+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Rick de Boer

Rick de Boer

Advocaat

Rick de Boer (1988) is, nadat hij in 2016 al kort werkzaam is geweest, in november 2019 weer bij de Vos en Partners Advocaten in dienst getreden.

Rick is afgestudeerd van de Vrije Universiteit van Amsterdam in de afstudeerrichting Privaatrecht, alwaar hij stevige fundamenten voor zijn carrière in het Personen- en familierecht en het Erfrecht heeft gelegd.

Tijdens zijn studie is Rick werkzaam geweest in de reisbranche. Hij heeft dit met veel plezier gedaan, maar miste bij tijd en wijle de intellectuele uitdaging. Vandaar dat hij ervoor heeft gekozen om een nieuwe stap in zijn carrière te maken. Met zijn betrokkenheid en inlevingsvermogen zet Rick zich nu voor de volle 100% in voor cliënten.

Momenteel werkt Rick aan verscheidene juridische vraagstukken uit de algemene praktijk. Dit geeft hem de mogelijkheid om veel ervaring op te doen in verschillende rechtsgebieden. Hierin komt zijn vermogen tot aanpassen volledig tot zijn recht. Het mooie aan het werk als advocaat vindt Rick dan ook de diversiteit, waarin hij constant op zoek is naar de beste oplossing voor zijn cliënten.

 
Recente blog berichten • Rick de Boer

07-05-2021 - door Rick de Boer

De bekende (anonieme) zaaddonor

De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevredigende uitspraak gedaan over het prijsgeven van de identiteit van een bekende zaaddonor. De moeder en dochter vorderden de verstrekking van de gegevens van de B-donor van het ziekenhuis, waar de donatie heeft plaatsgevonden. Het ziekenhuis wilde de gegevens wel verstrekken, maar stelde zich op het standpunt dat zij daartoe niet is gemachtigd, omdat de donor op enig moment heeft aangegeven anoniem te willen blijven. De rechtbank heeft geoordeeld dat een afweging van de belangen van de dochter enerzijds en de belangen van de donor anderzijds niet kan worden gemaakt, doordat de donor geen partij is in deze procedure en de rechtbank summiere informatie heeft over zijn motieven en belangen. Het ziekenhuis kan dus niet worden verplicht de identiteit van de donor bekend te maken. Categorieën donoren Alvorens in te gaan op de wettelijke bepalingen en inhoud van de uitspraak is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de categorieën B-donoren en A-donoren. B-donoren zijn mannen die bij de zaaddonatie hebben aangegeven voorlopig anoniem te willen blijven voor het donorkind. Het donorkind heeft later wel de mogelijkheid om te kunnen achterhalen wie zijn biologische vader is. Het donorkind kan op 12-jarige leeftijd bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) al een aantal basisgegevens van zijn/haar donor opvragen. Wanneer het donorkind de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft bereikt, krijgt het donorkind de mogelijkheid om de biologische vader te kunnen ontmoeten. A-donoren zijn mannen die bij de zaaddonatie hebben aangegeven geheel anoniem te willen blijven voor het donorkind. Het donorkind zal dus nooit kunnen achterhalen wie zijn biologische vader is. Sinds de invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) op 1 juni 2004 is het in Nederland verboden om als A-donor te doneren. Het blijkt namelijk dat kinderen psychische schade kunnen lijden onder het feit dat ze hun biologische vader niet kennen. De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting Sinds 1 juni 2004 is de Wdkb in werking getreden, waarbij het uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kennis over zijn afstamming. Dat heeft dus tot gevolg dat het vanaf dat moment niet meer mogelijk is om anoniem (als A-donor) zaad te doneren. De Wdkb voorziet nu in de verplichting om de afstammingsgegevens van de donor in een centraal registratiesysteem te bewaren. Dit systeem wordt beheerd door de SDKB. In dit systeem worden alleen de behandelingen die leiden tot een zwangerschap geregistreerd. Een ander belangrijk onderdeel van de wet is neergelegd in artikel 12 Wdkb, waarbij de donor, die voorafgaande aan de volledige inwerkingtreding heeft gedoneerd, de mogelijkheid wordt gegeven tegenover de SDKB te verklaren dat zijn identiteit niet kan worden vrijgegeven. Dit artikel zou met name van belang moeten zijn voor de A-donoren, aangezien zij bij de donatie reeds hebben aangegeven anoniem te willen blijven. Het opnemen van dit artikel heeft echter ook tot gevolg gehad, dat B-donoren, die eerder hebben aangegeven dat de identiteit op enig moment vrij mag worden gegeven, nu de mogelijkheid hebben gekregen om toch anoniem te blijven. Het effect daarvan is, dat moeders die specifiek hebben willen kiezen voor een B-donor, geconfronteerd kunnen worden met een A-donor. Zo geschiedde ook in de uitspraak die hiernavolgend wordt besproken. De rechtszaak De dochter, het donorkind en eiseres in deze procedure, is in 1998 geboren. De moeder is zwanger geworden door middel van een ivf-behandeling en heeft toentertijd uitdrukkelijk gekozen voor een zaaddonatie van een B-donor. Zij vond het kennelijk belangrijk dat haar kind de identiteit van de biologische vader kon achterhalen. Toen de dochter 16 jaar werd, heeft zij de gegevens van de donor bij het ziekenhuis opgevraagd. Daar kreeg zij nul op het rekest. Zonder dat de dochter of de moeder het wisten, heeft de donor namelijk op enig moment na de donatie – op grond van artikel 12 Wdbk – bij het ziekenhuis verklaard toch anoniem te willen blijven. De dochter en moeder hebben nu gevorderd dat het ziekenhuis alsnog de gegevens van de donor dient te verstrekken en hebben tevens een schadevergoeding gevorderd. Het standpunt van het ziekenhuis is dat zij de gegevens wel wil verstrekken, maar dat zij daartoe niet is gemachtigd, omdat de donor die toestemming niet heeft gegeven. Het ziekenhuis beroept zich dus kortgezegd op overmacht (artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek). Het oordeel van de rechtbank is dat niet in geschil is dat de dochter in beginsel recht heeft op de gegevens en dat het ziekenhuis dus is gehouden de verlangde gegevens van de donor aan de dochter te verstrekken. Deze gegevens, zo vervolgt de rechtbank, kunnen echter pas worden verstrekt nádat een afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de dochter enerzijds en de belangen van de donor anderzijds. Aan de ene kant heeft de dochter het grondrecht om te weten wie haar ouders zijn en aan de andere kant heeft de donor het grondrecht dat zijn identiteit niet tegen zijn wil wordt prijsgegeven. Doordat de donor geen partij is in deze procedure en de rechtbank summiere informatie heeft over zijn motieven en belangen, oordeelt de rechtbank dat zij de belangenafweging niet kan maken. Daarbij is voor de rechtbank tevens van belang, dat de donor bij een oordeel in zijn nadeel, niet in hoger beroep kan zonder zijn identiteit alsnog prijs te moeten geven. De rechtbank wijst de vorderingen daarom af. De taak van de wetgever De rechtbank concludeert dat deze beslissing een onbevredigende slotsom is, maar dat de grens is bereikt van wat de rechter kan beslissen en dat de wetgever hier aan zet is. De rechtbank overweegt het volgende: “Dat er, naast anonieme donoren en door de moeder zelf aangedragen bekende donoren, ook donoren zijn geweest die enkel bij de KID-instantie bekend waren en die hun aanvankelijke instemming met bekendmaking van hun gegevens naderhand hebben ingetrokken, is door de wetgever onvoldoende onderkend bij de totstandkoming van art. 12 WDKB. Dit terwijl de kinderen die met het zaad van laatstbedoelde donoren zijn verwekt, zoals [de dochter], erop mochten rekenen dat zij de identiteit van hun biologische vader te weten zouden komen en dus door de rechtsgevolgen van het derde lid van deze bepaling bijzonder hard worden getroffen in hun grondrecht te weten van wie zij afstammen. Bovendien is er geen reden te bedenken waarom kinderen die vóór 1 juni 2004 met zaad van een bekende donor zijn verwekt de belangenafweging wordt onthouden, waarin art. 3 lid 2 WDKB voorziet voor kinderen die ná 1 juni 2004 met zaad van een donor zijn verwekt.” Conclusie Het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak een onbevredigende uitkomst is voor wellicht vele donorkinderen. Deze uitspraak schept immers een precedent voor toekomstige vergelijkbare kwesties en heeft verstrekkende gevolgen voor kinderen van zaaddonoren, die hadden verwacht de identiteit van hun vader te weten te komen. Naar aanleiding van het rapport van de Tweede evaluatie Wdkb, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer aangegeven dat de mogelijkheid om van B-donor naar anonieme donor te veranderen, niet past bij de geest van de Wdkb. Afhankelijk van toekomstige rechterlijke uitspraken zou de minister bereid zijn een wetwijziging in gang te zetten. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het donorschap, of overweegt u wellicht zelf zaaddonor te worden, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op via 020-2060700 of info@devos.nl Een team van ervaren familierechtspecialisten zit voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

05-02-2021 - door Rick de Boer

De boedelbeschrijving van de nalatenschap

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden, moet er vaak veel worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld het kiezen van de soort bloemen, het opmaken van een tekst voor de rouwkaarten of de muziek voor de ceremonie. Vaak wordt daarbij de financiële afwikkeling vergeten. Toch is het belangrijk om snel het financiële overzicht van de nalatenschap in kaart te brengen. Het in kaart brengen van de nalatenschap wordt gedaan door het opstellen van een boedelbeschrijving. Als er bijvoorbeeld een executeur is benoemd in het testament, dan zal deze persoon de boedelbeschrijving moeten opstellen. De erfgenamen kunnen dit ook met elkaar doen. Wat is een boedelbeschrijving? Een boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen én van alle schulden van de erflater op de datum van overlijden. Het is niet zozeer van belang om te weten welke goederen de erflater bezit, als wel wat de waarde daarvan is. Welke waarde voor een boedelbeschrijving van belang is, hangt af van de aard van de goederen. Voor de huis- tuin en keukenspullen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de Marktplaatswaarde. Onroerende goederen en andere zaken met een hogere waarde (denk bijvoorbeeld aan een auto, antieke meubelstukken en/of schilderijen) dienen te worden getaxeerd.    Welke goederen zet je op een boedelbeschrijving? Bezittingen: (Vakantie)woning of ander onroerend goed; bankrekeningen; contant geld; aandelen/beleggingen; inboedel; voertuigen; sieraden; kunst; en andere nalatenschappen, waarin de erflater erfgenaam was. Schulden: Hypotheek; schulden uit de onderneming (indien van toepassing); andere schulden aan derden, zoals belastingschulden of een negatief banksaldo; uitvaartkosten, executeursloon, kosten van een boedelnotaris, of andere uitgaven die voor de gezamenlijke rekening van de erfgenamen komen. Een goed format van een boedelbeschrijving kunt u hier vinden. Wie moet de boedelbeschrijving opstellen? In beginsel kunnen de erfgenamen de boedelbeschrijving in goed overleg zelf opstellen. Is er sprake van een beneficiaire aanvaarding, dan zijn de erfgenamen – als vereffenaars – zelfs verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Een andere situatie waarin de boedelbeschrijving verplicht is, is wanneer een schuldeiser dit verzoekt. Bovendien kan ook de erflater zelf bij testament hebben bepaald dat een boedelbeschrijving (al dan niet binnen een bepaalde periode) moet worden opgesteld. De erflater zal deze taak dan vaak aan de langstlevende echtgenoot, de executeur of een bewindvoerder hebben toebedeeld. De boedelbeschrijving kan zowel onderhands als bij notariële akte worden opgemaakt. Het verschil tussen de onderhandse en notariële akte is dat de notariële akte zal worden opgemaakt door een notaris. Het voordeel van een notariële boedelbeschrijving is dat hieraan een zogenaamd dwingend bewijsrechtelijk karakter toekomt, wat tot gevolg heeft dat de inhoud van de notariële akte in feite als vaststaand wordt aangenomen. Daartegenover staat dat voor een notariële boedelbeschrijving moet wel een eed worden afgelegd bij de notaris. De notaris zal ook controle uitoefenen op de juistheid van de boedelbeschrijving. Binnen welke termijn moet een boedelbeschrijving worden opgesteld? De termijn waar binnen de boedelbeschrijving gereed moet zijn, staat niet in de wet. Wel moet er sprake zijn van ‘bekwame spoed’. Er wordt wel gezegd dat de boedelbeschrijving binnen drie maanden na de overlijdensdatum gereed moet zijn, maar dit is dus geen wettelijke voorwaarde. Indien de taak in het testament is opgenomen, zal de notaris daar over het algemeen wel een termijn bij vermelden.  Bij een omvangrijke nalatenschap, waarin een onderneming of ondernemingsvermogen aanwezig is, zal een boedelbeschrijving uiteraard meer tijd in beslag nemen dan bij een relatief beperkte nalatenschap. Waarom is de boedelbeschrijving van belang? Een goede en complete boedelbeschrijving geeft duidelijkheid voor alle erfgenamen en eventueel andere schuldeisers. Daarnaast is de boedelbeschrijving de basis voor de aangifte van erfbelasting. Het is dan ook van belang dat de erfgenamen het eens zijn over de inhoud hiervan. Indien het niet mogelijk is om hierover overeenstemming te bereiken, of als het opstellen van een boedelbeschrijving te ingewikkeld is voor de erfgenamen, kan de kantonrechter worden verzocht een boedelbeschrijving te bevelen. De rechter zal dan een deskundige, zoals een (boedel)notaris, opdracht geven de boedelbeschrijving te laten opstellen. De kosten die daarvoor moeten worden gemaakt, komen dan voor rekening van de nalatenschap en worden dan op de boedelbeschrijving vermeld. Heeft u vragen over het opstellen van een boedelbeschrijving, of bent u wellicht zelf belast met deze taak en komt u er niet uit, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op via 020-2060700 of info@devos.nl. Een team van ervaren erfrechtspecialisten zit voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Particulieren en ondernemers

Opleiding

Universiteit van Amsterdam, Bachelor Rechtsgeleerdheid, Nederlands recht - Vrije universiteit van Amsterdam, Master rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Rechtsgebieden

Erfrecht, Familierecht

Expertises

Familierecht, Rechtsbijstandsverzekeraars

Contact

t: 020-2060752
m: RdeBoer@devos.nl

   

Secretaresse

Laura Overwater

Secretariaat

t: 020-2060733

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage