+31 (0)20 2060700info@devos.nl
To the point en pragmatisch

Nicolet Don
Nicolet Don

Nicolet Don

Advocaat

Nicolet Don (1968) begon haar advocatencarrière op Sint Maarten (NA). De “hands on” mentaliteit die daar vereist was, heeft zij nog steeds en wordt gewaardeerd door haar cliënten. Ze is duidelijk en realistisch, ze heeft verstand van zaken over de sectoren waarin zij actief is en probeert voor haar cliënten het maximale uit een zaak te halen als het tot een juridisch geschil komt. Daarbij gaat zij het voeren van procedures niet uit de weg maar zij zal haar cliënten ook zeker adviseren niet onnodig procedures te voeren.

Veel proceservaring

Nicolet adviseert haar cliënten (met name ondernemers) over al hetgeen juridisch op hun pad komt als het gaat om algemene voorwaarden, contracten, overeenkomsten van opdracht, huurovereenkomsten, aanneemovereenkomsten en projectontwikkelingsovereenkomsten. Waar nodig zal zij voorts niet schromen te procederen. Nicolet heeft namelijk veel proceservaring, zowel op het gebied van handelsrecht, contractenrecht, civiel vastgoed als bouwrecht en kent de kneepjes van het procesrecht.
Recente blog berichten • Nicolet Don

23-07-2021 - door Nicolet Don

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een artikel geschreven over de mogelijkheden voor huurders om aanspraak te maken op een huurkorting in verband met de door de overheid voorgeschreven coronamaatregelen. Uit die uitspraken blijkt dat rechters van mening zijn dat de coronamaatregelen kunnen worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden. In dat geval staat het de rechter vrij om de huurovereenkomst tijdelijk aan te passen, zoals het toepassen van een tijdelijke huurkorting. Uit meerdere recente uitspraken volgt, dat wanneer een huurder kan aantonen dat hij ten gevolge van de coronamaatregelen minder omzet heeft kunnen generen, hij in aanmerking komt voor zo’n huurkorting. Rechters hanteren daarbij een formule die erop neerkomt dat de huurkorting gelijk is aan de helft van de omzet die de huurder in 2020/2021 minder heeft kunnen genereren dan in 2019. De verminderde omzet wordt in dat geval volgens het “share the pain-principe” gelijkelijk tussen huurder en verhuurder gedeeld. In maart van dit jaar heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen gesteld:  Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW? Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld? (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden? Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade? Het is de verwachting dat de Hoge Raad in het najaar van dit jaar zich over voornoemde vragen zal uitlaten. Ondertussen is in uitspraken verder uitgemaakt dat bij de door de huurder gegeneerde omzet ook de verkregen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-subsidie dient te worden opgeteld om vast te stellen hoeveel minder omzet door de coronamaatregelen is geleden. Dat geldt niet voor de door de huurder verkregen NOW-subsidie. Die is immers puur voor het dekken van arbeidsgerelateerde kosten. Bij de posten waarmee rekening dient te worden gehouden ter vaststelling van de door de huurder gegeneerde omzet is sinds een op 9 juli 2020 door de rechtbank Rotterdam gewezen tussenvonnis in een zaak, aangespannen door Scotch & Soda Retail B.V. tegen haar verhuurder, een extra post bijgekomen. De rechter heeft geoordeeld dat ook de omzet gerealiseerd door verkopen via de webshop moet worden opgeteld bij de door de huurder gegeneerde omzet. Dat deze webshop-verkopen worden gerealiseerd door een andere vennootschap vindt de rechter niet van belang nu de andere vennootschap tot hetzelfde concern behoort als de huurder, Scotch & Soda Retail B.V. De rechter vindt het niet onaannemelijk dat een deel van de omzet die normaliter door Scotch & Soda Retail B.V. in haar fysieke winkels zou zijn behaald, is weggevloeid richting de online verkopen via de webshop. Door de coronamaatregelen, waaronder de sluiting van de fysieke winkels per 15 december 2020, is het winkelend publiek immers voor het doen van aankopen vooral aangewezen op de webshop. In dat licht bezien acht de kantonrechter het niet redelijk om de vanuit Nederland behaalde omzet uit de online verkoop via de webshop volledig buiten beschouwing te laten. In verband met voornoemd oordeel is Scotch & Soda Retail B.V. in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te over de vraag of, en zo ja in hoeverre, de omzet van de winkels van Scotch & Soda is weggevloeid richting de webshop, waarbij alleen relevant is de vanuit Nederland via de webshop behaalde omzet. Scotch & Soda zal in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte hierover nader uit te laten, waarbij zij haar standpunten dienaangaande met stukken (waaronder in elk geval de relevante objectieve omzetcijfers) dient te onderbouwen. Het is afwachten hoe het eindoordeel in voornoemde procedure zal luiden maar deze uitspraak zal vermoedelijk wel leiden tot een lagere huurkorting waarop huurders aanspraak kunnen maken. Vraagt u zichzelf af of u als huurder in aanmerking kunt komen voor een huurkorting en of u als verhuurder uw huurder een huurkorting dient te verlenen? Bel of e-mail mij gerust. Ik kan u dan nader informeren over de meest recente ontwikkelingen. To be continued………  

Lees meer

30-04-2021 - door Nicolet Don

Annuleren van een groepsaccommodatie

Een aantal van u heeft ofwel als huurder ofwel als verhuurder vlak voor aanvang van de Coronacrisis voor een gezellig familieweekend in het najaar van 2020 ergens in Nederland een groepsaccommodatie gehuurd/verhuurd. Het verblijf op deze groepsaccommodatie kon vervolgens niet doorgaan vanwege de Corona-regels die o.a. bepalen dat verhuurders van groepsaccommodaties voor hun huurders de 1,5 meter regelen dienen te garanderen. Wat zijn de rechten en plichten met betrekking tot deze reserveringen voor de betrokken? In het hiernavolgende zal ik ingaan op zowel de positie van de huurder als de verhuurder. Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als huurder? Om te kunnen bepalen wat uw rechten en plichten zijn, is van belang om eerst vast te stellen waarom uw reservering niet is doorgegaan. Als uw verhuurder genoodzaakt was tot het annuleren van uw reservering voor een groepsaccommodatie vanwege de Corona-regels, dan kunt u zich als huurder op het standpunt stellen dat de verhuurder zijn verplichtingen jegens u niet is nagekomen. In juridische termen geldt dan dat de verhuurder jegens u in verzuim is. De wet bepaalt dat u in dat geval het recht heeft om de reservering te ontbinden. U kunt dan aanspraak maken op terugbetaling van een reeds gedane (aan)betaling. U kunt echter geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade door de ontbinding. De wet (artikel 6:75 BW) bepaalt namelijk dat in geval van overmacht de schuldeiser geen recht heeft op schadevergoeding. De Coronacrisis wordt gezien als een overmachtssituatie. Schade zou kunnen zijn dat u onnodig  vakantiedagen heeft opgenomen of dat u tijdens uw geplande verblijf in de nabijheid van de groepsaccommodatie een activiteit heeft geboekt en betaald en die door de annulering door de verhuurder niet kan doorgaan. U kunt geen aanspraak maken op betaling door de verhuurder van deze schadeposten.   Het kan ook zijn dat u als huurder zelf besluit een reservering te annuleren omdat u een verblijf in een groepsaccommodatie in Corona-tijd niet ziet zitten. In dat geval kunt u niet met recht de reservering ontbinden en aanspraak maken op terugbetaling van de volledige (aan) betaling. In dat geval bent u gehouden aan de regels die de verhuurder hanteert in geval van annulering door de huurder. Deze regels vindt u vermoedelijk terug in uw reserveringsvoorwaarden. Gebruikelijk is een gestaffelde betalingsverplichting. Hoe later u annuleert hoe meer u moet betalen. Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als verhuurder? Voor u als verhuurder geldt dat wanneer u zelf de reservering annuleert, u in principe gehouden bent de gehele (aan)betaling aan de huurder terug te betalen. Annuleert u vanwege een overmacht situatie dan hoeft u de huurder geen schadevergoeding te betalen. Is het echter de huurder die annuleert dan kunt u aanspraak maken op de volledige overeengekomen huurprijs, uiteraard rekening houdende met de door u zelf gehanteerde annuleringsregeling. Alternatieve oplossingen     Er zijn natuurlijk ook alternatieve oplossingen denkbaar zoals het verzetten van de reservering naar een later tijdstip. De vraag is alleen, omdat de Coronacrisis zolang aanhoudt, huurders dit nog een wenselijke oplossing vinden als al meermaals de reservering is verzet. In dat geval zou de verhuurder aan de huurder ook een voucher met een waarde gelijk aan de (aan)betaling kunnen aanbieden die de huurder vervolgens op een later moment bij een nieuwe reservering kan inzetten. Als huurder moet u er rekening mee houden dat verhuurders vermoedelijk wel een geldigheidsduur willen koppelen aan de vouchers. Deze moet een redelijke termijn hebben.      Een andere oplossing zou kunnen zijn dat partijen het leed delen. Huurders zouden bijvoorbeeld in geval van ontbinding genoegen kunnen nemen met de terugbetaling van de helft van de gedane (aan)betaling. Dit lijkt een redelijke oplossing in geval al meermaals een reservering is verzet  waardoor de verhuurder niet in de gelegenheid is geweest om gedurende de gereserveerde periodes de accommodatie aan kleinere groepen te verhuren. Dat was en is over de afgelopen maanden namelijk wel mogelijk gebleken. Komt u er samen niet uit dat kunt u uw geschil natuurlijk altijd voorleggen aan de rechter of een geschillencommissie. In de reserveringsvoorwaarden kunt u vinden waar u terecht kunt. Veel verhuurders van groepsaccommodaties zullen de RECRON voorwaarden hanteren. Hierin is ook een annuleringsregeling opgenomen indien de huurder een reservering wil annuleren. 

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

ondernemingen, vastgoed ontwikkelaars, (commerciële) verhuurders.

Opleiding

Universiteit Leiden, civielrechtelijke afstudeerrichting (1993), Grotius Ondernemingsrecht.

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, Procesrecht, Vastgoed en Bouwrecht

Expertises

Handel, Industrie & MKB, Vastgoed, Bouwrecht & Wonen

Contact

t: +31 (0)20 2060764
m: ndon@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Marjon Verburg

Secretariaat

t: 020-2060764

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage