+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Marthe Wiebe

Marthe Wiebe

Advocaat

Marthe Wiebe werkt sinds 2016 bij de Vos & Partners Advocaten. Ze adviseert in zakelijke geschillen op het gebied van insolventierecht in brede zin (insolventie en herstructurering). Daarnaast wordt Marthe regelmatig door de rechtbank Amsterdam aangesteld tot curator in faillissementen en assisteert zij andere curatoren bij de afwikkeling van hun faillissementen. Hierdoor heeft zij meegewerkt aan (grote) faillissementen als Intertoys, AWEPA en Supremia.

Marthe is een ambitieuze en enthousiaste advocaat met een echte hands-on mentaliteit. Dit komt goed van pas bij de faillissementen waarin zij als curator in een korte tijd een onderneming moet doorgronden en snel beslissingen moet nemen.

Het leuke aan haar werk? Direct contact en mensen helpen zijn ‘in the end’ voor Marthe de belangrijkste drijfveren. De ondernemers waar ze voor werkt komen dan ook graag bij het kantoor langs voor een gesprek. De sfeer bij De Vos & Partners spreekt hen aan. Die prettige sfeer is voor Marthe, die zichzelf vooral ziet als een rationele advocaat, een reden om met plezier bij het kantoor te werken.

Marthe is lid van de Vereniging JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)
Recente blog berichten • Marthe Wiebe

21-05-2021 - door Marthe Wiebe

Survivaltips voor ondernemers

Gloort er licht aan het eind van de (corona)tunnel? Hoewel nog steeds historisch weinig faillissementen worden uitgesproken - in februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990 - is sprake van een stijgende trend. Zo werden er in maart 2021 44 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 30 faillissementen ten opzichte van februari 2021. Dit is niet vreemd. Met de stapsgewijze opening van de samenleving  kunnen veel ondernemers niet echt uit de voeten. Nog steeds kunnen ondernemers niet op de gebruikelijke wijze hun bedrijfsvoering voortzetten. En dat zorgt voor problemen. Zo hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Een gedeelte van deze ondernemers zal de steun weer moeten terugbetalen. Om hoeveel ondernemers dit precies gaat, is op dit moment nog onduidelijk. Uit de brief die demissionair minister Koolmees in maart 2021 aan de Tweede Kamer stuurde bleek dat zeker 20.000 ondernemers, die gebruik maakten van de NOW1-regeling, de subsidie (deels) moeten terugbetalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 291 miljoen euro. Dit bedrag zal, gelet op de daarna verstrekte subsidies, vrijwel zeker verder oplopen. Ondanks de toegenomen vaccinatiegraad en stapsgewijze opening van de samenleving, staat ondernemers dus nog een zware tijd te wachten. Ter voorkoming van een faillissement, is er gelukkig nog een aantal dingen die u als ondernemer kunt doen. 1. Doe een beroep op de Betalingsuitstelwet Als het faillissement van uw onderneming wordt aangevraagd of beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser dreigen kunt u een beroep doen op de betalingsuitstelregeling opgenomen in de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. Deze regeling geldt op dit moment tot 1 juni 2021, maar de kans is aanwezig dat de wet bij koninklijk besluit wordt verlengd. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet is specifiek gericht op de ondernemer die door de coronacrisis (en daarmee samenhangende maatregelen) zijn onderneming niet kan voortzetten en daardoor zijn schulden niet kan voldoen. Toewijzing van het uitstelverzoek biedt helaas slechts beperkte bescherming. De wet voorziet in een tijdelijke schorsing en/of uitstel, maar niet in een wijziging van rechten (wat bijvoorbeeld wel mogelijk is in de WHOA). Bovendien geldt de wet voor één schuldeiser en wordt de tijdelijke schorsing en/of uitstel slechts verleend voor de duur van 2 maanden, eventueel met verlenging tot 6 maanden. Heeft u schulden bij de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor geen beroep doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. De Belastingdienst heeft namelijk een eigen regeling voor betalingsuitstel. 2. Ga met individuele schuldeisers in gesprek Indien er sprake is van meerdere schuldeisers, dan is de Betalingsuitstelwet minder effectief. Immers zou voor elke schuldeiser apart een beroep op voornoemde wet moeten worden gedaan. In dat geval kunt u proberen om zelf een regeling te treffen met uw schuldeisers. De coronacrisis heeft laten zien dat veel marktpartijen bereid zijn coulance te verlenen. Bijkomend voordeel: u bent hier wat dat betreft niet aan regels gebonden. Wel van belang is dat u een goed overzicht van schulden maakt en afspraken schriftelijk vastlegt. Daarbij hebben overheidsbedrijven, zoals de Belastingdienst en het UWV, een eigen regeling voor betalingsuitstel. Het loont om hier een beroep op te doen. Deze regelingen zijn namelijk opgesteld om de ondernemer tegemoet te komen, zijn makkelijk online aan te vragen én hanteren ruime afbetalingstermijnen (tot 36 maanden). 3. Onderzoek een WHOA-procedure Zijn individuele schuldeisers niet bereid in gesprek te gaan over betalingsuitstel, dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) een uitkomst bieden. Deze wet maakt het voor u als ondernemer makkelijker om een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo dient uw onderneming in de kern levensvatbaar te zijn. Ook zijn er (formele) eisen waar het akkoord aan moet voldoen. Hiervoor is juridische bijstand vereist en dat zal kosten met zich meebrengen. Groot voordeel echter is dat een akkoord dwingend kan worden opgelegd aan schuldeisers, zelfs aan diegenen die niet met het akkoord hebben ingestemd. De WHOA-procedure biedt hierdoor de mogelijkheid om uw schulden te herstructureren zodat uw onderneming weer financieel gezond wordt. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van De Vos & Partners. Zij helpen u graag verder in deze bijzondere tijd.     

Lees meer

02-03-2021 - door Marthe Wiebe

Het eerste homologatievonnis onder de WHOA!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA geeft ondernemingen die in financiële nood verkeren een mogelijkheid om hun schulden te herstructureren en een faillissement te voorkomen. Het was even afwachten, maar op vrijdag 19 februari 2021 heeft de rechtbank Amsterdam voor het eerst een akkoord gehomologeerd (‘goedgekeurd’) onder de nieuwe wet.  Het in Haarlem gevestigde Jurlights was voor de corona-crisis een goedlopende onderneming gespecialiseerd in lichtshows. De komst van de corona-crisis bracht daar verandering in. Sinds 15 maart 2020 zijn grote evenementen niet meer toegestaan, waardoor de activiteiten van Jurlights volledig stil vielen. In de zomer van 2020 heeft Jurlights geprobeerd een reorganisatie door te voeren om kosten te besparen. Vervolgens heeft zij geprobeerd om – vóór de inwerkingtreding van de WHOA - haar schuldeisers een (buitengerechtelijk) akkoord aan te bieden. Dit akkoord slaagde niet omdat enkele schuldeisers niet instemden met het akkoord. Voor het slagen van een (buitengerechtelijk) akkoord is immers vereist dat alle schuldeisers daarmee instemmen. WHOA traject Met de inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 ontstond een nieuw herstructureringsinstrument, dat door Jurlights met beide handen werd aangegrepen. Al op 29 december 2020 startten Jurlights en Jurlights Holding een WHOA traject. In dit traject werd aan drie klassen (een retentor, de Belastingdienst en de concurrente schuldeisers) een akkoord aangeboden.    Alle drie de klassen stemden uiteindelijk voor homologatie van het akkoord. Interessant gegeven is dat de Belastingdienst zich pas na het verstrijken van de stemtermijn akkoord verklaarde met de homologatie. Hierdoor telde zijn stem niet meer mee. Dat is jammer. Een schuldenaar lijkt er verstandig aan te doen om, indien de stem van de Belastingdienst relevant is voor het slagen van het akkoord, een langere stemtermijn te hanteren. Verder valt op dat de concurrente schuldeisers vrijwel unaniem instemden met een uitkering van slechts 16% van hun vordering. Uit het vonnis blijkt niet of zich onder de concurrente schuldeisers ook Mkb’ers bevonden. Over de bescherming van deze groep schuldeisers is veel te doen geweest. Op 18 mei 2020 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op grond waarvan is bepaald dat Mkb-schuldeisers in een WHOA traject minimaal 20% van hun vordering uitbetaald moeten krijgen. Dit is slechts anders indien de klasse waartoe de Mkb’ers behoren instemt met een lagere uitkering of in het geval dat de schuldenaar zwaarwegende redenen aanvoert voor een lager uitkeringspercentage. Deze zwaarwegende redenen zullen echter door de rechter worden getoetst. In deze procedure heeft de concurrente klasse, vrijwel unaniem, ingestemd met een uitkering van 16% van hun vordering. Hierdoor kwam mogelijke Mkb’ers geen minimumbescherming toe. Als Mkb’er doet u er aldus verstandig aan om goed te letten op het uitkeringspercentage dat u wordt aangeboden. Toetsing rechtbank In een WHOA traject zal een aangeboden akkoord worden gehomologeerd, tenzij zich een van de in de WHOA opgenomen weigeringsgronden voordoet. De rechtbank ziet in deze procedure geen redenen om het aangeboden akkoord niet te homologeren. De rechtbank neemt in haar beoordeling onder meer mee dat de schuldenaren voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij beiden, als gevolg van de corona-crisis, verkeren in een toestand waarin zij met het betalen van hun schulden niet kunnen voortgaan en dat zonder een akkoord een faillissement het enige alternatief is. Tot slot maakt deze uitspraak maakt ook duidelijk dat de rechtbanken voorlopig een praktische aanpak hanteren met betrekking tot de vele (nieuwe) formaliteiten uit de WHOA. Zo heeft het akkoord dat werd aangeboden aan de schuldeisers betrekking op eigen schulden van zowel Jurlights áls Jurlights Holding. De rechtbank oordeelt dat ten aanzien van deze eigen schulden eigenlijk twee afzonderlijke akkoorden hadden moeten worden aangeboden. Dit is niet gebeurd. Toch ziet de rechtbank dit bij deze eerste homologatie door de vingers. Immers moet voor alle schuldeisers duidelijk zijn geweest dat in feite sprake was van twee akkoorden en hebben alle klassen ingestemd met het akkoord. WHOA: geslaagd instrument? Met de eerste homologatie van een akkoord wordt steeds duidelijker hoe de WHOA wordt toegepast in de praktijk. Heeft zij de test glansrijk doorstaan? Daar ziet het wel naar uit. Uit deze eerste procedure blijkt dat een schuldenaar haar schulden volledig heeft kunnen herstructureren. En dat binnen een termijn van enkele weken! Het doel van de WHOA lijkt daarmee gehaald. Zeker nu een buitengerechtelijk akkoord van dezelfde schuldenaar (eerder) werd weggestemd. Daarmee is de WHOA een sterk instrument voor ondernemers in nood.   Heeft u vragen over de WHOA of bent u als schuldeiser betrokken bij een WHOA-traject? Neem dan vrijblijvend contact op met Marthe Wiebe van De Vos & Partners Advocaten.

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Middelgrote ondernemingen en particulieren

Opleiding

Universiteit Utrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid), 2010 - Temple University Beasley School of Law, Philadelphia (semester), 2012 - Universiteit Utrecht (Master Privaatrecht), 2014 - Beroepsopleiding Advocatuur (NOvA), 2017

Rechtsgebieden

Faillissementsrecht en Herstructurering, Ondernemingsrecht

Expertises

Handel, Industrie & MKB, Insolventie

Contact

t: +31 (0)20 2060725
m: mwiebe@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Djuanita van Haandel

Secretariaat

t: 020-2060729

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage