zaak om daar voldoende aandacht aan te besteden. In een recente zaak van het hof Arnhem-Leeuwarden[2] twisten partijen over de vraag of de algemene voorwaarden op een deel van de werkzaamheden van toepassing was. Het antwoord op die vraag maakte dat het hof oordeelde onbevoegd te zijn om kennis te nemen van de zaak. Behoudens een andersluidend oordeel in cassatie, houdt het oordeel van het hof in dat de gehele procedure opnieuw gevoerd zal moeten worden bij de juiste instantie. Een kostbare en langdurige exercitie. Hoe kwam het hof tot dit oordeel?  Feiten van de zaak In deze zaak zijn twee grote bouwondernemingen, Casconed en MBS, in overleg getreden voor de realisatie van bouwprojecten in Rotterdam en Amsterdam. Partijen hadden daarvoor al enkele malen samengewerkt. MBS heeft voor het werk in Rotterdam een schriftelijke overeenkomst met daarbij gevoegde algemene voorwaarden opgesteld en aan Casconed verzonden en daarbij opgemerkt: “In dezelfde lijn zou ik ook Amsterdam aan je willen bevestigen, echter hier hebben we een totaalprijs voor afgesproken van €215.000.excl.BTW. Laat maar even weten of ik dit zo kan bevestigen.” Voor het werk in Amsterdam is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld. MBS heeft nagelaten een deel van de facturen voor het werk in Amsterdam te betalen, waarop Casconed een procedure aanhangig maakte bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. MBS verweerde zich in de procedure met een onbevoegdheidsberoep op grond van de in de algemene voorwaarden opgenomen geschillenregeling. In eerste aanleg slaagde dit verweer, waarop Casconed hoger beroep instelde. Oordeel hof Het hof oordeelt dat de algemene voorwaarden ook voor wat betreft het werk in Amsterdam van toepassing zijn en overweegt daartoe als volgt: “Gelet op het feit dat partijen professionele contractspartijen zijn, partijen in het verleden diverse malen zaken met elkaar hebben gedaan, MBS expliciet per e-mail kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’ in lijn zou zijn met ‘het werk Rotterdam’ (en Casconed daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt), op die laatste overeenkomst de algemene voorwaarden van MBS van toepassing zijn, Casconed niet heeft geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of de inhoud ervan en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij een opdracht als deze gebruikelijk zijn, zodat Casconed daarop ook bedacht had dienen te zijn, is het hof van oordeel dat de algemene voorwaarden van MBS deel uitmaken van de overeenkomst voor ‘het werk Amsterdam’.”  Oftewel, uit de feiten en omstandigheden volgt dat Casconed de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ook voor het werk in Amsterdam heeft aanvaard, althans MBS mocht erop vertrouwen dat dit het geval was. Aangezien uit de algemene voorwaarden volgt dat geschillen moeten worden beslecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, verklaart het hof zich onbevoegd om kennis te nemen van de zaak. Casconed wordt veroordeeld in de proceskosten. Een vervelend oordeel voor Casconed, die zich, zonder enig inhoudelijk oordeel te hebben gehad, nu voor de vraag gesteld ziet om tegen dit oordeel cassatie in te stellen of om de hele procedure alsnog aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het komt geregeld voor dat partijen twisten over de gebondenheid aan algemene voorwaarden. De beoordeling daarvan luistert nauw en is afhankelijk van (een interpretatie van) de feiten en omstandigheden.[3] De gevolgen kunnen groot zijn. Indien er vragen zijn over (de beoordeling van) algemene voorwaarden kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor om met één van onze advocaten de vraag te bespreken en te worden geadviseerd. [1] Als partijen ieder hun eigen algemene voorwaarden willen hanteren, dan is er sprake van battle of forms en geldt in het Nederlands recht de vuistregel van artikel 6:225 lid 3 BW, de first shot rule. De algemene voorwaarden van de partij die als eerste zijn/haar algemene voorwaarden toepasselijk heeft verklaard gelden, tenzij de andere partij deze uitdrukkelijk verwerpt. Deze regel is van aanvullend recht en kan opzij worden gezet door de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang kan zijn of partijen eerder zaken met elkaar hebben gedaan. Bij internationale overeenkomsten kunnen andere regels gelden, zoals de last shot rule en de knocked out rule. [2] ECLI:NL:GHARL:2021:8356 [3] Zie bijvoorbeeld ook: ECLI:NL:HR:2011:BT6684, waarin gebondenheid aan de algemene voorwaarden werd aangenomen nadat in de pre-contractuele fase meerdere offertes waren toegezonden, maar niet telkens de algemene voorwaarden waren bijgevoegd. 

Lees meer

23-07-2021 - door Jim Drenth

“De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vervreemding, verloren gaan of beschadiging van eigendommen van bezoekers”

In garderobes hangen vaak bordjes met teksten zoals opgenomen in de titel van dit artikel. De bedoeling ervan is om de aansprakelijkheid van het bedrijf te beperken. Kan dat op deze manier? Onlangs is door de rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen over de geldigheid van een exoneratiebeding[1] op een toegangsbord bij een haventerminal. Deze situatie valt te vergelijken met het bordje bij de garderobe. In beide gevallen wil de eigenaar van het bedrijf dat regels gelden voor degenen die op het perceel komen (haventerminal) c.q. gebruik maken van de diensten (garderobe). Hier ziet u een foto van het betreffende bord uit de casus. Algemene voorwaarden Juridisch gezien worden deze borden beschouwd als algemene voorwaarden[2]. Dat moet als volgt gelezen worden: “U mag de haventerminal betreden, op voorwaarde dat de op het bord genoemde regels van toepassing zijn.”. Dat mag, zolang de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.  Algemene voorwaarden zijn overeengekomen als de ene partij (de wederpartij) de (gelding van de) algemene voorwaarden van de andere partij (de gebruiker) aanvaardt. Maar wanneer is sprake van aanvaarding? In de standaardsituatie worden de algemene voorwaarden als bijlage bij de hoofdovereenkomst gevoegd[3]. De wederpartij geeft daar vervolgens akkoord op - bijvoorbeeld door de hoofdovereenkomst te ondertekenen - waardoor de algemene voorwaarden zijn aanvaard (en dus overeengekomen). In sommige gevallen is fysieke ondertekening echter niet mogelijk of wenselijk. Neem het voorbeeld van de chauffeur en de haventerminal. Het is niet werkbaar om iedere chauffeur voorafgaand aan het betreden van de haventerminal de algemene voorwaarden te laten ondertekenen. In dat soort situaties kan een toegangsbord uitkomst bieden. Als daar gebruik van gemaakt wordt, geldt wel dat een chauffeur (lees: de wederpartij) de redelijke mogelijkheid geboden moet zijn om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden. Of een wederpartij een redelijke mogelijkheid geboden is, wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Dat maakt de jurisprudentie erg casuïstisch. Feiten en omstandigheden uit de casus In de zaak van de rechtbank Rotterdam heeft de rechter aangenomen dat de algemene voorwaarden, met daarin het exoneratiebeding, wel zijn overeengekomen. De rechtbank legde daaraan ten grondslag dat: Op het haventerrein het hanteren van algemene voorwaarden door middel van het plaatsen van borden gebruikelijk is en verondersteld mocht worden dat de wederpartij daar, als professioneel transportbedrijf, mee bekend was; De tekst duidelijk leesbaar was; De chauffeurs het terrein wekelijks betraden en bekend waren met het bord; De chauffeurs voorafgaand een instructiefilm hebben moeten bekijken en een afsluitende toets hebben moeten afleggen om hun cargo card te verkrijgen of vernieuwen. Hieruit volgt dat in dergelijke situaties goed gekeken moet worden naar de feitelijke omstandigheden zodat op grond daarvan bepleit kan worden of de algemene voorwaarden wel of niet zijn overeengekomen. Dat vergt goed en grondig overleg tussen advocaat en cliënt. Bij exoneratiebedingen kan het antwoord op die vraag het verschil zijn tussen volledige uitsluiting van aansprakelijkheid of volledige toekenning van een vordering. De gevolgen kunnen dus aanzienlijk zijn. Regelgeving en feiten en omstandigheden zijn altijd communicerende vaten. Onze advocaten kunnen u adviseren over de wisselwerking tussen beiden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over (de aanvaarding van) algemene voorwaarden? Neem dan vooral contact op met ons kantoor om door één van onze advocaten te worden geadviseerd. [1] Een exoneratiebeding is een beding ter (gedeeltelijke) uitsluiting van aansprakelijkheid [2] Ingevolge artikel 6:231 BW zijn algemene voorwaarden immers een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatst genoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. [3] Ingevolge artikel 6:233 sub b BW dient de gebruiker de wederpartij de redelijke mogelijkheid te hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te vernemen.

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Ondernemers en particulieren

Opleiding

Universiteit van Utrecht, Privaatrechtelijke rechtspraktijk.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, , Consumentenrecht, Geschillenbeslechting, Huurrecht, Procesrecht, Vastgoed en Bouwrecht

Expertises

Handel, Industrie & MKB, Rechtsbijstandsverzekeraars

Contact

t: 020-2060737
m: jdrenth@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Marjon Verburg

Secretariaat

t: 020-2060764

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage