+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download

ALGEMENE VOORWAARDEN van De Vos & Partners Advocaten te Amsterdam

Artikel 1 De Vos & Partners Advocaten (verder te noemen “De Vos & Partners”) is de gezamenlijke handelsnaam van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Vos & Partners Advocaten NV en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mr. C.H.J.M. Abeln BV gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk mr. C.H.J.M. Abeln BV verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk van mr. C.H.J.M. Abeln BV alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk mr. C.H.J.M. Abeln BV, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde pe rsoon of personen. De vennoten en diegenen die voor De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk mr. C.H.J.M. Abeln BV werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Bij het inschakelen van derden zal De Vos & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vos & Partners is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De Vos & Partners is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal De Vos & Partners met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen. De verplichting tot overleg geldt in elk geval niet bij het inschakelen van vertalers, koeriers, deurwaarders en procesvertegenwoordigers.

Artikel 5 Elke aansprakelijkheid van De Vos & Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk mr. C.H.J.M. Abeln BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico dat in dat geval voor rekening van De Vos & Partners komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van De Vos & Partners. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van De Vos & Partners Advocaten NV respectievelijk mr. C.H.J.M. Abeln BV ligt ter inzage ten kantore van De Vos & Partners. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is elke aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,.

Artikel 6 Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens De Vos & Partners in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Na het sluiten van het dossier zal De Vos & Partners dit gedurende zeven jaren bewaren waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7 Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de bij de opdracht betrokken vennoten, advocaten en/of andere werknemers van De Vos & Partners, een en ander voorzover niet anders is overeengekomen. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (waaronder porti, telefoon- fax- en kopieerkosten et cetera) zal 7% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Vos & Partners is bevoegd om eventuele verschotten (zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. De Vos & Partners is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met kantoorkosten en BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. De Vos & Partners is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten heeft betaald.

Artikel 8 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is drie weken, te rekenen vanaf de declaratiedatum. De Vos & Partners is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval - zonder dat een ingebrekestelling vereist is - geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. De Vos & Partners is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

Artikel 9 De rechtsverhouding tussen De Vos & Partners en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Artikel

9A Artikel 9 A is uitsluitend van toepassing op onze zakelijke cliënten. 1. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 2. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet haar reglement in bindend advies. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing. 3. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. 4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 5. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 9B Artikel 9 B is uitsluitend van toepassing op onze particuliere cliënten. 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillen-commissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 7. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 10 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Versie d.d. 1 april 2016.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS of De Vos & Partners Advocaten in Amsterdam

Article 1 De Vos & Partners Advocaten (hereinafter “De Vos & Partners”) is the joint trade name of De Vos & Partners Advocaten NV (a public limited liability company) and mr C.H.J.M. Abeln BV. (a limited liability company). Both companies have their statutory seat in Amsterdam.

Article 2 These general terms and conditions apply to all contracts undertaken by De Vos & Partners Advocaten NV respectively mr C.H.J.M. Abeln BV, its attorneys and/or other employees for its clients, including every subsequent, amended or additional contract. All provisions contained in these terms and conditions have been drawn up also for the employees of De Vos & Partners Advocaten NV respectively of mr C.H.J.M. Abeln BV and anyone involved in the execution of the contract and/or anyone who could be liable in that connection.

Article 3 All contracts are accepted and carried out by De Vos & Partners Advocaten NV respectively mr C.H.J.M. Abeln BV, regardless whether a client has awarded a contract with a specific individual or individuals in mind. The partners and other persons working for De Vos & Partners Advocaten NV respectively mr C.H.J.M. Abeln BV are neither personally bound nor personally liable, and the contract will not end by their death. The applicability of the provisions contained in Articles 7:404, 7:407.2 and 7:409 of the Dutch Civil Code are therefore expressly excluded.

Article 4 De Vos & Partners will always exercise due care in engaging third parties. However, De Vos & Partners is not liable for the failure of such parties to perform. De Vos & Partners has been authorised by the client to accept on the client’s behalf any limitations of liability of such parties. If reasonably possible, De Vos & Partners will consult with the client about engaging a third party. The duty of consultation will not apply at any rate to the engagement of translators, couriers, bailiffs and attorneys of record.

Article 5 Any liability of De Vos & Partners will be limited to the proceeds available under the liability insurance taken out by De Vos & Partners Advocaten NV respectively mr C.H.J.M. Abeln BV, increased by the excess under that insurance that in that case will be for the account of De Vos & Partners, unless the loss and damage was caused by gross negligence or intention of De Vos & Partners. A copy of the policy terms of the liability insurance will be available for inspection at the offices of De Vos & Partners Advocaten NV respectively mr C.H.J.M. Abeln BV. If for whatever reason no payment is made under the insurance referred to above, any liability will be limited to a maximum amount of EUR 50,000 per incident.

Article 6 Any rights of action and other rights against De Vos & Partners in connection with the services rendered by it will expire at any rate one year after the date on which the party concerned became aware of or could reasonably have become aware of the existence of those rights. De Vos & Partners retains files that have been closed for seven years, after which the file will be destroyed.

Article 7 The fee will be calculated on the basis of the number of hours worked multiplied by the hourly rate of the partners, attorneys and/or other employees of De Vos & Partners involved in the assignment, unless agreed otherwise. The hourly rates will be adjusted annually. To cover general office costs (for such things as postage, telephone, fax, copying etc.) 7% of the fee will be charged. All amounts are exclusive of VAT. De Vos & Partners has the right to charge for any out-of-pocket expenses (such as court registry, procurator litis and bailiff fees) separately and immediately. De Vos & Partners has the right to require an advance payment (for the fee and/or out-of-pocket expenses) prior to the performance of her services, plus office expenses and VAT, which will be deducted from the final fee statement. De Vos & Partners has the right to suspend her services if and for as long as the client has not made an advance payment to cover said costs.

Article 8 In principle the services will be invoiced to the client every month, unless otherwise agreed. The payment term will be three weeks to be counted from the date of invoice. De Vos & Partners has the right to set off claims against the client against payments to be received on the client’s behalf. The client will be deemed in default – without a notice of default being required – at any rate if payment has not been made within the payment term specified. In the event of default the client will owe interest at the statutory rate plus the extrajudicial costs of collection, which costs will be 10% minimum of the amount to be collected. De Vos & Partners has the right to suspend its services if and as long as the client is still in arrears with payment of the invoice(s).

Cause 9 The legal relationship between De Vos & Partners and its client is governed exclusively by Dutch law.

Cause 9A Clause 9A applies exclusively to our business clients. 1. Our office may submit unpaid invoices for collection to the Disputes Committee for the Legal Profession. 2. The Disputes Committee for the Legal Profession delivers judgement about a business service by way of arbitration. If a service to a private client is involved, her regulations provide for a binding opinion. In the event of collection of a debt from a private client, a binding opinion will only be involved if the client pays the outstanding amount into the custody of the Disputes Committee. If he does not do this, the collection will also be subject to arbitration. 3. The Disputes Committee for the Legal Profession is competent to adjudicate on complaints concerning the quality of the service of the lawyer and the amount of all types of invoice. The Disputes Committee for the Legal Profession is furthermore competent to adjudicate on damage claims up to a maximum of € 10,000. You may only submit larger claims to the Disputes Committee for the Legal Profession if you limit the claim to € 10,000 and relinquish the remainder in writing. 4. Judgements of the Disputes Committee for the Legal Profession on the quality of the service provided are not final and conclusive in any legal proceedings at the ordinary court concerning claims for damages in excess of € 10,000. This means that in any proceedings at the ordinary court concerning a claim for damages of more than € 10,000, you may not invoke a judgement of the Disputes Committee for the Legal Profession. 5. The Disputes Committee for the Legal Profession adjudicates to the exclusion of the ordinary court. No appeal is possible against the judgement delivered by the Disputes Committee for the Legal Profession.

Cause 9B Clause 9B applies exclusively to our private clients. 1. Our service is subject to the Complaints and Disputes Scheme for the Legal Profession. 2. If you are dissatisfied about the quality of the service or the amount of the invoice, you should address your grievances in the first place to your lawyer. Our complaints regulation or brochure serves as a guideline in the handling of your complaint. You should submit your complaint within three months after the moment you took note, or in all reasonableness could have taken note, of the action or negligence that gave rise to your complaint. 3. Our office will always confirm a solution to you, in writing and within four weeks after receiving the complaint, for the problem that has arisen. If in your opinion our office has not dealt with your grievances satisfactorily, you may submit a complaint to the Disputes Committee for the Legal Profession. This path is also open to you if our office does not deal with your grievances in writing within four weeks after their submission. 4. The Disputes Committee for the Legal Profession handles the case in accordance with the Disputes Committee for the Legal Profession Regulation which applied at the moment the complaint was submitted to the committee. You may apply for a copy of the regulation from the Disputes Committee for the Legal Profession at the following address: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 5. You may submit your complaint to the Disputes Committee for the Legal Profession at the above address within twelve months after the written response from our office. Once the twelve months have passed, this is no longer possible. 6. Our office may submit unpaid invoices to the Disputes Committee for the Legal Profession for collection. 7. Where the service in question was performed for a private client the regulation provides for a binding opinion, unless the client turns to the ordinary court less than one month after the complaint was dealt with by our office. In the event of collection of a debt from a private client, a binding opinion will only be involved if the client pays the outstanding amount into the custody of the Disputes Committee. If he does not do this, the collection will be subject to arbitration. 8. The Disputes Committee for the Legal Profession is competent to adjudicate on complaints concerning the quality of the service of the lawyer and the amount of all types of invoice. The Disputes Committee for the Legal Profession is furthermore competent to adjudicate on damage claims up to a maximum amount of € 10,000. You may only submit larger claims to the Disputes Committee for the Legal Profession if you limit the claim to € 10,000 and relinquish the remainder in writing. 9. Judgements of the Disputes Committee for the Legal Profession on the quality of the service provided are not final and conclusive in possible legal proceedings at the ordinary court concerning claims for damages in excess of € 10,000. This means that in any proceedings at the ordinary court concerning a claim for damages of more than € 10,000, you may not invoke a judgement of the Disputes Committee for the Legal Profession. 10. The Disputes Committee for the Legal Profession adjudicates to the exclusion of the ordinary court. No appeal is possible against the judgement delivered by the Disputes Committee for the Legal Profession.

Cause 10 These general conditions are drawn up in the Dutch and English language. The Dutch text is binding. Version dated April 1, 2016Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

“Jeugdig enthousiasme met een dosis wijsheid en ervaring in een uitgebreid palet van disciplines.”

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage